Fakta om Eskilstuna

Här hittar du grundläggande fakta och statistik om orten Eskilstuna, organisationen Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen.

De källor som används är Statistiska Centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen samt interna källor inom kommunkoncernen. Kontakta statistik@eskilstuna.se om du har några frågor kring uppgifterna.

För mer och fördjupad information kan du besöka SCB:s sida Djupdykning i statistik om Sveriges kommuner eller databasen Kolada.Landareal, kvadratkilometer

1 100

Antal invånare per kvadratkilometer 2022

98,1

Kommunens skatteintäkter, kr/inv 2022

47 789

Skattekraft, kronor/invånare 2023

204 693

Förvärvsintensitet, 20-64 år, procent 2022
Kvinnor
Män

74,8
74,2
75,7

Medelålder, 2022
Kvinnor
Män

42,1
40,5
41,3

Folkmängd Eskilstuna kommun 31 december respektive år

Folkmängd Eskilstuna kommun 31 december respektive år


2021

2022

varav Torshälla 2022

Totalt

107 593

107 918

10 066

Kvinnor

53 574

53 738

4 954

Män

54 019

54 180

5 112

 

1 109 barn föddes under 2022, av dessa var 548 flickor och 561 pojkar. 998 personer avled, av dessa var 506 kvinnor och 492 män.
Andelen utrikes födda av de boende i kommunen var 27 procent. Det är jämt fördelat mellan kvinnor och män. Motsvarande andel för boende i riket är 20 procent.

Åldersfördelning

Åldersfördelning


2021

2022

varav Torshälla 2022

Ålder

Antal

%

Antal

%

Antal

%

0-5

7 642

7,1

7 359

6,8

603

6,0

6

1 367

1,3

1 424

1,3

144

1,4

7-9

4 072

3,8

4 107

3,8

384

3,8

10-12

4 102

3,8

4 066

3,8

393

3,9

13-15

4 121

3,8

4 113

3,8

405

4,0

16-18

3 934

3,7

4 063

3,8

360

3,6

19-24

7 424

6,9

7 459

6,9

513

5,1

25-64

53 436

49,7

53 625

49,7

4 780

47,5

65-w

21 495

19,9

21 702

20,1

2 484

24,7

Summa

107 593

100

107 918

100

10 066

100

Befolkningsförändring 2013-2022

Befolkningsförändring 2013-2022
Flyttningsöverskott

varav Torshälla

År

Folkmängd

Födelseöverskott

Kvinnor

Män

Antal folkmängd

2013

99 729

245

348

339

9 240

2014

100 923

291

400

502

9 475

2015

102 065

255

300

545

9 514

2016

103 684

299

543

771

9 794

2017

104 709

219

383

380

9 935

2018

105 924

234

445

518

10 014

2019

106 859

251

376

297

10 090

2020

106 975

90

37

-24

10 152

2021

107 593

121

207

223

10 076

2022

107 918

111

103

57

10 066

Flyttningar 2022

Flyttningar 2022


Antal


Inflyttade

Utflyttade

Netto

Totalt

4 793

4 633

160

Totalt inrikes

4 094

4 193

-99

Inom Södermanland

684

562

122

Från/till Stockholms län

1 327

1 144

183

Från/till Västmanlands län

569

751

-182

Från/till Västra Götaland

188

289

-101

Från/till Örebro län

206

225

-19

Från/till Östergötalands län

171

228

-57

Från/till Uppsala län

140

183

-43

Från/till Skåne

167

149

18

Från/till Dalarna

106

94

12

Från/till övriga Sverige

536

568

-32

Från/till utlandet

699

440

259


Av de 4 793 personer som har flyttat in i kommunen var 2 364 kvinnor och 2 429 män. 4 633 personer har flyttat ut, det var 2 261 kvinnor och 2 372 män.

20 – 24 åringar är den åldersgrupp där flest flyttningar sker, för in och utflyttning sammanslaget. Kvinnor 20-24 år flyttar i högre utsträckning än männen, 454 kvinnor har flyttat in och 499 kvinnor har flyttat ut i den åldersgruppen. Motsvarande för männen var 364 inflyttade och 399 utflyttade. Även för gruppen 25-29 år är den totala rörligheten stor.

Sammanräknad förvärvsinkomst 2021

Medelinkomst för inkomsttagare 20 - 64 år.

Sammanräknad förvärvsinkomst 2021


Antal kronor i 1000-tal

Medelinkomst

Kvinnor

Män

Totalt

Kommunen

292,9

353,2

323,7

Länet

306,9

375,2

341,7

Riket

328,6

409,8

370,1

Förvärvsarbetande efter sektor 2021 (antal i ålder 16-74 år)

Förvärvsarbetande efter sektor 2021 (antal i ålder 16-74 år)


Nattbefolkning

Dagbefolkning


Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kommunen

23 250

25 208

23 778

24 117

Näringsliv

11 334

20 868

11 015

19 534

Offentlig förvaltning och service

11 916

4 340

12 763

4 583

Länet

65 962

71 258

60 925

61 606

Näringsliv

34 405

59 915

29 804

50 686

Offentlig förvaltning och service

31 557

11 343

31 121

10 920

Riket, 1 000-tal

2 461

2 649

2 459

2 645

Näringsliv

1 419

2 246

1 418

2 243

Offentlig förvaltning och service

1 042

403

1 040

402

Nattbefolkning: arbetar i eller utanför kommunen och bor i kommunen.
Dagbefolkning (arbetstillfällen): arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.

Förvärvsarbetande per bransch 2021

Förvärvsarbetande per bransch 2021


Nattbefolkning

Dagfolkning

Bransch

Antal 2021

Förändring 2020-2021

Antal 2021

Förändring 2020-2021

A Jord- och skogsbruk

648

-5,5%

626

-6,4%

B,C Tillverkning och utvinning

5 774

0%

5 084

-0,7%

D,E Energiförsörjning; miljöverksamhet

578

1,9%

654

4,3%

F Byggverksamhet

3 562

2%

3 628

0,8%

G Handel

5 558

2,5%

5 193

1,9%

H Transport och magasinering

2 054

7,5%

1 953

5,5%

I Hotell och restaurang

1 827

20%

1 779

23,5%

J Information och kommunikation

894

6,3%

735

0,7%

K Finans och försäkring

545

6%

421

2,2%

L Fastighetsverksamhet

1 106

1,7%

1 266

1,7%

M,N Företagstjänster

5 379

10,1%

5 200

7,9%

O Offentlig förvaltning och försvar

2 717

-1,2%

3 035

-0,1%

P Utbildning

5 564

0,4 %

5 615

-0,3%

Q Vård och omsorg; sociala tjänster

9 552

1,9%

9 983

1,6%

R,S,T,U Kulturella och personliga tjänster m.m

2 214

4,4%

2 222

3,6%

00 Okänd verksamhet

486

7%

501

9,9%


Pendling 2021 (antal i åldern 16 år och däröver)

Pendling 2021 (antal i åldern 16 år och däröver)


Antal


In

Ut

Netto

Totalt

8 441

9 004

-563

Från/till Stockholms län

1 190

3 001

-1 811

Från/till Södermanland

3 180

2 129

1 051

Från/till Västmanlands län

2 799

2 441

358

Från/till Västra Götaland

157

217

-60

Från/till Uppsala län

172

165

7

Från/till Östergötalands län

167

184

-17

Från/till Örebro län

314

324

-10

Från/till övriga Sverige

462

500

-38

I utlandet/på havet

-

43

-43


Av de som pendlade till kommunen var 3 821 kvinnor och 4 620 män. 3 293 kvinnor och 5 711 män pendlade ut. Nettopendlingen var 528 kvinnor och -1 091 män.

Arbetslösa, februari 2023

Arbetslösa, februari 2023


16-65 år

varav 18-24 år


Antal

Andel*

Antal

Andel*

Totalt

5 826

11,1%

597

11,1%

Öppet arbetslösa

2 126

4,0%

259

4,8%

I program med aktivitetsstöd

3 700

7,0%

338

6,3%

* Andel av den registerbaserade arbetskraften. Tidsseriebrott 2019, tidigare redovisning har skett som andel av befolkningen. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd


Eskilstuna


feb 2021

feb 2022

Miljoner kronor

20,6

18,9

Antal hushåll

2 526

2 216

Antal hushåll 18-24 år

317

252

Källa: Eskilstuna kommun

Eskilstuna Energi & Miljö AB Industriella verk

Eskilstuna Energi & Miljö AB Industriella verk


2021

2022

VärmeDebiterad värmemängd, GWh

653

639

Antal fjärrvärmeanläggningar

6 224

6 247

VattenLevererad vattenmängd från egna vattenverk, 1000 m3

9 957

8 982

Antal anslutna till vattenledningsnätet

96 551

98 472

Dygnsförbrukning/person, liter*

140

140

ÅtervinningAntal hämtningsställen hushållsavfall (ca)

22 138

22 553

* Beräkningen baseras på schablon från svenskt vatten.


Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB


2021

2022

Tillförd elenergi, GWh

647

600

Nätabonnemang

48 283

48 318

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kfast erbjuder centrumnära lägenheter i Eskilstuna och Torshälla, radhus, bostäder på landet (Kjula, Hållsta, Ärla, Hällberga) studentbostäder, ungdomsbostäder och seniorboende.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Kfast, äger och förvaltar cirka 7 555 lägenheter, cirka 68 000 kvadratmeter samhällsfastigheter (+77 000 lokaler i bostadshus tex pizzerior) och förvaltar cirka 560 000 kvadratmeter kommunala verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor och dylikt som tillhör Eskilstuna kommun. Där utöver hyrs cirka 145 000 kvadratmeter lokaler från andra fastighetsägare.

Kommunala grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Elevantal, mätdatum 10 april respektive år.

Kommunala grund- och gymnasieskolor (elevantal)


2022

2023

varav Torshälla 2023

Förskoleklass

1 248

1 255

147

Skolår 1-3

3 501

3 193

383

Skolår 4-6

3 325

3 307

396

Skolår 7-9

3 183

3 555

435

Grundskola

11 257

11 310

1 361

Gymnasieskola

3 256

3 288

-

Skolorna totalt

14 513

14 598

1 361

Anpassad skola (elevantal)

Elevantal, mätdatum 10 april respektive år.

Anpassad skola (elevantal)


2022

2023

Förskoleklass

-

-

Skolår 1-3

70

85

Skolår 4-6

67

59

Skolår 7-10

78

76

Anpassade grundskolan

215

220

Anpassade gymnasieskolan

100

100

Anpassad skola totalt

315

320

Fristående grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Elevantal, mätdatum 10 april respektive år.

Fristående grund- och gymnasieskolor (elevantal)


2022

2023

Förskoleklass

112

166

Skolår 1-3

581

540

Skolår 4-6

785

728

Skolår 7-9

908

886

Fristående grundskolor

2 386

2 320

Fristående gymnasieskolor

893

1 019

Fristående skolor totalt

3 279

3 339

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Mätdatum 1 april 2023.

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning


Totalt

Hemtjänst


Antal hemtjänsttagare (alla åldrar)

1 550

Hemtjänstgrupper

23

Trygghetslarm


Antal personer med trygghetslarm

2 600

Dagverksamheter för personer över 65 år


Dagverksamheter för personer med demenssjukdom

4

Antal personer med demenssjukdom som har dagverksamhet (flera kan dela på en plats)

78

Sociala mötesplatser


Mötesplatser för äldre >65 år

6

Träffpunkter

8

Öppna restauranger

0

Vård och omsorgsboende (antal platser)


Permanent särskilt boende för personer över 65 år (inkl extern regi)

1 031

Korttidsplatser för personer 65 år och äldre

20

Permanent särskilt boende för personer 18-65 år

394

Daglig verksamhet för personer 18-65 år


Antal brukare med funktionsnedsättning som har daglig verksamhet eller sysselsättning

744

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Antal inskrivna barn, mätdatum 10 april respektive år.

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)


2022

2023

varav Torshälla 2023

Förskola 1-5 år (kom. verks.)

5 270

5 026

492

Förskola 1-5 år (enskild verks.)

1 068

1 063

-

Fritidshem 6-10 år (kom. verks.)

3 548

3 762

442

Fritidshem 6-10 år (enskild verks.)

544

561

-

Familjedaghem 1-5 år

13

8

-

Familjedaghem 6-10 år

-

-

-

Totalt

10 443

10 420

934

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhet


2022

Antal program/aktiviteter

921

Öppet, tim/vecka*

39

Utlåning

340 486

Utlåning/invånare

3,2

Fysiska besök under året

319 342

* Avser stadsbiblioteket.

Kommunalt tillsvidareanställda, februari 2023

Kommunalt tillsvidareanställda, februari 2023

Förvaltning

Kvinnor

Män

Totalt

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

263

77

340

Förskolenämnden

1 098

68

1 166

Grundskolenämnden

1 188

362

1 550

Gymnasienämnden

233

162

395

Kommunstyrelsen

66

36

102

Kultur- och fritidsnämnden

141

110

251

Räddningstjänst- och tillståndsnämnden

45

70

115

Servicenämnden

533

204

737

Socialnämnden

360

96

456

Samhällsbyggnadsnämnden

88

106

194

Vård- och omsorgsnämnden

2 468

519

2 987

Överförmyndarnämnden

12

3

15

Totalt - antal personer*

6 558

1 833

8 391

* En person kan finnas på flera nämnder. I totalsumman finns personerna bara en gång.

Kommunalskatt 2023

Kommunalskatt 2023
Kommunen

2022

2023

Total skattesats

32,85

32,85

därav till kommunen

22,02

22,02

Skatteunderlag, kronor/invånare

195 952

204 693

Skatteunderlag, index

86

86

Genomsnitt i länetTotal skattesats

32,71

32,71

därav till kommunen

21,88

21,88

Skatteunderlag, kronor/invånare

204 405

213 040

Skatteunderlag, index

89

89

Genomsnitt i riketTotal skattesats

32,24

32,24

därav till kommun

20,67

20,67

Skatteunderlag, kronor/invånare

228 785

239 220

Skatteunderlag, index

100

100

Driftbudget 2023, nettokostnader (mnkr)

Driftbudget 2023, nettokostnader (mnkr)

Nämnder

Budget

Procent

Kommunstyrelsen

491,9

6,8

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

488,2

6,7

Förskolenämnden

664,7

9,2

Grundskolenämnden

1 456,3

20,1

Gymnasienämnden

416,8

5,8

Kommunrevisionen

3,8

0,1

Kultur- och fritidsnämnden

336,1

4,6

Räddningstjänst- och tillståndsnämnden

99,8

1,4

Socialnämnden

621,8

8,6

Samhällsbyggnadsnämnden

405,2

5,6

Torshälla stads nämnd

51,7

0,7

Valnämnden

2,2

0,0

Vård- och omsorgsnämnden

2 186,3

30,2

Överförmyndarnämnden

13,8

0,2

Summa

7 238,6

100

Indelning

Indelning
Församlingar

4


Fullmäktigekretsar

1


Valdistrikt

64


Mandat och ledamöter i kommunfullmäktige 2023, val 2022

Mandat och ledamöter i kommunfullmäktige 2023, val 2022Antal ledamöter

Partier

Antal mandat

Kvinnor

Män

Socialdemokraterna

24

11

13

Sverigedemokraterna

15

5

10

Moderaterna

11

4

7

Vänsterpartiet

5

3

2

Centerpartiet

3

1

2

Kristdemokraterna

3

1

2

Liberalerna

2

2

-

Miljöpartiet

2

1

1

Samtliga partier

65

28

37

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium


Namn

Ordförande

Ann-Sofie Wågström (S)

Förste vice ordförande

Lars-Olof Lundkvist (M)

Andre vice ordförande

Anton Berglund (SD)

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium


Namn

Ordförande

Jimmy Jansson (S)

Förste vice ordförande

Josefine Helleday (S)

Andre vice ordförande

Jari Puustinen (M)

Tredje vice ordförande

Kim Fredriksson (SD)

Uppdaterad: 11 januari 2024