Fakta om Eskilstuna

Detta är den digitala varianten av foldern Fakta som producerats av Eskilstuna kommun i över 40 år.

Här hittar du grundläggande fakta och statistik om orten Eskilstuna, organisa­tionen Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen. De källor som används är Statistiska Centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen samt interna källor inom kommun­koncernen. För frågor om uppgifterna, kontakta statistik@eskilstuna.se.

Korta faktaLandareal, kvadratkilometer

1 100

Antal invånare per kvadratkilometer 2020

97,3

Kommunens skatteintäkter, kr/inv 2020

43 492

Skattekraft, kronor/invånare 2020

193 771

Förvärvsintensitet, 20-64 år, procent 2019
Kvinnor
Män

73,7
76,5
75,1

Medelålder, 31 december 2020
Kvinnor
Män
Totalt


41,9
40,1
41,0

Folkmängd Eskilstuna kommun 31 december respektive år

Folkmängd Eskilstuna kommun 31 december respektive år


2019

2020

varav Torshälla 2020

Totalt

106 859

106 975

10 152

Kvinnor

53 231

53 312

4 987

Män

53 628

53 663

5 165

Åldersfördelning

Åldersfördelning


2019

2020

varav Torshälla 2020

Ålder

Antal

%

Antal

%

Antal

%

0-5

7 980

7,5

7 776

7,3

668

6,6

6

1 367

1,3

1 360

1,3

121

1,2

7-9

3 987

3,7

4 068

3,8

392

3,9

10-12

4 025

3,8

4 060

3,8

391

3,8

13-15

3 966

3,7

4 062

3,8

368

3,6

16-18

3 858

3,6

3 871

3,6

366

3,6

19-24

7 490

7,0

7 396

6,9

519

5,1

25-64

53 150

49,7

53 135

49,7

4 833

47,6

65-w

21 036

19,7

21 247

19,7

2 494

24,6

Summa

106 859

100

106 975

100

10 152

100

Befolkningsförändring 2011-2020

Befolkningsförändring 2011-2020
Flyttningsöverskott

varav Torshälla

År

Folkmängd

Födelseöverskott

Kvinnor

Män

Antal folkmängd

2011

97 595

215

473

592

9 060

2012

98 765

190

536

434

9 111

2013

99 729

245

348

339

9 240

2014

100 923

291

400

502

9 475

2015

102 065

255

300

545

9 514

2016

103 684

299

543

771

9 794

2017

104 709

219

383

380

9 935

2018

105 924

234

445

518

10 014

2019

106 859

251

376

297

10 090

2020

106 975

90

37

-24

10 152

Flyttningar 2020

Flyttningar 2020


Antal


Inflyttade

Utflyttade

Netto

Totalt

4 467

4 454

13

Totalt inrikes

3 929

4 035

-106

Inom Södermanland

567

549

18

Från/till Stockholms län

1 235

1 191

44

Från/till Västmanlands län

477

718

-241

Från/till Västra Götaland

213

247

-34

Från/till Örebro län

203

222

-19

Från/till Östergötalands län

197

184

13

Från/till Uppsala län

166

194

-28

Från/till Skåne

163

137

26

Från/till Dalarna

99

76

23

Från/till övriga Sverige

609

517

92

Från/till utlandet

538

419

119


Av de 4 467 personer som har flyttat in i kommunen var 2 193 kvinnor och 2 274 män. 4 454 personer har flyttat ut, det var 2 156 kvinnor och 2 298 män.

20 – 24 åringar är den åldersgrupp där flest flyttningar sker, för in och utflyttning sammanslaget. Kvinnor 20-24 år flyttar i högre utsträckning än männen, 481 kvinnor har flyttat in och 498 kvinnor har flyttat ut i den åldersgruppen. Motsvarande för männen var 364 inflyttade och 436 utflyttade. Även för gruppen 25-29 år är den totala rörligheten stor.

Sammanräknad förvärvsinkomst 2019

Sammanräknad förvärvsinkomst 2019


Antal kronor i 1000-tal

Medelinkomst

Kvinnor

Män

Totalt

Kommunen

271,5

335,0

303,9

Länet

285,3

355,3

321,1

Riket

305,9

381,1

344,4

Förvärvsarbetande efter sektor 2019 (antal i ålder 16-74 år)

Förvärvsarbetande efter sektor 2019 (antal i ålder 16-74 år)


Nattbefolkning

Dagbefolkning


Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kommunen

23 058

24 934

23 732

23 742

Näringsliv, övr org

11 368

20 768

11 205

19 402

Off förv o service

11 690

4 166

12 527

4 340

Länet, 1 000-tal

65,4

70,2

60,9

61,4

Näringsliv, övr org

34,1

59,1

30,0

50,7

Off förv o service

31,3

11,1

30,9

10,7

Riket, 1 000-tal

2 444

2 618

2 441

2 614

Näringsliv, övr org

1 401

2 226

1 399

2 222

Off förv o service

1 043

392

1 042

392

Nattbefolkning: arbetar i eller utanför kommunen och bor i kommunen.
Dagbefolkning (arbetstillfällen): arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.

Förvärvsarbetande per bransch 2019

Förvärvsarbetande per bransch 2019


Nattbefolkning

Dagfolkning

Bransch

Antal 2019

Förändring 2018

Antal 2019

Förändring 2018

A Jord- och skogsbruk

679

-

661

-

B,C Tillverkning och utvinning

6 253

-

5 662

-

D,E Energiförsörjning; miljöverksamhet

574

-

615

-

F Byggverksamhet

3 498

-

3 553

-

G Handel

5 334

-

5 043

-

H Transport och magasinering

1 974

-

1 732

-

I Hotell och restaurang

1 740

-

1 617

-

J Information och kommunikation

888

-

764

-

K Finans och försäkring

523

-

414

-

L Fastighetsverksamhet

1 081

-

1 195

-

M,N Företagstjänster

5 209

-

5 181

-

O Offentlig förvaltning och försvar

2 536

-

2 843

-

P Utbildning

5 534

-

5 606

-

Q Vård och omsorg; sociala tjänster

9 496

-

9 944

-

R,S,T,U Kulturella och personliga tjänster m.m

2 175

-

2 138

-

00 Okänd verksamhet

495

-

506

-


Pendling 2019 (antal i åldern 16 år och däröver)

Pendling 2019 (antal i åldern 16 år och däröver)


Antal


In

Ut

Netto

Totalt

7 779

8 297

-518

Från/till Stockholms län

1 110

2 690

-1 580

Från/till Södermanland

2 890

2 107

783

Från/till Västmanlands län

2 660

2 239

421

Från/till Västra Götaland

168

106

-47

Från/till Uppsala län

176

163

13

Från/till Östergötalands län

125

120

-2

Från/till Örebro län

299

260

39

Från/till övriga Sverige

394

539

-145

I utlandet/på havet

-

76

-76


Av de som pendlade till kommunen var 3 595 kvinnor och 4 184 män. 2 921 kvinnor och 5 376 män pendlade ut. Nettopendlingen var 674 kvinnor och -1 192 män.

Arbetslösa, februari 2021

Arbetslösa, februari 2021


16-64 år

varav 18-24 år


Antal

Andel*

Antal

Andel*

Totalt

7 414

13,9%

933

16,3%

Öppet arbetslösa

3 018

5,7%

390

6,8%

I program med aktivitetsstöd

4 396

8,2%

543

9,5%

* Andel av den registerbaserade arbetskraften. Tidsseriebrott 2019, tidigare redovisning har skett som andel av befolkningen. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd


Eskilstuna


feb 2019

feb 2020

Miljoner kronor

17,3

20,3

Antal hushåll

2 286

2 886

Antal hushåll 18-24 år

253

330

Källa: Eskilstuna kommun

Eskilstuna Energi & Miljö AB Industriella verk

Eskilstuna Energi & Miljö AB Industriella verk


2019

2020

VärmeDebiterad värmemängd, GWh

647

574

Antal fjärrvärmeanläggningar

6 182

6 195

VattenLevererad vattenmämgdfrån egna vattenverk, 1000 m3

9 722

9 609

Antal anslutna till vattenledningsnätet

96 200

96 511

Dygnsförbrukning/person, liter*

160

140

ÅtervinningAntal hämtningsställen hushållsavfall (ca)

22 205

22 453

* Beräkningen baseras på schablon från svenskt vatten.


Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB


2019

2020

Tillförd elenergi, GWh

639

601

Nätabonnemang

47 707

47 918

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger ca 7 172 lägenheter, ca 56 000 kvm samhällsfastigheter och förvaltar ca 518 000 kvm kommunala verksamhetslokaler lokalyta såsom förskolor, skolor och dylikt som tillhör Eskilstuna kommun. Där utöver hyrs ca 118 000 kvm lokaler från andra fastighetsägare.

Kommunfastighet erbjuder centrumnära lägenheter i Eskilstuna och Torshälla, bostäder på landet (Kjula, Hållsta, Ärla och Hällberga) studentbostäder, ungdomsbostäder och seniorboende.

Kommunala grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Kommunala grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Våren (10 april)

2020

2021

varav Torshälla 2021

Förskoleklass

1 238

1 243

122

Skolår 1-3

3 450

3 508

388

Skolår 4-6

3 194

3 285

395

Skolår 7-9

3 143

3 137

445

Grundskola

11 025

11 173

1 350

Gymnasieskola

3 370

3 327

0

Skolorna totalt

14 395

14 500

1350

Särskolan (elevantal)

Särskolan (elevantal)

Våren (10 februari)

2020

2021

Förskoleklass

3

2

Skolår 1-3

50

56

Skolår 4-6

51

64

Skolår 7-10

67

66

Grundsärskolan

171

188

Gymnasiesärskolan

93

105

Särskolan totalt

264

293

Fristående grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Fristående grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Våren (10 april)

2020

2021

Förskoleklass

118

123

Skolår 1-3

550

561

Skolår 4-6

861

806

Skolår 7-9

842

889

Fristående grundskolor

2 371

2 379

Fristående gymnasieskolor

889

790

Fristående skolor totalt

3 260

3 169

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning


Totalt

*Hemtjänst


Antal hemtjänsttagare (alla åldrar)

1 466

Hemtjänstgrupper (inkl extern regi)

23

Trygghetslarm


Antal personer med trygghetslarm

2 392

Dagverksamheter för personer över 65 år


Dagverksamheter för personer med demenssjukdom

4

Antal personer med demenssjukdom som har dagverksamhet (flera kan dela på en plats)

65

Sociala mötesplatser


Mötesplatser för äldre >65 år

7

Mobila mötesplatser för äldre >65 år

15

Träffpunkter

10

Öppna restauranger

6

Vård och omsorgsboende (antal platser)


Permanent särskilt boende för personer över 65 år (inkl extern regi)

872

Korttidsplatser för personer 65 år och äldre

65

Permanent särskilt boende för personer 18-65 år

416

Daglig verksamhet för personer 18-65 år


Antal brukare med funktionsnedsättning som har daglig verksamhet eller sysselsättning

715

Mätdatum 1 april 2021.


Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)


2020

2021

varav Torshälla 2021

Förskola 1-5 år (kom. verks.)

5 544

5 358

494

Förskola 1-5 år (ensk. verks.)

1 026

1 045

-

Fritidshem 6-10 år (kom. verks.)

3 557

3 378

393

Fritidshem 6-10 år (ensk. verks.)

534

500

-

Familjedaghem 1-5 år

23

20

-

Familjedaghem 6-10 år

-

-

-

Totalt

10 684

10 301

887

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhet


2020

Antal program/aktiviteter

820

Öppet, tim/vecka

-*

Utlåning

388 000

Utlåning/invånare

3,6

Fysiska besök under året

416 000

* Kan ej beräknas pga. ändrade öppetförhållande samt stängda perioder kopplat till Covid 19.

Kommunalt tillsvidareanställda, februari 2021

Kommunalt tillsvidareanställda, februari 2021

Förvaltning

Kvinnor

Män

Totalt

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

250

82

332

Förskolenämnden

1 082

60

1 142

Grundskolenämnden

1 162

362

1 524

Gymnasienämnden

242

164

406

Kommunstyrelsen

67

35

102

Kultur- och fritidsnämnden

136

101

237

Miljö- och räddningstjänstnämnden

52

63

115

Servicenämnden

464

177

641

Socialnämnden

366

105

471

Stadsbyggnadsnämnden

85

103

188

Vård- och omsorgsnämnden

2 347

414

2 761

Överförmyndarnämnden

11

1

12

Totalt - antal personer*

6 265

1 667

7 932

* En person kan finnas på flera nämnder. I totalsumman finns personerna bara en gång.

Eskilstunas vänorter

Eskilstunas vänorter

Stad, land

Stad, land

Esbjerg, Danmark

Luton, Storbritannien

Fjardabyggd, Island

Gatchina, Ryssland

Haapsalu, Estland

Lviv, Ukraina

Jurmala, Lettland

Bridgeton, USA

Jyväskylä, Finland

Usangi, Tanzania

Stavanger, Norge

Linyi, Kina

Erlangen, Tyskland

Mysore City, Indien

Kommunalskatt 2021

Kommunalskatt 2021Kommunen


Total skattesats

32,85

därav till kommunen

22,02

Skatteunderlag, kronor/invånare

193 771

Skatteunderlag, index

86

Genomsnitt i länet


Total skattesats

32,71

därav till kommunen

21,88

Skatteunderlag, kronor/invånare

202 502

Skatteunderlag, index

90

Genomsnitt i riket


Total skattesats

32,27

därav till kommun

20,71

Skatteunderlag, kronor/invånare

225 194

Skatteunderlag, index

100

Driftbudget 2021, nettokostnader (mnkr)

Driftbudget 2021, nettokostnader (mnkr)

Nämnder

Budget

Procent

Kommunstyrelsen

403,9

6,2

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsn.

453,7

6,9

Förskolenämnden

622,7

9,5

Grundskolenämnden

1 303,7

20,0

Gymnasienämnden

388,3

5,9

Kommunrevisionen

3,1

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

317,1

4,8

Miljö- och räddningstjänstnämnden

93,8

1,4

Socialnämnden

558,8

8,5

Stadsbyggnadsnämnden

385,1

5,9

Torshälla stads nämnd

48,9

0,7

Valnämnden

1,8

0,0

Vård- och omsorgsnämnden

1 957,7

30,0

Överförmyndarnämnden

13,1

0,2

Summa

6 551,7

100

Indelning

Indelning
Församlingar

4


Fullmäktigekretsar

2


Valdistrikt

59


Mandat och ledamöter i kommunfullmäktige 2021, val 2018

Mandat och ledamöter i kommunfullmäktige 2021, val 2018Antal ledamöter

Partier

Antal mandat

Kvinnor

Män

Socialdemokraterna

23

11

12

Moderata samlingspartiet

12

3

9

Centerpartiet

4

2

2

Vänsterpartiet

5

3

2

Liberalerna

4

1

3

Kristdemokraterna

2

1

1

Miljöpartiet de gröna

2

1

1

Sverigedemokraterna

13

4

9

Samtliga partier

65

26

39

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium


Namn

Ordförande

Ann-Sofie Wågström (S)

Förste vice ordförande

Lars-Olof Lundkvist (M)

Andre vice ordförande

Niklas Frykman (L)

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium


Namn

Ordförande

Jimmy Jansson (S)

Förste vice ordförande

Sarita Hotti (S)

Andre vice ordförande

Jari Puustinen (M)

Tredje vice ordförande

Kim Fredriksson (SD)

Historik från 1000-talet.

Historik från 1000-talet.
Årtal

Information

1000-talet

Sigrid Ormsdotter låter göra en stor ristning vid Ramsundet, nära dagens Sundbyholm. Bilderna berättar historien om Sigurd Fafnisbane, medan runskriften på hällen handlar om den stenbro Sigrid lät anlägga.
Den engelske biskopen Eskil kommer till Rekarnebygden men stenas till döds i Strängnäs år 1080. Enligt legenden begravs han vid platsen för dagens Slottsskolan och en liten stenkyrka byggs upp till hans minne.

1100-talet

Johanniterorden grundar sitt första svenska kloster vid platsen för den då helgonförklarade sankt Eskils grav. Kristendomen sprider sig allt mer i trakten och Fors kyrka uppförs vid ån.

1200-talet

Johanniternas kloster blir känt och besöks av många pilgrimer. Välbärgade kvinnor och män skänker eller testamenterar stora jordegendomar till klosterbröderna.

1300-talet

Torshälla, får stadsprivilegier 1370 och blir traktens första riktiga stad.

1500-talet

Gustav I (Vasa) drar in klostret till kronan och låter uppföra en enkel kungsgård på platsen. Senare utvecklas kungsgården till slottet Eskilstuna hus. År 1570 anställs Anna Andersdotter som fatburshustru på gården Fatburshustrun och fogden fungerar som gårdens arbetsledning för den kvinnliga respektive manliga arbetskraften.

1600-talets början

Vid Tunafors tillverkas spik och vapen. Kung Carl IX satsar på slussar i ån och en kanal för att förbinda Mälaren och Hjälmaren. Vid forsarna i Hyndevad finns vattendrivna verk som mjölkvarnar och hammarsmedjor.
Åleta Kurzdotter är en av storägarna på platsen med både kvarn, smedja och ett lönsamt ålfiske.

1650-talet

Kung Carl X låter bygga 20 smedjor, delvis på den plats vi idag kallar Rademachersmedjorna, det är första etappen av en helt ny stad som ska få sitt namn efter honom, Carl Gustafs stad. Reinhold Rademacher flyttar dit verksamheten från sin järnmanufaktur i Livland. På området tillverkas bland annat, spik, knivar, saxar, nålar, sporrar och beslag.

1659

25 oktober utfärdar Carl X Gustaf privilegier för Carl Gustafs stad med Eskilstuna.

1700-talets början

År 1710-11 härjar böldpesten i Sverige. I Eskilstuna antecknas 58 personer som döda av pest under hösten 1710, i Torshälla 32 personer. Kloster, Fors och Näshulta klarar sig helt från epidemin. Under våren klingar smittan av för att helt försvinna i maj 1711.
År 1725 ger staten Tunafors bruk och Carl Gustafs stad till grevinnan Anna Woynarowska som delbetalning på en skuld. Hon säljer dessa vidare och de förblir i privat ägo fram till 1770-talet.

1700-talets slut

Staten köper tillbaka en del av marken för inrättandet av en Fristad, som invigs 16 april 1771. Där kan smedsfamiljer bo och arbeta med exklusiva förmåner. Ungdomar från Eskilstuna och landsbygden får arbete som pigor, drängar och lärlingar. Gifta kvinnor och änkor kan tillverka och sälja bröd, öl eller ha matservering. Fristaden och Eskilstuna stad har varsin utbildad barnmorska.
Hösten 1798 brinner en stor del av Torshälla ner och mer än hälften av stadens invånare blir bostadslösa.

1832

Theofron Munktell anlägger sin mekaniska verkstad. Produktionen sker i början i tätt samarbete med Gevärsfaktoriet som startat 1812 och bland annat behöver verktyg och maskiner.

1897

Ett nytt stadshus vid Fristadstorget färdigställs. Där ryms polis och brandkår, rådhusrätt, stadshäkte, telefonstation, två banker samt stadshotell med matservering.

1898

Folkets park, nuvarande Parken Zoo bildas som en av Sveriges första folkparker.

1906

Eskilstunas första museum öppnar i Berglindska smedjan.

1907

Nyfors municipalsamhälle samt Fors och Klosters kommuner inkorporeras med Eskilstuna.

1920

Med 30 103 invånare är Eskilstuna 8:e största stad.

1925

Eskilstuna Teater invigs.

1929

Klosters kyrka färdigställs, delvis med hjälp av en stor summa testamenterade pengar från Jeanette Zetterberg. Med gåvor till bland annat kyrkan, ny Rådhusbro och nytt lasarett är Zetterberg Eskilstunas största enskilda donator genom tiderna.

1959

Eskilstuna firar sitt 300-årsjubileum och kulturreservatet Rademachersmedjorna invigs.

1971

De två städerna, Eskilstuna och Torshälla bildar Eskilstuna kommun tillsammans med de fem tidigare storkommunerna Husby-Rekarne, Västra Rekarne, Hällby, Kafjärden och Ärla.

1973

Eskilstuna utses till årets stad.

1977

Högskolan i Eskilstuna och Västerås, numera Mälardalens universitet, startar.

1978

Volvo BM satsar på entreprenadmaskiner och slutar med sin tillverkning av traktorer.

1979

Faktorimuseet, numera Eskilstuna stadsmuseum öppnar i Gevärsfaktoriets gamla
fabrikslokaler.

1997

Stadshuset firar 100 år och Svealandsbanan invigs.

1998

Parken Zoo firar 100-årsjubileum och Eskilstuna utses till Årets Popstad.

2001

Ekängens friidrottsarena och Gröndals motorstadium tas i bruk.

2002

Tunavallens fotbollsarena invigs.

2004

Motorväg klar hela vägen till Stockholm.

2005

Handelsområdet Tuna Park är färdigställt.
Munktell Science Park invigs.

2006

Nytt konstmuseum i Munktellstaden.

2007

Eskilstuna koras till årets tillväxtkommun.

2009

Eskilstuna stads 350-årsjubileum firas.

2012

Eskilstuna utsedd till Sveriges Miljöbästa kommun och Årets studentstad.

2014

Eskilstuna är Sveriges 15:e största stad med 100 000 invånare och nya Fristadstorget invigs. Fotbollslaget Eskilstuna United flyttar upp i Damallsvenskan.

2016

Munktellbadet invigs.

2017

Torshälla stad firar 700 årsjubileum och STIGA Sports Arena invigs.

2018

Nya tågdepån invigs och Torshälla passerar 10 000 invåndare.

2019

Speedwaylaget Smederna vinner sitt tredje SM-guld i följd.

2020

Nytt campus för Mälardalens högskola med samlade högskolelokaler stod klart hösten 2020.

Uppdaterad: 1 mars 2022