Behandling av personuppgifter i Eskilstuna kommun (GDPR)

Eskilstuna kommun behandlar person­uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden. Den 25 maj 2018 trädde data­skydds­för­ord­ingen (GDPR) i kraft för att skydda människors integritet.

Dataskyddförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen och gäller inom hela EU. Data­skydds­för­ord­ningen bestämmer hur offentliga myndig­heter och företag ska behandla person­uppgifter. Här får du information om hur vi i Eskilstuna kommun behandlar dina person­uppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Principerna för behandling av person­uppgifter är att de ska behandlas lagligt, korrekt och öppet gentemot den vars person­uppgifter vi behandlar.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till en fysisk levande person. Det kan till exempel vara

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bilder
 • ljudupptagningar
 • registreringsnummer på fordon
 • hälsouppgifter
 • IP-nummer

Vad gör man när man behandlar personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är allt man kan göra med personuppgifterna, till exempel

 • läsa
 • samla in
 • lämna ut
 • registrera i ett IT-system
 • arkivera

Vem är ansvarig för personuppgifterna?
Det är kommunens nämnder som är person­upp­gifts­ansvariga. Det innebär att ansvaret för behand­lingen av person­­uppgif­terna är den nämnd som hanterar ditt ärende, det vill säga dit du skickar ditt brev, din synpunkt, din felanmälan, ditt med­borgar­­förslag, ditt klagomål till, som du har varit i kontakt med eller har insatser hos.

Adressen till nämnden är:

Eskilstuna kommun
Namnet på nämnden
631 86 Eskilstuna.

Du kan också kontakta nämnden via Eskilstuna direkt på telefon 016‑710 10 00.

När behandlar vi personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig behandlar dina person­uppgifter i verksam­hetens diarie­föringss­ystem och det handlar om de uppgifter du lämnar till verksam­heten i samband med till exempel ansök­ningar, anmälningar, klagomål, överklaganden och liknande. Dina person­uppgifter kan också behandlas i annat verksam­hets­system.

Personuppgifter ska endast samlas in och behandlas för vissa förut­bestämda ändamål som till exempel

 • Handläggning av ärenden.
 • Myndighetsutövning.
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, vård och färdtjänst.
 • Tillhandahålla utbildning och barnomsorg.
 • Administration av personal.
 • Vid rekrytering av personal.
 • Tillsyn.
 • Fakturering.
 • Framtagande av statistik.

För att behandla personuppgifter krävs att de uppfyller någon av de lagliga grunderna. Dessa är:

 • Samtycke.
 • Avtal.
 • Rättslig förpliktelse.
 • Skydd för grundläggande intressen.
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
 • Efter en intresseavvägning.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, till exempel i samband med överklagande av beslut. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryck­frihets­­för­ord­­ningens och/eller offent­lighets- och sekretess­lagens regler om utlämnande av allmänna handlingar. Anonymiserade uppgifter för statistik­ända­mål kan komma att lämnas ut till andra än myndig­heter.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifter får bara sparas så länge som det är nödvändigt. För kommuner finns det lagar som ställer krav på att de sparas längre i vissa fall och även att de i vissa fall ska bevaras i arkiv under längre tid. Regler om detta finns i tryckfrihets­förordningen, offentlighets‑ och sekretess­lagen, den svenska data­skydds­lagen och arkiv­lagen.

Information och registerutdrag
Den vars personuppgifter behandlas av kommunen har rätt att få informa­tion när person­upp­gifterna behandlas. Information om person­uppgifts­behand­lingen ska lämnas av kommunen både när upp­gifterna samlas in och när den registrerade begär det.

Om du vill se vilka person­uppgifter kommunen behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag. Du vänder dig då till Eskilstuna direkt på telefon 016‑710 10 00 eller e-post info@eskilstuna.se och fyller i den här blanketten.

Rättning av personuppgifter
Om du anser att person­uppgifter om dig är felaktiga, ofull­ständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att upp­gifterna rättas eller i vissa fall raderas. Kontakta då nämnden ifråga.

Frågor och kontakt
Varje kommun måste ha dataskyddsombud som bevakar att person­upp­gifter behandlas korrekt. Om du har frågor kring person­upp­gifts­behand­lingar vänder du dig till kommunens data­skydd­sombud genom att skicka e-post till dataskyddsombudet.

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten är tillsyns­myndighet för behand­lingar av person­uppgifter. Om du anser att dina personuppgifter blir felaktigt behandlade kontaktar du Integritetsskyddsmyndigheten.

Andreas Lindbom

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021