MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan om tilläggsbelopp - särskilt stöd

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära stödinsatser och som är folkbokförda i Eskilstuna kommun.

Förskolan/skolan ska kunna ge stöd åt barn/elever inom ramen för det grundbelopp som betalas ut. Om barnet/eleven har ett omfattande behov av extraordinära stödinsatser, och dessa går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet, kan kommunen bevilja tilläggsbelopp. Kostnaderna, som tilläggsbeloppet ska täcka, ska vara för stöd som är omedelbart kopplade till enskilt barn/elev i och utanför undervisningsituationen.

Det är förskolan/skolan som måste visa att det stöd som täcks av grundbeloppet inte är tillräckligt. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnet/elevens behov och det är därför väldigt viktigt att det klart framgår av ansökan att förutsättningarna för tilläggsbelopp är uppfyllda. Kommunen gör sedan en individuell bedömning utifrån samtliga förutsättningar i det enskilda fallet.

Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun har den 23 november 2017 fattat beslut om att tilläggsbelopp för barn/elevs behov av extraordinära stödinsatser ska bedömas utifrån nedanstående kriterier:

A. Barn/elev har sjukdomar och/eller skador som gör det omöjligt eller kraftigt försvårar

- förflyttningar

- av- och påklädning

- intag av måltider

- personlig hygien

- toalettbesök

B. Barn/elev har allvarliga sjukdomar som medför risk för barnets/elevens liv om inte övervakning och medicinering sker.

C. Barn/elev har grava psykiska funktionshinder där barnet/eleven

- inte kan göra sig förstådd

- inte kan förstå sin omgivning

- har behov av aktivt stöd vid förflyttning, måltider, personlig hygien och toalettbesök

- uppvisar allvarliga ångestsymtom med självskadebeteende och/eller suicid handling

 

Förskolechef/rektor på förskola/skola ansöker om tilläggsbelopp på ansökningsblankett som finns i kolumnen till höger. Ansökan får inte mejlas utan skickas i kuvert som läggs i internkuvert alternativt skickas med post eller lämnas på Barn-och utbildningsförvaltningen på Värjan.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.