Information om corona (covid-19) till föreningar

Till följd av coronaviruset drabbas både föreningar och företag hårt. Eskilstuna kommun har därför beslutat om åtgärder för att skapa lättnader för det lokala närings- och föreningslivet.

2021-06-30

NYA ANPASSNINGAR FRÅN 1 JULI 2021

Från den 1 juli har regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat att man går in i nivå 2 gällande anpassningarna för idrott, evenemang, matcher, cuper och läger.

Det öppnar upp för mer publik och de specifika föreningsråden om att tex.att helst träna utomhus upphör.

Följande gäller för föreningar inom idrott, kultur och fritid för alla åldrar från och med 1 juli:

 • De specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner.
 • Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår dvs endast genomföra mindre läger och cuper.

Vad innebär att genomföra tävlingar och cuper i mindre omfattning?

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Man behöver ta ställning till hur många deltagare som ska delta, hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas samt hur många andra som ska delta i cupen i form av medföljande vuxna, funktionärer, publik mm. Generellt är det större möjlighet att vara fler personer utomhus än inomhus.

Följande gäller för publik och allmänna sammankomster

Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beroende om det är utomhus, inomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser:

 • Inomhus: 50 personer
 • Inomhus, anvisade platser: 300 personer
 • Utomhus: 600 personer
 • Utomhus, anvisade platser: 3000 personer
 • Motionslopp utomhus: 900 personer

Övrigt

Munktellarenan är stängd för allmänheten och öppnar igen 16 augusti.
Vi tar för närvarande inte emot några bokningar från privatpersoner eller från andra kommuner.

Avbokning och fakturering

Det är viktigt att alla föreningar/organisationer själva bokar av de tider som inte utnyttjas.
Sker ingen avbokning kommer fakturering ske som vanligt.

2021-05-19

Sänkta hyror för matcher och evenemang

Kultur- och fritidsnämnden har i maj 2021 beslutat om tillfälliga regler för hyressättning av publika anläggningar som hyrs ut för evenemang med publik och elitmatcher.

Två veckor innan evenemanget ska äga rum sätts priset för uthyrning av den bokade lokalen för evenemang inklusive repetitioner inför evenemanget. Priset fastställs utifrån det tillåtna publikantalet detta datum.

Tillåtet antal i publiken under restriktioner sätts i relation till tillåtet maxantal publik i lokalen. Förhållandet ger sedan vilken subventionsnivå som ska gälla.

Det finns tre subventionsnivåer:

 • När publikkapaciteten reduceras med 25% eller mer subventioneras 25% av hyran.
 • När kapaciteten reduceras med 50% eller mer subventioneras 50% av hyran.
 • När kapaciteten reduceras med 75% eller mer subventioneras 75% av hyran.

Subventionerna upphör att gälla när pandemirestriktionerna lyfts av ansvariga myndigheter.Detta beslut ersätter tidigare beslut om nedsättning av hyror som gällde oktober 2020 - mars 2021.


2020-12-16

Två miljoner kronor extra till föreningslivet

För att mildra konsekvenserna för föreningslivet med anledning av pandemin fördelas 2 000 000 kronor extra i bidrag till föreningar som ansökt och fått beviljat aktivitetsmedlemsbidrag under år 2020. Bidraget är baserat på föreningarnas verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-20 år samt för personer med funktionsvariation under år 2019.

Beslutet fattades av kultur- och fritidsnämnden 16 december 2020.

 

2020-12-11

Skärpta nationella allmänna råd gäller från 14 december

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Föreskrifterna gäller till och med 30 juni 2021.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra för spridning av covid-19.

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektionsmedel.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
 • Begränsa nya nära kontakter.
 • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta.

För att personer ska kunna träna idrott eller ägna sig åt att andra fritidsaktiviteter bör de

 • hålla avstånd till varandra.
 • inte dela utrustning med varandra.
 • när det är möjligt genomföra verksamheten utomhus.
 • undvika gemensamma omklädningsrum.
 • resa till och från aktiviteten individuellt.
 • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Undantag är personer som ägnar sig åt yrkesmässg idrott eller barn och unga födda 2005 eller senare.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Åtgärder kan vara att verksamheten:

 • sätter upp information till medlemmar, personal och kunder.
 • markerar avstånd på golvet.
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.
 • erbjuder digitala alternativ.
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion.
 • minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler.
 • anpassar öppettiderna.

Föreningar och andra associationsformer bör

 • om möjligt skjuta på årsmöten och föreningsstämmer eller genomföra dem digitalt.
 • undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid bör

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus.
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt minimera trängsel.
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar. (Undantag är yrkesmässig idrott eller enstaka tävlingar och matcher som riktar sig till barn födda 2005 eller senare).

2020-11-20

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förbudet gäller från den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångpunkten är att förbudet inte ska gälla längre än fyra veckor.

Förbudet gäller formellt för det som kallas allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser dock gärna att människor följer begränsningen även i andra sammanhang, och har gått ut med råd och riktlinjer om att människor bör avstå att träffa andra än de personer man bor med.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, liksom samtliga länsstyrelser, har beslutat att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Beslutet börjar gälla den 24 november. Beslutet innebär att den tidigare gränsen på max 50 deltagare upphör att gälla.

2020-11-17

Begränsad uthyrning av scener samt samlings- och möteslokaler

Med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer samt skärpta lokala restriktioner i Södermanlands län hyr kommumen just nu ut scener endast till verksamhet utan publik i lokalen samt samlings- och möteslokaler bara till de som bedriver verksamhet för barn och unga (barn och unga födda 2005 eller senare). Eskilstuna kommun följer utvecklingen noga och beslut kan komma att ändras.
Vid frågor, kontakta uthyrningen@eskilstuna.se

Ingen kostnad vid avbokning

Ordinarie avbokningsregler för kultur- och fritidsnämndens prislista upphävs. Kultur- och fritidsförvaltningen debiterar inte arrangörer som avbokar sina evenemang eller arrangemang. Detta gäller tillsvidare.

Arrangörer får ingen kostnad för att omboka sina arrangemang/ evenemang. Om arrangemanget/evenemanget går att genomföra på ett nytt datum efter perioden debiteras arrangören enligt kultur- och fritidsnämndens prislista.

Ingen återbetalning av årsbidrag

Föreningar behöver inte betala tillbaka redan utbetalade årsbidrag, även om planerad verksamhet inte kunnat genomföras.

Sänkta hyror för matcher och evenemang till och med 2021-03-31

 • Hyran för seniorers matcher och evenemang på idrottsanläggningar sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista. (Hyran sätts ner med 75 % till 25 % av ordinarie pris). Nedsättningen gäller för arrangemang med publik till och med 2021-03-31.
 • Hyran för anläggningarna Konserthallen, Lokomotivet, STIGA Sports Arena och Eskilstuna Teater (stora scenen) sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista. (Hyran sätts ner med 75 % till 25 % av ordinarie pris). Nedsättningen gäller för evenemang där publik finns på plats i lokalen och repetitioner inför evenemang. Det gäller för bokningar som görs under den tid som regeringens beslutade restriktioner om maximalt 300 sittande deltagare gäller.

På kultur-och fritidsnämndens sammanträde 7 oktober 2020 diskuterades frågan om hur nämnden kan stödja föreningsliv och kulturarrangörer på olika sätt. Utifrån det samrådet tog Marie Svensson (S), 9 oktober 2020 ett ordförandebeslut för att öka möjligheterna för arrangörer och föreningsliv att kunna genomföra evenemang med publik på ett smittskyddsanpassat sätt. Ett nytt ordförandebeslut togs 23 oktober, för att nedsättning av hyran för anläggningar ska gälla även med regeringens nya rekommendationer om max 300 sittande deltagare

Åtgärdspaket för att underlätta för företagare och föreningslivet

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars om ett stödpaket för lokalt näringsliv och föreningsliv, som innehöll flera åtgärder för att undvika konkurser och uppsägningar.

Bland annat fick kultur- och fritidsnämnden ett uppdrag att ompröva hur kommunens samlade föreningsstöd kan användas för att underlätta lokala föreningars situation. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit ytterligare beslut för att förbättra för föreningar att klara krisen.

Kommunstyrelsens ordförande fattade den 16 april beslut om ett andra åtgärdspaket för det lokala närings- och föreningslivet.

Betalningsanstånd för markarrenden och hyror

Föreningar kunde fram till 30 september 2020 ansöka om betalningsanstånd för markarrenden samt hyror i kommunägda lokaler och anläggningar.

Betalningsanstånd för andra avgifter

Föreningar kunde fram till 30 september 2020 ansöka om betalningsanstånd för avgifter inom vatten och avlopp, sophämtning samt tillstånds- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen och nya tobakslagen.

Observera att föreningen först måste få en faktura och att det är föreningen som därefter ansvarar för att söka om anstånd.

I kontakten med Eskilstuna kommun eller kommunägda bolag behöver du kunna lämna uppgifter om fakturanummer, kundnummer, uppgift om längd på önskat anstånd samt kontaktuppgifter och telefonnummer.

0-hyra

Under perioden 1 mars 2020-30 juni 2020 gjordes avsteg från prislistan. Stödberättigade föreningar debitterades 0 kr / timme för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar där hyra debiteras per timme. Redan utskickade fakturor för hyror i mars kommer krediteras per automatik.

Från och med 1 juli 2020 återgår timhyran till ordinarie nivå.

Föreningar som hyr av någon annan aktör än kultur- och fritidsförvaltningen måste vända sig direkt till hyresvärden för sina förfrågningar om hyresfritt, anstånd för fakturor och liknande.

Tidigare utbetalning av aktivitetsmedlemsbidraget

Vanligtvis betalas detta bidrag ut i juni. I år kommer det att betalas ut i början av maj.

1 miljon extra i föreningsbidrag

För att stötta föreningar extra i krisen tillförs 1 000 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden. Pengarna ska stödja föreningar som har haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader på grund av coronapandemin. Det kan vara konsekvenser av de restriktioner och rekommendationer som myndigheter har utfärdat och/eller de förbud som regeringen har fattat beslut om.

Med ett ekonomiskt extra stöd vill kommunen ge föreningar förutsättningar att överleva och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet även när pandemin är över. Det extra ekonomiska stödet till föreningslivet är en engångsinsats från Eskilstuna kommun.

Ansökan om kompensationsstöd kunde göras från 11 juni 2020 till och med 1 augusti 2020.

Eskilstuna kommuns åtgärdspaket till lokalt näringsliv och föreningsliv

fredag, 20 mars, 2020 14.25 CET

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommun presenterade på fredagen ett åtgärdspaket för det lokala näringslivet och föreningslivet som drabbats hårt i coronakrisen. Bland annat föreslås förlängda betaltider och specifika åtgärder för restauranger, detaljhandel och liknande verksamhet.

Effekterna av coronautbrottet har slagit hårt mot det lokala näringslivet och föreningslivet i Eskilstuna. Kommunledningen ser att det nu krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och uppsägningar. 

– Den politiska majoriteten är glad över att från att ha gett uppdraget i tisdags, redan i dag kan få ett offensivt paket riktat till näringsliv och föreningsliv. Se detta som ett första steg. Vi kan behöva återkomma, fortsätter Jimmy Jansson, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Riktade krisinsatser föreslås genom att bland annat förlänga betaltider, vidta näringsfrämjande åtgärder för att frigöra tid hos företagen samt specifika åtgärder för restauranger, detaljhandel, caféer och liknande verksamhet.

– Vi vet att det är en svår situation för våra lokala företag och föreningar. Det här är något som vi måste klara av tillsammans Vi som kommun ska göra allt vi kan för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet, säger näringslivsdirektör Niklas Edmark.

Åtgärder

Näringsfrämjande och föreningsfrämjande åtgärder som skall vidtas inom kommunkoncernen:

 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp för företag, sophämtning hos företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.
 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda lokaler och anläggningar till och med sista september.
 • Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.
 • KFN ska ompröva hur kommunens samlade föreningsstöd kan användas för att underlätta lokala föreningars situation.
 • Kommunstyrelsen och Kommunföretag ska ompröva hur sponsring kan användas för att underlätta för elitföreningarna.
 • Planerade investeringar i kommunkoncernen ska hanteras skyndsamt.

Näringslivs och föreningsfrämjande åtgärder som vidtas för att frigöra tid hos företagen:

 • Verksamhetskritiska tillstånds och tillsynsärenden prioriteras.
 • Tillsyn sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder visar hänsyn till företagens situation
 • Dialog initieras om pågående tillstånds-och tillsynsärenden.
 • Uppdaterad och tillgänglig information ska säkerställas till företag och föreningar.

Åtgärder/inriktningar som vidtas för att stärka restauranger, detaljhandel, caféer och liknande verksamhet:

 • Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler ska inte tas ut, till exempel sporthallar.

För mer information, kontakta:

Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande,
016-710 74 12, 070-086 65 02

Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun,
016-710 28 08, 073-940 84 00

Beslut taget för det andra åtgärdspaketet till närings- och föreningslivet i Eskilstuna

torsdag, 16 april, 2020 16.19 CET

PRESSMEDDELANDE

Den 16 april tog kommunstyrelsens ordförande beslut om kommunens andra åtgärdspaket. Syftet är att underlätta för det lokala närings- och föreningslivet som drabbats hårt i coronakrisen.

Utvecklingen i det lokala närings- och föreningslivet är fortsatt mycket negativ. Därför ser kommunen behov att stärka upp det åtgärdspaket som beslutades 20 mars. Nu har beslut tagits om det andra åtgärdspaketet, som presenterades 6 april.

– Kommunens medarbetare har jobbat på snabbt med förslag på åtgärder. Det är en turbulent tid som kräver ovanliga och snabba lösningar. Vi inser att detta paket inte alltid är det som räddar det enskilda företaget eller jobben. Men det är förhoppningsvis en hjälp på vägen för många att orka igenom detta, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Åtgärderna omfattar bland annat fri parkering, gratis markhyra för uteserveringar, lunchlådor från lokala restauranger till skolelever, utökat föreningsstöd samt upprättande av en företagsakut.

– I första paketet gick vi ut med likviditetsstärkande åtgärder, men redan då insåg vi att det även behövdes åtgärder som kan minska kostnader och öka lokala näringslivets affärsmöjligheter vilket det här åtgärdspaketet gör, säger näringslivsdirektör Niklas Edmark.

Åtgärder

Kostnadsminskningar samt likviditetsstärkande åtgärder:

 • Uteserveringar och torghandel undantas från avgift gällande markupplåtelse under perioden april till september. Intäktsbortfallet beräknas uppgå till 1 000 000 kronor enligt budget från Stadsbyggnadsnämnden, finansiering sker inom stadsbyggnadsnämndens ram.
 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, gällande tomträttsavgäld för företag och föreningar till och med sista september.

Stärka affärsmöjligheterna för lokalt näringsliv

 • Servicenämnden får i uppdrag att underlätta för att öka antalet lokala anbud
 • Gymnasieeleverna i kommunala gymnasieskolor ska erbjudas lunchkuponger till ett värde om 75 kronor (inklusive moms) per skoldag. Erbjudande beräknas starta vecka 18 och pågå tom vecka 22. Kostnaden för att erbjuda lunchkuponger beräknas uppgå
  till 3 000 000 kronor. Kommunledningskontorets ram utökas med motsvarande och finansieras av KS allmänna
 • Extragåva till anställda i Eskilstuna kommun om 200 kronor. Gåvan kommer vara begränsad till att användas inom två månader från att den ges och användas lokalt. Gåvan beräknas att delas ut under maj. Gåvan bedöms få skattekonsekvenser vilket gör att kostnaden kommer uppgå till 2 900 000 kronor. Kommunledningskontorets ram utökas med motsvarande och finansieras av KS allmänna.

Näringslivsfrämjande åtgärder

 • Införa gratis tre timmars parkering i parkeringsområde C3 (rödmarkerat i bifogad karta). Åtgärden införs så snabbt som det är möjligt och kommer pågå till och med 15 augusti 2020. Intäktsbortfallet bedöms till 2 miljoner kronor och finansieras inom stadsbyggnadsnämndens ram.
 • Företagsakut startas upp av näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret för att stärka servicen till näringslivet.
 • Omprioritera näringslivsavdelningens budget för att stödja näringslivsaktörer i krisaktiviteter, inledningsvis beräknas omprioriteringen ge ett utrymme på 1 000 000 kronor.
 • 1 miljon kronor tilldelas Kultur- och fritidsnämnden i syfte att föreningsbidrag för att stötta föreningar som drabbas av Covid19, finansiering sker genom KS allmänna.

Tidigare har även Destination Eskilstuna fattat beslut om att inte debitera medlemsavgifter för Eskilstuna Convention Bureau 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till 10,9 miljoner kronor, där 4 miljoner finansieras inom nämnders befintliga ram och 6,9 miljoner finansieras genom KS allmänna. Totalt finns 6,9 miljoner

Regeringens beslut är en lag. Det är polisen som utifrån lagen ger tillstånd och kontrollerar att den efterföljs. Polisen skriver så här:

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare.

 • Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang räknas endast publiken, inte idrottare eller tränare, som deltagare.
 • Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes team, som deltagare.
 • Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare.

Det eftersom publiken utgör den större folksamlingen.

 • När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas både publiken och löparna i begreppet.

Håll er informerade

Kommunen följer naturligtvis regeringens förbud och Folkhälso­myndighetens rekommendationer för att förhindra smitta. Det är viktigt att representanter för föreningar också gör det.

Uppdaterad: 24 augusti 2021