MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan om tilläggsbelopp - särskilt stöd

Tilläggsbeloppet ska utgå från bedömning av enskilda barnets/elevens behov av extra ordinära stödinsatser. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn/elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna delta och tillgodogöra sig verksamheten/ fullgöra sin skolgång.

Möjligheterna att beviljas extra resurser för barn/elever i behov av särskilt stöd är mycket begränsade. Tilläggsbelopp utgår endast för stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbelopp.
Förkolan/skolan ska kunna ge stöd åt flertalet barn/elever inom ramen för grundbeloppet/skolpengen. I de fall där behovet av särskilt stöd är förknippat med en undervisningssituation, ska stödbehovet kunna tillgodoses genom åtgärder som ska täckas av grundbeloppet. Det ankommer på förskolan/skolan att visa att stöd i sådan form inte är tillräckligt och att förutsättningarna för att tilläggsbelopp ska lämnas är uppfyllda.

För att beslut om att beviljat tilläggsbelopp ska vara aktuellt ska det tydligt framgå av förskolans/skolans ansökan att barnet/eleven har ett omfattande behov av extra ordinära stödinsatser.

Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun har den 23 november 2017 fattat beslut om att tilläggsbelopp för barn/elevers behov av extra ordinära stödinsatser ska bedömas utifrån nedanstående kriterier:

A. Barn/elev har sjukdomar och/eller skador som gör det omöjligt eller kraftigt försvårar

  • förflyttningar
  • av- och påklädning
  • intag av måltider
  • personlig hygien
  • toalettbesök


B. Barn/elev har allvarliga sjukdomar som medför risk för barnets/elevens liv om inte övervakning och medicinering sker.


C. Barn/elev har grava psykiska funktionshinder där barnet/eleven

  • Inte kan göra sig förstådd
  • inte kan förstå sin omgivning
  • har behov av aktivt stöd vid förflyttning, måltider, personlig hygien och toalettbesök
  • Uppvisar allvarliga ångestsymtom med självskadebeteende och/eller suicid handling

Ansökningsblankett


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Annica Burridge
Utbildningsinspektör
Annette Johansson
Utbildningsinspektör