Externa länkar

Brå, brottsförebyggande rådet
Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige. Utöver detta ansvarar Brå dessutom för statistiken över anmälda hatbrott och för den nationella trygghetsundersökningen (NTU).
Se statistik Brottsförebygganderådet

Folkhälsodata
I Sörmland finns data från befolkningsenkäterna Liv & Hälsa ung (skolungdom) och Liv & hälsa där målgruppen är den vuxna befolkningen. Hälsan i Södermanland beskriver hälso- och välfärdsförhållanden och redovisar uppgifter på kommunnivå.
Se statistik Landstinget Sörmland , Folkhälsomyndigheten

Förskola, skolbarnsomsorg och skola
Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Varje år publiceras data om barn, elever, personal, kostnader och resultat.
På utbildningsinfo kan du jämföra grundskolor.
Se statistik på Skolverkets hemsida Siris, skolverket
Utbildningsinfo, skolverket

Kommun- och landstingsdatabas - RKA
Över 2000 nyckeltal från kommuner och landstings verksamheter. Kommundatabasens nyckeltal bygger huvudsakligen på officiell statistik och ger besked om verksamheternas kostnad, omfattning och kvalitet.
Se statistik i kolada.se

Kultur
Kulturrådet är utsett av regeringen att vara ansvarigt för den officiella statistiken inom kulturområdet. Se statistik på Kulturrådets hemsida

Kvinnor och mäns företagande i Sverige
Statistiken ger en bred översikt över villkor och verklighet för kvinnor och män som driver företag i Sverige i dag. Statistik hämtas främst hämtat från Tillväxtverket men även från SCB.
Se statistiken på Tillväxtverkets hemsida

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Är en statlig myndighet och har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Mer information

Regionförbundet Södermanland
En snabb och lättillgänglig bild av länet och kommunerna i länet.
Se statisk på Regionfakta

Socialtjänst
Socialstyrelsen publicerar statistik om socialtjänst, folkhälsa, hälso- och sjukvård.
Se statistik i Socialstyrelsens databas

Statistiska centralbyrån (SCB)
SCB är en myndighet som tar fram statistik. De har en samordnande roll för Sveriges officiella statistik. Se statistik på Statistika centralbyrån, Kommuner i siffror

Uppdaterad: 20 april 2021