MENY
Eskilstuna kommun

Fakta om Eskilstuna 2020

Detta är den digitala varianten av foldern Fakta som producerats av Eskilstuna kommun i över 40 år.

Här hittar du grundläggande fakta och statistik om orten Eskilstuna, organisationen Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen. De källor som används är Statistiska Centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen samt interna källor inom kommunkoncernen. För frågor om uppgifterna, kontakta statistik@eskilstuna.se.

Ladda ner Fakta 2020 som pdf

Rotera mobilen till liggande läge för bästa vy

Korta fakta

Landareal, kvadratkilometer

1 100

Antal invånare per kvadratkilometer 2019

97,1

Kommunens skatteintäkter, kr/inv 2019

43 362

Skattekraft, kronor/invånare 2020

192 185

Förvärvsintensitet, 20-64 år, procent 2018
Kvinnor
Män

75,6
73,3
77,8

Medelålder, 31 december 2019
Kvinnor
Män
Totalt


41,7
40,0
40,8

Befolkning

Åldersfördelning år 2019 i Eskilstuna kommun (%)

Åldersfördelning

varav befolkning år 2018 i Torshälla (%)

befolkningspyramid
Folkmängd Eskilstuna kommun 31 december respektive år


2018

2019

varav Torshälla 2019

Totalt

105 924

106 859

10 090

Kvinnor

52 762

53 531

4 979

Män

53 162

53 628

5 111Åldersfördelning


2018

2019

varav Torshälla 2018

Ålder

Antal

%

Antal

%

Antal

%

0-5

7 991

7,5

7 980

7,5

693

6,9

6

1 301

1,2

1 367

1,3

126

1,2

7-9

4 000

3,8

3 987

3,7

387

3,8

10-12

3 996

3,8

4 025

3,8

399

4,0

13-15

3 812

3,6

3 966

3,7

359

3,6

16-18

3 828

3,6

3 858

3,6

349

3,5

19-24

7 535

7,1

7 490

7,0

508

5,0

25-64

52 693

49,7

53 150

49,7

4 779

47,4

65-w

20 768

19,6

21 036

19,7

2 490

24,7

Summa

105 924

100

106 859

100

10 090

100


Befolkningsförändring 2009-2019
Flyttningsöverskott

varav Torshälla

År

Folkmängd

Födelseöverskott

Kvinnor

Män

Antal folkmängd

2009

95 577

158

363

278

8 761

2010

96 311

203

272

264

8 992

2011

97 595

215

473

592

9 060

2012

98 765

190

536

434

9 111

2013

99 729

245

348

339

9 240

2014

100 923

291

400

502

9 475

2015

102 065

255

300

545

9 514

2016

103 684

299

543

771

9 794

2017

104 709

219

383

380

9 935

2018

105 924

234

445

518

10 014

2019

106 859

251

376

297

10 090


Flyttningar 2019


Antal


Inflyttade

Utflyttade

Netto

Totalt

4 813

4 140

673

Totalt inrikes

3 985

3 745

240

Från/till Stockholms län

1 210

1 040

170

Från/till Södermanlands län

583

585

-2

Från/till Västmanlands län

513

633

-120

Från/till Västra Götaland

199

190

9

Från/till Uppsala län

139

172

-33

Från/till Östergötalands län

139

209

-70

Från/till Örebro län

191

183

8

Från/till Dalarna

158

71

87

Från/till Skåne

162

147

15

Från/till övriga Sverige

691

514

177

Från/till utlandet

828

395

433


Av de 4 813 personer som flyttade in i kommunen var 2 368 kvinnor och 2 445 män. 4 140 personer har flyttat ut, det var 1 992 kvinnor och 2 148 män. 20 – 24 åringar är den åldersgrupp som flyttar mest. Kvinnor 20 – 24 år flyttar i högre utsträckning än männen, 455 kvinnor flyttade in och 464 kvinnor har flyttat ut. Motsvarande för männen var 369 inflyttade och 384 utflyttade.

Arbetsmarknad
Sammanräknad förvärvsinkomst 2018


Antal kronor i 1000-tal

Medelinkomst

Kvinnor

Män

Totalt

Kommunen

265,9

330,4

298,8

Länet

278,9

348,6

314,4

Riket

297,3

372,4

355,6


Förvärvsarbetande efter sektor 2018 (antal i ålder 16-74 år)


Nattbefolkning

Dagbefolkning


Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kommunen

22 384

24 944

22 920

23 527

Näringsliv, övr org

11 122

20 924

10 938

19 394

Off förv o service

11 262

4 020

11 982

4 133

Länet, 1 000-tal

63,2

69,9

58,9

60,9

Näringsliv, övr org

33,0

59,4

29,1

50,9

Off förv o service

30,2

10,5

29,8

10,0

Riket, 1 000-tal

2 380

2 599

2 377

2 595

Näringsliv, övr org

1 349

2 210

1 347

2 206

Off förv o service

1 031

389

1 030

389

Nattbefolkning: arbetar i eller utanför kommunen och bor i kommunen.
Dagbefolkning (arbetstillfällen): arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.

Förvärvsarbetande per bransch 2017


Nattbefolkning

Dagfolkning

Bransch

Antal 2018

Förändring 2017

Antal 2018

Förändring 2017

A Jord- och skogsbruk

653

-6%

649

-6%

B,C Tillverkning och utvinning

6 208

-1%

5 589

-1%

D,E Energiförsörjning; miljöverksamhet

562

3%

589

7%

F Byggverksamhet

3 577

3%

3 608

5%

G Handel

5 274

0%

4 925

1%

H Transport och magasinering

1 991

3%

1 733

4%

I Hotell och restaurang

1 508

10%

1 357

7%

J Information och kommunikation

909

-3%

768

-3%

K Finans och försäkring

515

-3%

415

7%

L Fastighetsverksamhet

1 048

7%

1 180

9%

M,N Företagstjänster

5 419

4%

5 372

4%

O Offentlig förvaltning och försvar

2 626

7%

2 871

7%

P Utbildning

5 656

1%

5 754

1%

Q Vård och omsorg; sociala tjänster

8 872

-1%

9 137

-3%

R,S,T,U Kulturella och personliga tjänster m.m

2 027

1%

2 008

3%

00 Okänd verksamhet

483

11%

492

6%


Pendling 2018 (antal i åldern 16 år och däröver)


Antal


In

Ut

Netto

Totalt

7 491

8 372

-881

Från/till Stockholms län

1 100

2 766

-1 666

Från/till Södermanland

2 782

2 155

627

Från/till Västmanlands län

2 573

2 193

380

Från/till Uppsala län

161

176

-15

Från/till Östergötlands län

120

125

-5

Från/till Örebro län

297

247

50

Från/till övriga Sverige

458

627

-169

I utlandet/på havet

-

83

-83


Av de personer som pendlade till kommunen var 3 447 kvinnor och 4 044 män. 2 911 kvinnor och 5 461 män pendlade ut. Nettopendlingen var 536 kvinnor och -1 417 män.


Arbetslösa, februari 2020


16-64 år

varav 18-24 år  


Antal

Andel*

Antal

Andel*

Totalt

6 969

13,3%

817

14,6%

Öppet arbetslösa

3 530

6,7%

415

7,4%

I program med aktivitetsstöd

3 439

6,6%

402

7,2%

* Andel av den registerbaserade arbetskraften. Tidsseriebrott 2019, tidigare redovisning har skett som andel av befolkningen. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.


Försörjningsstöd


Eskilstuna


feb 2019

feb 2020

Miljoner kronor

17,7

21,0

Antal hushåll

2 222

2 523

Antal hushåll 18-24 år

212

330

Källa: Eskilstuna kommun

Kommunala bolag
Eskilstuna Energi & Miljö AB Industriella verk


2018

2019

VärmeDebiterad värmemängd, GWh

635

647

Antal fjärrvärmeanläggningar

6 983

6 903

VattenLevererad vattenmämgdfrån egna vattenverk, 1000 m3

10 700

9 722

Antal anslutna till vattenledningsnätet

97 000

96 200

ÅtervinningAntal hämtningsställen hushållsavfall (ca)

22 070

22 205


Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB


2018

2019

Tillförd elenergi, GWh

648

639

Nätabonnemang

47 438

47 707


Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Kommunfastigeheter AB äger cirka 7 600 lägenheter, cirka 73 000 m2 samhällsfastigheter och förvaltar cirka 500 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor och dylikt som tillhör Eskilstuna kommun. Kommunfastighet erbjuder centrumnära lägenheter i Eskilstuna och Torshälla, bostäder på landet (Kjula, Hållsta, Ärla och Hällberga) studentbostäder, ungdomsbostäder och seniorboende.


7614 lägenheter fördelade på

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5+ rok

1 197

2 556

2 593

1 140

128

Utbildning
Kommunala grund- och gymnasieskolor (elevantal)

Våren (10 april)

2019

2020

varav Torshälla 2020

Förskoleklass

1 196

1 238

128

Skolår 1-3

3 480

3 450

380

Skolår 4-6

3 147

3 194

389

Skolår 7-9

3 045

3 143

452

Grundskola

10 868

11 025

1 349

Gymnasieskola

3 473

3 370

0

Skolorna totalt

14 341

14 395

1 349


Särskolan (elevantal)

Våren (10 februari)

2019

2020

Förskoleklass

4

3

Skolår 1-3

48

50

Skolår 4-6

68

51

Skolår 7-10

60

67

Grundsärskolan

160

171

Gymnasiesärskolan

92

93

Särskolan totalt

252

264


Fristående grund- och gymnasieskolor(elevantal)

Våren (10 april)

2019

2020

Förskoleklass

115

118

Skolår 1-3

558

550

Skolår 4-6

876

861

Skolår 7-9

766

842

Fristående grundskolor

2 315

2 371

Fristående gymnasieskolor

783

889

Fristående skolor totalt

3 098

3 260

Vård och omsorg
Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning


Totalt

*Hemtjänst


Antal hemtjänsttagare (alla åldrar)

1 496

 

Hemtjänstgrupper (inkl extern regi)

20

Trygghetslarm


Antal personer med trygghetslarm

2 454

Dagverksamheter för personer över 65 år


Dagverksamheter för personer med demenssjukdom

4

Antal personer med demenssjukdom som har dagverksamhet (flera kan dela på en plats)

86

Sociala mötesplatser


Mötesplatser för äldre >65 år

7

Mobila mötesplatser för äldre >65 år

15

Träffpunkter

10

Öppna restauranger

6

Vård och omsorgsboende (antal platser)


Permanent särskilt boende för personer över 65 år (inkl extern regi)

915

Korttidsplatser för personer 65 år och äldre

72

Permanent särskilt boende för personer 18-65 år

408

Daglig verksamhet för personer 18-65 år


Antal brukare med funktionsnedsättning som har daglig verksamhet eller sysselsättning

682

Mätdatum 1 april 2020.Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)


2019

2020

varav Torshälla 2020

Förskola 1-5 år (kom. verks.)

5 479

5 544

516

Förskola 1-5 år (ensk. verks.)

1 023

1 026

-

Fritidshem 6-10 år (kom. verks.)

3 600

3 557

422

Fritidshem 6-10 år (ensk. verks.)

528

534

-

Familjedaghem 1-5 år

19

23

-

Familjedaghem 6-10 år

-

-

-

Totalt

10 684

10 649

938

Kultur och fritid
Biblioteksverksamhet


2019

Antal program/aktiviteter

1 500

Öppet, tim/vecka

163

Utlåning

417 000

Utlåning/invånare

3,9

Fysiska besök under året

619 606

Kommun och politik


Kommunalt tillsvidareanställda, februari 2020

Förvaltning

Kvinnor

Män

Totalt

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

272

75

347

Barn- och utbildningsförvaltningen

2 445

583

3 028

Kommunledningskontoret

67

31

98

Kultur- och fritidsförvaltningen

127

91

218

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

51

66

117

Serviceförvaltningen

481

179

660

Socialförvaltningen

352

100

452

Stadsbyggnadsförvaltningen

85

107

192

Vård- och omsorgsförvaltningen

2 234

378

2 612

Överförmyndarnämnden

10

2

12

Totalt - antal personer

6 124

1 612

7 735


Eskilstunas vänorterEsbjerg, Danmark

Luton, Storbritannien

Fjardabyggd, Island

Gatchina, Ryssland

Haapsalu, Estland

Lviv, Ukraina

Jurmala, Lettland

Bridgeton, USA

Jyväskylä, Finland

Usangi, Tanzania

Stavanger, Norge

Linyi, Kina

Erlangen, Tyskland

Mysore City, Indien


Kommunalskatt 2020Kommunen


Total skattesats

32,85

därav till kommunen

22,08

Skatteunderlag, kronor/invånare

192 185

Skatteunderlag, index

87

Genomsnitt i länet


Total skattesats

32,72

därav till kommunen

21,89

Skatteunderlag, kronor/invånare

200 410

Skatteunderlag, index

91

Genomsnitt i riket


Total skattesats

32,28

därav till kommun

20,72

Skatteunderlag, kronor/invånare

221 097

Skatteunderlag, index

100


Driftbudget 2020, nettokostnader (mnkr)

Nämnder

Budget

Procent

Kommunstyrelsen

406,2

6,3

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsn.

447,9

7,0

Förskolenämnden

654,4

10,2

Grundskolenämnden

1 254,0

19,6

Gymnasienämnden

389,4

6,1

Kommunrevisionen

3,1

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

312,9

4,9

Miljö- och räddningstjänstnämnden

91,5

1,4

Socialnämnden

519,1

8,1

Stadsbyggnadsnämnden

385,9

6,0

Torshälla stads nämnd

52,3

0,8

Valnämnden

3,1

0,0

Vård- och omsorgsnämnden

1 884,4

29,4

Överförmyndarnämnden

12,8

0,2

Summa

6 417,9

100


Indelning

Församlingar

4


Fullmäktigekretsar

2


Valdistrikt

59Mandat och ledamöter i kommunfullmäktige 2020, val 2018Antal ledamöter

Partier

Antal mandat

Kvinnor

Män

Socialdemokraterna

23

12

11

Moderata samlingspartiet

12

3

9

Centerpartiet

4

2

2

Vänsterpartiet

5

3

2

Liberalerna

4

2

2

Kristdemokraterna

2

1

1

Miljöpartiet de gröna

2

1

1

Sverigedemokraterna

13

5

8

Politisk obunden

-

-

-

Samtliga partier

65

29

36


Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande

Ann-Sofie Wågström (S)

Förste vice ordförande

Lars-Olof Lundkvist (M)

Andre vice ordförande

Niklas Frykman (L)


Kommunstyrelsens presidium

Ordförande

Jimmy Jansson (S)

Förste vice ordförande

Sarita Hotti (S)

Andre vice ordförande

Jari Puustinen (M)

Tredje vice ordförande

Kim Fredriksson (SD)

Historia
Historik från 1000-talet

1000-talet

Den engelske biskopen Eskil kommer till handelsplatsen Tuna och Rekarnebygden.
Han stenas till döds i Strängnäs år 1080 och begravs i Tuna.

1100-talet

S:t Johanniterna grundar sitt första svenska kloster vid Tuna. De tar hand om martyren Eskils ben och kallar platsen Eskilstuna.
Fors kyrka uppförs vid S:t Eskils grav.

1200-talet

S:t Johanniternas kloster blir vida känt. Det erhåller frikostiga donationer och besöks av många pilgrimer. Ett samhälle börjar växa fram utmed pilgrimsleden vid Eskilstunaån (Gamla staden Eskilstuna).

1317

Torsharg, det vill säga Torshälla, blir traktens första stad.

1500-talet

Gustav I (Vasa) drar in klostret till kronan och påbörjar byggandet av Eskilstuna Hus. Han lockar hit hammarsmeder och andra yrkesutövare.

1600-talets början

Karl IX satsar på bruksdrift vid Tunafors och planerar en ny stad, Tunafors stad. Kanalarbeten och slussar i Eskilstunaån möjliggör båtförbindelse mellan Hjälmaren och Mälaren.

1650-talet

Livländaren Reinhold Rademacher anlägger ett tjugotal smedjor vid Tunafors. I Rademachersmedjorna tillverkas kanoner, verktyg, spik, knivar, saxar, nålar och skedar.

1659

Carl X Gustaf utfärdar den 25 oktober privilegier för Carl Gustafs stad.

1700-talets mitt

Tunafors bruk och Carl Gustafs stad läggs utanför staden, som då återtar sitt medeltida namn, Eskilstuna.

1771

Regeringen stadsfäster den 16 april inrättandet av Eskilstuna Fristad. Därmed kunde finsmeder slå sig ner med exklusiva förmåner under ledning av Samuel Schröderstierna och Sven Rinman.

1832

Theofron Munktell anlägger sin mekaniska verkstad och inleder Fristadens utveckling till en stor industristad.

1897

Stadshuset vid Fristadstorget färdigställs.

1898

Folkets Park, nuvarande Parken Zoo bildas som en av Sveriges första folkparker.

1907

Nyfors municipalsamhälle samt Fors och Klosters kommuner inkorporeras med Eskilstuna.

1925

Eskilstuna Teater invigs.

1929

Klosters kyrka färdigställs.

1959

Eskilstuna firar sitt 300-årsjubileum och kulturreservatet Rademachersmedjorna invigs.

1971

De två städerna, Eskilstuna och Torshälla bildar Eskilstuna storkommun tillsammans med de fem småkommunerna Husby-Rekarne, Västra Rekarne, Hällby, Kafjärden och Ärla.

1973

Eskilstuna utses till årets stad.

1977

Högskolan i Eskilstuna och Västerås, numera Mälardalens högskola, startar.

1978

Volvo BM satsar på entreprenadmaskiner och slutar med sin tillverkning av traktorer.

1997

Stadshuset firar 100 år och Svealandsbanan invigs.

1998

Parken Zoo 100 år.

2001

Ekängens friidrottsarena och Gröndals motorstadium tas i bruk.

2002

Tunavallens fotbollsarena invigs.

2004

Motorväg klar hela vägen till Stockholm.

2005

Handelsområdet Tuna Park är färdigställt.
Munktell Science Park invigs.

2006

Nytt konstmuseum i Munktellstaden.

2007

Eskilstuna koras till årets tillväxtkommun.

2009

Eskilstuna stads 350-årsjubileum firas.

2012

Eskilstuna utsedd till Sveriges Miljöbästa kommun och Årets studentstad.

2014

Eskilstuna är 15:e största stad med 100 000 invånare och nya Fristadstorget invigs.

2016

Munktellbadet invigs.

2017

Torshälla stad firar 700 årsjubileum och STIGA Sports Arena invigs.

2018

Nya tågdepån invigs och Torshälla passerar 10 000 invåndare.

2019

Speedwaylaget Smederna vinner sitt tredje SM-guld i följd.Hjälpte informationen på den här sidan dig?