Fakta om Eskilstuna

Här hittar du grundläggande fakta och statistik om orten Eskilstuna, organisationen Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen.

De källor som används är Statistiska Centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen samt interna källor inom kommunkoncernen. Kontakta statistik@eskilstuna.se om du har några frågor kring uppgifterna.Landareal, kvadratkilometer

1 100

Antal invånare per kvadratkilometer 2022

98,1

Kommunens skatteintäkter, kr/inv 2021

45 477

Skattekraft, kronor/invånare 2022

195 952

Förvärvsintensitet, 20-64 år, procent 2021
Kvinnor
Män

75,7
74,2
77,1

Medelålder, 2021
Kvinnor
Män

41,1
42,0
40,2

Folkmängd Eskilstuna kommun 31 december respektive år

Folkmängd Eskilstuna kommun 31 december respektive år


2020

2021

varav Torshälla 2021

Totalt

106 975

107 593

10 076

Kvinnor

53 312

53 574

4 987

Män

53 663

54 019

5 165

Åldersfördelning

Åldersfördelning


2020

2021

varav Torshälla 2021

Ålder

Antal

%

Antal

%

Antal

%

0-5

7 776

7,3

7 642

7,1

648

6,4

6

1 360

1,3

1 367

1,3

120

1,2

7-9

4 068

3,8

4 072

3,8

382

3,8

10-12

4 060

3,8

4 120

3,8

396

3,9

13-15

4 062

3,8

4 121

3,8

382

3,8

16-18

3 871

3,6

3 934

3,7

341

3,4

19-24

7 396

6,9

7 424

6,9

520

5,2

25-64

53 135

49,7

53 436

49,7

4 772

47,4

65-w

21 247

19,9

21 495

19,9

2 515

25,0

Summa

106 975

100

107 593

100

10 076

100

Befolkningsförändring 2012-2021

Befolkningsförändring 2012-2021
Flyttningsöverskott

varav Torshälla

År

Folkmängd

Födelseöverskott

Kvinnor

Män

Antal folkmängd

2012

98 765

190

536

434

9 111

2013

99 729

245

348

339

9 240

2014

100 923

291

400

502

9 475

2015

102 065

255

300

545

9 514

2016

103 684

299

543

771

9 794

2017

104 709

219

383

380

9 935

2018

105 924

234

445

518

10 014

2019

106 859

251

376

297

10 090

2020

106 975

90

37

-24

10 152

2021

107 593

121

207

223

10 076

Flyttningar 2021

Flyttningar 2021


Antal


Inflyttade

Utflyttade

Netto

Totalt

4 838

4 408

430

Totalt inrikes

4 332

3 999

333

Inom Södermanland

672

564

108

Från/till Stockholms län

1 345

1 089

256

Från/till Västmanlands län

558

608

-50

Från/till Västra Götaland

292

265

27

Från/till Örebro län

187

236

-49

Från/till Östergötalands län

190

186

4

Från/till Uppsala län

117

203

-86

Från/till Skåne

137

160

-23

Från/till Dalarna

142

70

72

Från/till övriga Sverige

692

618

74

Från/till utlandet

506

409

97


Av de 4 838 personer som har flyttat in i kommunen var 2 380 kvinnor och 2 458 män. 4 408 personer har flyttat ut, det var 2 173 kvinnor och 2 235 män.

20 – 24 åringar är den åldersgrupp där flest flyttningar sker, för in och utflyttning sammanslaget. Kvinnor 20-24 år flyttar i högre utsträckning än männen, 478 kvinnor har flyttat in och 491 kvinnor har flyttat ut i den ålders-
gruppen. Motsvarande för männen var 402 inflyttade och 357 utflyttade. Även för gruppen 25-29 år är den totala rörligheten stor.

Sammanräknad förvärvsinkomst 2020

Medelinkomst för inkomsttagare 20 - 64 år.

Sammanräknad förvärvsinkomst 2020


Antal kronor i 1000-tal

Medelinkomst

Kvinnor

Män

Totalt

Kommunen

278,3

337,2

308,3

Länet

293,4

358,2

326,4

Riket

314,6

391,4

353,9

Förvärvsarbetande efter sektor 2020 (antal i ålder 16-74 år)

Förvärvsarbetande efter sektor 2020 (antal i ålder 16-74 år)


Nattbefolkning

Dagbefolkning


Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kommunen

22 696

24 246

23 388

23 316

Näringsliv

10 992

20 057

10 854

18 921

Offentlig förvaltning och service

11 704

4 189

12 534

4 395

Länet, 1 000-tal

64,5

68,9

60,0

60,0

Näringsliv

33,4

57,9

29,2

49,4

Offentlig förvaltning och service

31,2

11,1

30,8

10,6

Riket, 1 000-tal

2 399

2 583

2 398

2 579

Näringsliv

1 366

2 186

1 365

2 183

Offentlig förvaltning och service

1 033

396

1 032

396

Nattbefolkning: arbetar i eller utanför kommunen och bor i kommunen.
Dagbefolkning (arbetstillfällen): arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.

Förvärvsarbetande per bransch 2020

Förvärvsarbetande per bransch 2020


Nattbefolkning

Dagfolkning

Bransch

Antal 2020

Förändring 2019-2020

Antal 2020

Förändring 2019-2020

A Jord- och skogsbruk

686

1 %

669

1 %

B,C Tillverkning och utvinning

5 774

- 8 %

5 122

- 9,5 %

D,E Energiförsörjning; miljöverksamhet

567

- 1 %

627

2,0 %

F Byggverksamhet

3 491

- 0%

3 599

1,3 %

G Handel

5 422

2 %

5 095

1 %

H Transport och magasinering

1 910

- 3 %

1 852

6,9 %

I Hotell och restaurang

1 522

- 13 %

1 440

- 10,9 %

J Information och kommunikation

841

- 5 %

730

- 4,5%

K Finans och försäkring

514

- 2 %

412

- 0,5 %

L Fastighetsverksamhet

1 087

1 %

1 245

4,2 %

M,N Företagstjänster

4 884

- 6 %

4 841

- 7,0 %

O Offentlig förvaltning och försvar

2 750

8 %

3 037

6,8 %

P Utbildning

5 5341

0 %

5 630

0,4 %

Q Vård och omsorg; sociala tjänster

9 378

- 1 %

9 828

- 1,2%

R,S,T,U Kulturella och personliga tjänster m.m

2 121

- 2%

2 144

0,3 %

00 Okänd verksamhet

454

- 8 %

456

- 9,9 %


Pendling 2020 (antal i åldern 16 år och däröver)

Pendling 2020 (antal i åldern 16 år och däröver)


Antal


In

Ut

Netto

Totalt

7 906

8 144

-238

Från/till Stockholms län

1 117

2 683

-1 566

Från/till Södermanland

3 018

2 078

940

Från/till Västmanlands län

2 728

2 210

518

Från/till Västra Götaland

112

167

-55

Från/till Uppsala län

152

151

1

Från/till Östergötalands län

131

122

9

Från/till Örebro län

288

283

5

Från/till övriga Sverige

360

422

-62

I utlandet/på havet

-

28

-28


Av de som pendlade till kommunen var 3 593 kvinnor och 4 313 män. 2 901 kvinnor och 5 243 män pendlade ut. Nettopendlingen var 692 kvinnor och -930 män.

Arbetslösa, februari 2022

Arbetslösa, februari 2022


16-64 år

varav 18-24 år


Antal

Andel*

Antal

Andel*

Totalt

6 469

12,6%

715

14,1%

Öppet arbetslösa

2 698

5,2%

289

5,7%

I program med aktivitetsstöd

3 771

7,3%

426

8,4%

* Andel av den registerbaserade arbetskraften. Tidsseriebrott 2019, tidigare redovisning har skett som andel av befolkningen. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd


Eskilstuna


feb 2020

feb 2021

Miljoner kronor

20,3

20,6

Antal hushåll

2 886

2 526

Antal hushåll 18-24 år

330

317

Källa: Eskilstuna kommun

Eskilstuna Energi & Miljö AB Industriella verk

Eskilstuna Energi & Miljö AB Industriella verk


2020

2021

VärmeDebiterad värmemängd, GWh

574

653

Antal fjärrvärmeanläggningar

6 195

6 224

VattenLevererad vattenmängd från egna vattenverk, 1000 m3

9 609

9 957

Antal anslutna till vattenledningsnätet

96 511

96 551

Dygnsförbrukning/person, liter*

140

140

ÅtervinningAntal hämtningsställen hushållsavfall (ca)

22 453

22 138**

* Beräkningen baseras på schablon från svenskt vatten.
** Ny metod för att mäta antalet hämtningsställen.


Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB


2020

2021

Tillförd elenergi, GWh

601

647

Nätabonnemang

47 918

48 283

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger ca 7 316 lägenheter, ca 56 000 kvm samhällsfastigheter och förvaltar ca 518 000 kvm kommunala verksamhetslokaler lokalyta såsom förskolor, skolor och dylikt som tillhör Eskilstuna kommun. Där utöver hyrs ca 118 000 kvm lokaler från andra fastighetsägare.

Kommunfastighet erbjuder centrumnära lägenheter i Eskilstuna och Torshälla, radhus, bostäder på landet (Kjula, Hållsta, Ärla, Hällberga) studentbostäder, ungdomsbostäder och seniorboende.

Kommunala grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Elevantal, mätdatum 10 april respektive år.

Kommunala grund- och gymnasieskolor (elevantal)


2021

2022

varav Torshälla 2022

Förskoleklass

1 243

1 248

124

Skolår 1-3

3 508

3 501

388

Skolår 4-6

3 285

3 325

401

Skolår 7-9

3 137

3 183

450

Grundskola

11 173

11 257

1 363

Gymnasieskola

3 327

3 256

-

Skolorna totalt

14 500

14 513

1 363

Särskolan (elevantal)

Elevantal, mätdatum 10 februari respektive år.

Särskolan (elevantal)


2021

2022

Förskoleklass

-

-

Skolår 1-3

58

70

Skolår 4-6

64

67

Skolår 7-10

66

78

Grundsärskolan

188

215

Gymnasiesärskolan

105

100

Särskolan totalt

293

315

Fristående grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Elevantal, mätdatum 10 april respektive år.

Fristående grund- och gymnasieskolor (elevantal)


2021

2022

Förskoleklass

123

112

Skolår 1-3

561

581

Skolår 4-6

806

785

Skolår 7-9

889

908

Fristående grundskolor

2 379

2 386

Fristående gymnasieskolor

790

893

Fristående skolor totalt

3 169

3 279

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Mätdatum 1 april 2022.

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning


Totalt

*Hemtjänst


Antal hemtjänsttagare (alla åldrar)

1 538

Hemtjänstgrupper (inkl extern regi)

23

Trygghetslarm


Antal personer med trygghetslarm

2 500

Dagverksamheter för personer över 65 år


Dagverksamheter för personer med demenssjukdom

4

Antal personer med demenssjukdom som har dagverksamhet (flera kan dela på en plats)

63

Sociala mötesplatser


Mötesplatser för äldre >65 år

6

Mobila mötesplatser för äldre >65 år

10

Träffpunkter

5

Öppna restauranger

5

Vård och omsorgsboende (antal platser)


Permanent särskilt boende för personer över 65 år (inkl extern regi)

940

Korttidsplatser för personer 65 år och äldre

41

Permanent särskilt boende för personer 18-65 år

405

Daglig verksamhet för personer 18-65 år


Antal brukare med funktionsnedsättning som har daglig verksamhet eller sysselsättning

741

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Antal inskrivna barn, mätdatum 10 april respektive år.

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)


2021

2022

varav Torshälla 2022

Förskola 1-5 år (kom. verks.)

5 358

5 270

499

Förskola 1-5 år (enskild verks.)

1 045

1 068

-

Fritidshem 6-10 år (kom. verks.)

3 378

3 548

409

Fritidshem 6-10 år (enskild verks.)

500

544

-

Familjedaghem 1-5 år

20

13

-

Familjedaghem 6-10 år

-

-

-

Totalt

10 301

10 443

908

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhet


2021

Antal program/aktiviteter

938

Öppet, tim/vecka

50

Utlåning

330 000

Utlåning/invånare

2,0

Fysiska besök under året

215 000

* Avser stadsbiblioteket.

Kommunalt tillsvidareanställda, februari 2022

Kommunalt tillsvidareanställda, februari 2022

Förvaltning

Kvinnor

Män

Totalt

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

246

76

322

Förskolenämnden

1 120

67

1 187

Grundskolenämnden

1 162

370

1 532

Gymnasienämnden

233

165

398

Kommunstyrelsen

66

37

103

Kultur- och fritidsnämnden

139

105

244

Miljö- och räddningstjänstnämnden

50

67

117

Servicenämnden

535

191

726

Socialnämnden

325

98

423

Stadsbyggnadsnämnden

77

99

176

Vård- och omsorgsnämnden

2 421

487

2 908

Överförmyndarnämnden

9

1

10

Totalt - antal personer*

6 386

1 763

8 149

* En person kan finnas på flera nämnder. I totalsumman finns personerna bara en gång.

Kommunalskatt 2022

Kommunalskatt 2022
Kommunen

2021

2022

Total skattesats

32,85

32,85

därav till kommunen

22,02

22,02

Skatteunderlag, kronor/invånare

193 771

195 952

Skatteunderlag, index

86

86

Genomsnitt i länetTotal skattesats

32,71

32,71

därav till kommunen

21,88

21,88

Skatteunderlag, kronor/invånare

202 502

204 405

Skatteunderlag, index

90

89

Genomsnitt i riketTotal skattesats

32,27

32,24

därav till kommun

20,71

20,67

Skatteunderlag, kronor/invånare

225 194

228 785

Skatteunderlag, index

100

100

Driftbudget 2022, nettokostnader (mnkr)

Driftbudget 2022, nettokostnader (mnkr)

Nämnder

Budget

Procent

Kommunstyrelsen

461,5

6,8

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

458,7

6,8

Förskolenämnden

666,2

9,8

Grundskolenämnden

1 314,8

19,4

Gymnasienämnden

405,5

6,0

Kommunrevisionen

3,0

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

316,5

4,7

Miljö- och räddningstjänstnämnden

93,8

1,4

Socialnämnden

594,0

8,8

Stadsbyggnadsnämnden

389,8

5,8

Torshälla stads nämnd

48,0

0,7

Valnämnden

5,5

0,0

Vård- och omsorgsnämnden

1 999,1

29,5

Överförmyndarnämnden

13,0

0,2

Summa

6 769,4

100

Indelning

Indelning
Församlingar

4


Fullmäktigekretsar

2


Valdistrikt

59


Mandat och ledamöter i kommunfullmäktige 2022, val 2018

Mandat och ledamöter i kommunfullmäktige 2022, val 2018Antal ledamöter

Partier

Antal mandat

Kvinnor

Män

Socialdemokraterna

23

11

12

Moderata samlingspartiet

12

3

9

Centerpartiet

4

2

2

Vänsterpartiet

5

3

2

Liberalerna

4

1

3

Kristdemokraterna

2

1

1

Miljöpartiet de gröna

2

1

1

Sverigedemokraterna

13

4

9

Samtliga partier

65

26

39

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium


Namn

Ordförande

Ann-Sofie Wågström (S)

Förste vice ordförande

Lars-Olof Lundkvist (M)

Andre vice ordförande

Anton Berglund (SD)

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium


Namn

Ordförande

Jimmy Jansson (S)

Förste vice ordförande

Sarita Hotti (S)

Andre vice ordförande

Jari Puustinen (M)

Tredje vice ordförande

Kim Fredriksson (SD)

Uppdaterad: 2 mars 2023