MENY
Eskilstuna kommun

Fakta om Eskilstuna 2019

Detta är den digitala varianten av foldern Fickfakta som producerats av Eskilstuna kommun i över 40 år.

Här hittar du grundläggande fakta och statistik om orten Eskilstuna, organisationen Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen. De källor som används är Statistiska Centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen samt interna källor inom kommunkoncernen. För frågor om uppgifterna, kontakta statistik@eskilstuna.se.

Ladda ner foldern Fickfakta 2019 som pdf

Rotera mobilen till liggande läge för bästa vy

Korta fakta

Landareal, kvadratkilometer

1 100

Antal invånare per kvadratkilometer 2018

96,3

Kommunens skatteintäkter, kr/inv 2018

42 474

Skatteunderlag, kronor/invånare 2019

187 704

Förvärvsintensitet, 20-64 år, procent 2017
Kvinnor
Män

75,1
73,2
77,0

Medelålder, 31 december 2018
Kvinnor
Män
Totalt


41,7
39,8
40,7

Befolkning

Åldersfördelning år 2018 i Eskilstuna kommun (%)

Åldersfördelning

varav befolkning år 2018 i Torshälla (%)

befolkningspyramid
Folkmängd Eskilstuna kommun 31 december respektive år


2017

2018

varav Torshälla 2018

Totalt

104 709

105 924

10 014

Kvinnor

52 227

52 762

4 955

Män

52 782

53 162

5 070


Åldersfördelning


2017

2018

varav Torshälla 2018

Ålder

Antal

%

Antal

%

Antal

%

0-5

7 879

7,5

7 991

7,5

685

6,8

6

1 310

1,3

1 301

1,2

123

1,2

7-9

3 910

3,7

4 000

3,8

387

3,9

10-12

3 859

3,7

3 996

3,8

365

3,6

13-15

3 686

3,5

3 812

3,6

345

3,4

16-18

3 785

3,6

3 828

3,6

365

3,6

19-24

7 626

7,3

7 535

7,1

515

5,1

25-64

52 026

49,7

52 693

49,7

4 738

47,3

65-w

20 628

19,7

20 768

19,6

2 491

24,9

Summa

104 709

100

105 924

100

10 014

100


Befolkningsförändring 2008-2018




Flyttningsöverskott

varav Torshälla

År

Folkmängd

Födelseöverskott

Kvinnor

Män

Antal folkmängd

2008

94 785

30

776

637

8 679

2009

95 577

158

363

278

8 761

2010

96 311

203

272

264

8 992

2011

97 595

215

473

592

9 060

2012

98 765

190

536

434

9 111

2013

99 729

245

348

339

9 240

2014

100 923

291

400

502

9 475

2015

102 065

255

300

545

9 514

2016

103 684

299

543

771

9 794

2017

104 709

219

383

380

9 935

2018

105 924

234

445

518

10 014


Flyttningar 2018


Antal


Inflyttade

Utflyttade

Netto

Totalt

4 931

3 968

963

Totalt inrikes

3 701

3 633

68

Från/till Stockholms län

1 070

958

112

Från/till Södermanlands län

617

481

136

Från/till Västmanlands län

487

670

-183

Från/till Västra Götaland

185

231

-46

Från/till Uppsala län

150

193

-43

Från/till Östergötalands län

143

158

-15

Från/till Örebro län

142

201

-59

Från/till Skåne

138

146

-8

Från/till övriga Sverige

769

595

174

Från/till utlandet

1 230

335

895


Av de 4 931 personer som flyttade in i kommunen var 2 375 kvinnor och 2 556 män. 3 968 personer flyttade
ut, det var 1 930 kvinnor och 2 038 män. 20 – 24 åringar är den åldersgrupp som flyttar mest. Kvinnor 20 – 24 år flyttar i högre utsträckning än männen, 463 kvinnor flyttade in och 427 kvinnor har flyttat ut. Motsvarande för männen var 385 inflyttade och 370 utflyttade.

Arbetsmarknad
Sammanräknad förvärvsinkomst 2017


Antal kronor i 1000-tal

Medelinkomst

Kvinnor

Män

Totalt

Kommunen

258,3

316,9

288,2

Länet

270,8

336,7

304,3

Riket

287,7

359,6

324,4


Förvärvsarbetande efter sektor 2017 (antal i ålder 16-74 år)


Nattbefolkning

Dagbefolkning


Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kommunen

22 186

24 510

22 683

23 044

Näringsliv, övr org

10 993

20 560

10 689

18 955

Off förv o service

11 193

3 950

11 994

4 089

Länet, 1 000-tal

63,0

69,2

58,7

60,0

Näringsliv, övr org

32,8

58,8

28,9

50,1

Off förv o service

30,2

10,5

29,8

9,9

Riket, 1 000-tal

2 359

2 564

2 356

2 559

Näringsliv, övr org

1 337

2 183

1 335

2 178

Off förv o service

1 022

380

1 021

380

Nattbefolkning: arbetar i eller utanför kommunen och bor i kommunen.
Dagbefolkning (arbetstillfällen): arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.

Förvärvsarbetande per bransch 2017


Nattbefolkning

Dagfolkning

Bransch

Antal 2017

Förändring 2016

Antal 2017

Förändring 2016

A Jord- och skogsbruk

695

4%

693

4%

B,C Tillverkning och utvinning

6 248

-1%

5 649

-2%

D,E Energiförsörjning; miljöverksamhet

543

1%

552

-2%

F Byggverksamhet

3 470

5%

3 426

7%

G Handel

5 279

3%

4 859

2%

H Transport och magasinering

1 942

-1%

1 672

1%

I Hotell och restaurang

1 377

-1%

1 273

3%

J Information och kommunikation

933

2%

790

2%

K Finans och försäkring

531

0%

387

-2%

L Fastighetsverksamhet

977

-3%

1 078

0%

M,N Företagstjänster

5 220

6%

5 178

7%

O Offentlig förvaltning och försvar

2 459

5%

2 671

3%

P Utbildning

5 583

4%

5 688

3%

Q Vård och omsorg; sociala tjänster

9 001

1%

9 397

0%

R,S,T,U Kulturella och personliga tjänster m.m

2 003

-1%

1 950

-1%

00 Okänd verksamhet

435

-6%

466

-4%


Pendling 2017 (antal i åldern 16 år och däröver)


Antal


In

Ut

Netto

Totalt

7 441

8 140

-969

Från/till Stockholms län

1 045

2 902

-1 857

Från/till Södermanland

2 843

2 094

749

Från/till Västmanlands län

2 508

2 127

381

Från/till Uppsala län

154

178

-24

Från/till Östergötlands län

120

134

-14

Från/till Örebro län

301

265

36

Från/till övriga Sverige

470

625

-155

I utlandet/på havet

-

85

-85


Av de personer som pendlade till kommunen var 3 463 kvinnor och 3 978 män. 2 966 kvinnor och 5 444 män pendlade ut. Nettopendlingen var 497 kvinnor och -1 466 män.


Arbetslösa, februari 2019


16-64 år

varav 18-24 år  


Antal

Andel*

Antal

Andel*

Totalt

6 135

12,0%

756

13,3%

Öppet arbetslösa

2 924

5,7%

302

5,3%

I program med aktivitetsstöd

3 211

6,3%

454

8,0%

* Andel av den registerbaserade arbetskraften. Tidsseriebrott 2019, tidigare redovisning har skett som andel av befolkningen. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.


Försörjningsstöd


Eskilstuna

varav Torshälla


feb 2018

feb 2019

feb 2018

feb 2019

Miljoner kronor

17,0

17,4

1,1

1,2

Antal hushåll

2 261

2 473

166

167

Antal hushåll 18-24 år

225

212

28

22

Källa: Eskilstuna kommun

Kommunala bolag

Eskilstuna Energi & Miljö AB Industriella verk


2017

2018

Värme



Debiterad värmemängd, GWh

630

635

Antal fjärrvärmeanläggningar

7 932

7 603

Vatten



Levererad vattenmämgdfrån egna vattenverk, 1000 m3

9 885

10 700

Antal anslutna till vattenledningsnätet

96 551

97 000

Återvinning



Antal hämtningsställen hushållsavfall (ca)

-

22 070


Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB


2017

2018

Tillförd elenergi, GWh

639

648

Nätabonnemang

47 481

47 438


Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Kommunfastigeheter AB äger cirka 7 500 lägenheter, cirka 68 000 m2 samhällsfastigheter och för- valtar cirka 500 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor och dylikt som tillhör Eskilstuna kommun. Kommunfastighet erbjuder centrumnära lägen- heter i Eskilstuna och Torshälla, bostäder på landet (Kjula, Hållsta, Ärla och Hällberga) studentbostäder, ungdomsbostäder och seniorboende.


7458 lägenheter fördelade på

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5+ rok

1 104

2 524

2 562

1 140

116

Utbildning
Kommunala grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Våren (10 april)

2018

2019

varav Torshälla 2019

Förskoleklass

1 190

1 196

128

Skolår 1-3

3 466

3 480

372

Skolår 4-6

3 003

3 147

364

Skolår 7-9

2 961

3 045

453

Grundskola

10 620

10 868

1 317

Gymnasieskola

3 547

3 473

0

Skolorna totalt

14 167

14 341

1 317


Särskolan (elevantal)

Våren (10 februari)

2018

2019

Förskoleklass

-

4

Skolår 1-3

41

48

Skolår 4-6

51

68

Skolår 7-10

64

60

Grundsärskolan

156

160

Gymnasiesärskolan

74

92

Särskolan totalt

230

252


Fristående grund- och gymnasieskolor(elevantal)

Våren (10 april)

2018

2019

Förskoleklass

138

115

Skolår 1-3

500

558

Skolår 4-6

892

876

Skolår 7-9

761

766

Fristående grundskolor

2 291

2 315

Fristående gymnasieskolor

753

783

Fristående skolor totalt

3 044

3 098

Vård och omsorg
Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning


Totalt

varav Torshälla*

*Hemtjänst



Antal hemtjänsttagare (alla åldrar)

1 801

-

Hemtjänstgrupper (inkl extern regi)

18

2

Trygghetslarm



Antal personer med trygghetslarm

2 415

-

Dagverksamheter för personer över 65 år



Dagverksamheter för personer med demenssjukdom

5

1

Antal personer med demenssjukdom som har dagverksamhet (flera kan dela på en plats)

76

-

Sociala mötesplatser



Mötesplatser för äldre >65 år

7

1

Mobila mötesplatser för äldre >65 år

15

6

Träffpunkter

10

0

Öppna restauranger

6

1

Vård och omsorgsboende (antal platser)



Permanent särskilt boende för personer över 65 år (inkl extern regi)

920

-

Korttidsplatser för personer 65 år och äldre

72

0

Permanent särskilt boende för personer 18-65 år

420

0

Daglig verksamhet för personer 18-65 år



Antal brukare med funktionsnedsättning som har daglig verksamhet eller sysselsättning

675

-

* Vissa uppgifter för Torshälla kan inte särredovisas från och med 2019.




Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)


2018

2019

varav Torshälla 2019

Förskola 1-5 år (kom. verks.)

5 357

5 479

514

Förskola 1-5 år (ensk. verks.)

1 018

1 023

-

Fritidshem 6-10 år (kom. verks.)

3 618

3 600

417

Fritidshem 6-10 år (ensk. verks.)

470

528

-

Familjedaghem 1-5 år

26

19

-

Familjedaghem 6-10 år

-

-

-

Totalt

10 489

10 649

931

Kultur och fritid
Biblioteksverksamhet


2018

Antal program/aktiviteter

1 514

Öppet, tim/vecka

163

Utlåning

418 174

Utlåning/invånare

3,9

Fysiska besök under året

619 606

Kommun och politik


Kommunalt tillsvidareanställda, februari 2019

Förvaltning

Kvinnor

Män

Totalt

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

271

82

353

Barn- och utbildningsförvaltningen

2 416

580

2 996

Kommunledningskontoret

58

24

82

Kultur- och fritidsförvaltningen

118

91

209

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

48

59

107

Serviceförvaltningen

456

174

630

Socialförvaltningen

317

73

390

Stadsbyggnadsförvaltningen

83

107

190

Vård- och omsorgsförvaltningen

2 303

371

2 674

Överförmyndarnämnden

9

1

10

Totalt - antal personer

6 099

1 570

7 669


Eskilstunas vänorter



Esbjerg, Danmark

Luton, Storbritannien

Fjardabyggd, Island

Gatchina, Ryssland

Haapsalu, Estland

Lviv, Ukraina

Jurmala, Lettland

Bridgeton, USA

Jyväskylä, Finland

Usangi, Tanzania

Stavanger, Norge

Linyi, Kina

Erlangen, Tyskland

Mysore City, Indien


Kommunalskatt 2019



Kommunen


Total skattesats

32,85

därav till kommunen

22,08

Skatteunderlag, kronor/invånare

187 704

Skatteunderlag, index

87

Genomsnitt i länet


Total skattesats

32,72

därav till kommunen

21,89

Skatteunderlag, kronor/invånare

196 585

Skatteunderlag, index

91

Genomsnitt i riket


Total skattesats

32,19

därav till kommun

20,70

Skatteunderlag, kronor/invånare

215 492

Skatteunderlag, index

100


Driftbudget 2019, nettokostnader (mnkr)

Nämnder

Budget

Procent

Kommunstyrelsen

392,5

6,3

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsn.

438,8

7,0

Förskolenämnden

637,0

10,2

Grundskolenämnden

1 191,0

19,1

Gymnasienämnden

386,5

6,2

Kommunrevisionen

3,1

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

308,6

5,0

Miljö- och räddningstjänstnämnden

90,1

1,4

Socialnämnden

483,2

7,8

Stadsbyggnadsnämnden

409,4

6,6

Torshälla stads nämnd

45,1

0,7

Valnämnden

3,0

0,0

Vård- och omsorgsnämnden

1 832,1

29,4

Överförmyndarnämnden

12,3

0,2

Summa

6 232,7

100


Indelning

Församlingar

6


Fullmäktigekretsar

2


Valdistrikt

59



Mandat och ledamöter i kommunfullmäktige 2019, val 2018



Antal ledamöter

Partier

Antal mandat

Män

Kvinnor

Moderata samlingspartiet

12

9

3

Centerpartiet

4

2

2

Liberalerna

4

2

2

Kristdemokraterna

2

1

1

Miljöpartiet de gröna

2

1

1

Socialdemokraterna

23

11

12

Vänsterpartiet

5

2

3

Sverigedemokraterna

13

8

5

Politisk obunden

-

-

-

Samtliga partier

65

36

29


Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande

Ann-Sofie Wågström (S)

Förste vice ordförande

Lars-Olof Lundkvist (M)

Andre vice ordförande

Niklas Frykman (L)


Kommunstyrelsens presidium

Ordförande

Jimmy Jansson (S)

Förste vice ordförande

Sarita Hotti (S)

Andre vice ordförande

Jari Puustinen (M)

Tredje vice ordförande

Kim Fredriksson (SD)

Historia
Historik från 1000-talet

1000-talet

Den engelske biskopen Eskil kommer till handelsplatsen Tuna och Rekarnebygden.
Han stenas till döds i Strängnäs år 1080 och begravs i Tuna.

1100-talet

S:t Johanniterna grundar sitt första svenska kloster vid Tuna. De tar hand om martyren Eskils ben och kallar platsen Eskilstuna.
Fors kyrka uppförs vid S:t Eskils grav.

1200-talet

S:t Johanniternas kloster blir vida känt. Det erhåller frikostiga donationer och besöks av många pilgrimer. Ett samhälle börjar växa fram utmed pilgrimsleden vid Eskilstunaån (Gamla staden Eskilstuna).

1317

Torsharg, det vill säga Torshälla, blir traktens första stad.

1500-talet

Gustav I (Vasa) drar in klostret till kronan och påbörjar byggandet av Eskilstuna Hus. Han lockar hit hammarsmeder och andra yrkesutövare.

1600-talets början

Karl IX satsar på bruksdrift vid Tunafors och planerar en ny stad, Tunafors stad. Kanalarbeten och slussar i Eskilstunaån möjliggör båtförbindelse mellan Hjälmaren och Mälaren.

1650-talet

Livländaren Reinhold Rademacher anlägger ett tjugotal smedjor vid Tunafors. I Rademachersmedjorna tillverkas kanoner, verktyg, spik, knivar, saxar, nålar och skedar.

1659

Carl X Gustaf utfärdar den 25 oktober privilegier för Carl Gustafs stad.

1700-talets mitt

Tunafors bruk och Carl Gustafs stad läggs utanför staden, som då återtar sitt medeltida namn, Eskilstuna.

1771

Regeringen stadsfäster den 16 april inrättandet av Eskilstuna Fristad. Därmed kunde finsmeder slå sig ner med exklusiva förmåner under ledning av Samuel Schröderstierna och Sven Rinman.

1832

Theofron Munktell anlägger sin mekaniska verkstad och inleder Fristadens utveckling till en stor industristad.

1897

Stadshuset vid Fristadstorget färdigställs.

1898

Folkets Park, nuvarande Parken Zoo bildas som en av Sveriges första folkparker.

1907

Nyfors municipalsamhälle samt Fors och Klosters kommuner inkorporeras med Eskilstuna.

1925

Eskilstuna Teater invigs.

1929

Klosters kyrka färdigställs.

1959

Eskilstuna firar sitt 300-årsjubileum och kulturreservatet Rademachersmedjorna invigs.

1971

De två städerna, Eskilstuna och Torshälla bildar Eskilstuna storkommun tillsammans med de fem småkommunerna Husby-Rekarne, Västra Rekarne, Hällby, Kafjärden och Ärla.

1973

Eskilstuna utses till årets stad.

1977

Högskolan i Eskilstuna och Västerås, numera Mälardalens högskola, startar.

1978

Volvo BM satsar på entreprenadmaskiner och slutar med sin tillverkning av traktorer.

1997

Stadshuset firar 100 år och Svealandsbanan invigs.

1998

Parken Zoo 100 år.

2001

Ekängens friidrottsarena och Gröndals motorstadium tas i bruk.

2002

Tunavallens fotbollsarena invigs.

2004

Motorväg klar hela vägen till Stockholm.

2005

Handelsområdet Tuna Park är färdigställt.
Munktell Science Park invigs.

2006

Nytt konstmuseum i Munktellstaden.

2007

Eskilstuna koras till årets tillväxtkommun.

2009

Eskilstuna stads 350-årsjubileum firas.

2012

Eskilstuna utsedd till Sveriges Miljöbästa kommun och Årets studentstad.

2014

Eskilstuna är 15:e största stad med 100 000 invånare och nya Fristadstorget invigs.

2016

Munktellbadet invigs.

2017

Torshälla stad firar 700 årsjubileum och STIGA Sports Arena invigs.

2018

Nya tågdepån invigs och Torshälla passerar 10 000 invåndare.



Hjälpte informationen på den här sidan dig?