Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar matchar de krav som företagen ställer på yrkesrollerna och de får bara finnas om arbetsmarknaden har ett faktiskt behov av den kompetens som utbildningen ger. Som studerande blir du därför mycket anställningsbar och cirka nio av tio har jobb efter examen.

Vilka kan söka till yrkeshögskolan?

  • Du som har slutförd gymnasieutbildning och/eller reell kompetens kan söka.
  • Reell kompetens är de faktiska kunskaper, erfarenheter, färdigheter och kompetenser en person har oavsett hur hen har tillägnat sig dem. I utbildningsplanen redogör då utbildningsanordnaren hur de bedömer reell kompetens. Det sker genom samtal, prov etc. och avgörs av varje utbildningsanordnare.
  • Till vissa utbildningar gäller dock en särskild behörighet.

Ansökan och utbildningsstarter

De flesta utbildningar startar till hösten och har ansökningstid under våren. Det finns också utbildningar som startar till våren och som har ansökningstid under hösten. Kontrollera därför vilka tider som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Anläggning är ett vitt begrepp som innefattar allt från husgrunder och parker till vägar, broar och järnväg. Som arbetsledare har du en ansvarsfull och omväxlande roll i det dagliga driftarbetet. Du biträder platschefen på anläggningsprojekt och ansvarar för att sysselsätta projektet, planera, instruera och följa upp arbetet ute i produktionen.

Under utbildningen får du lära dig om arbetsledarens roll, dess funktion i organisationen och på byggplatsen och hur samarbetet med övriga aktörer, entreprenörer och arbetslag fungerar. Du rustas med gedigna kunskaper inom byggkonstruktion, teknik, anläggning och lär dig om byggprocessens olika delar. Utbildningen och yrket passar dig som vill ha en instegsroll i branschen och söker en operativ och arbetsledande position. Som arbetsledare befinner du dig ute på anläggningsprojekten och är den som säkerställer att arbetet fungerar enligt plan.

Läs och ansök på kyh.se - Arbetsledare anläggning

Som automations- & underhållstekniker utför du ett tekniskt arbete på lager, exempelvis i samband med konstruktion, tillverkning och montering. Du programmerar också robotar och styrsystem, och ser till att allt fungerar som det ska.

Under utbildningen får du branschspecifika kunskaper, men även inom exempelvis automation, drift- och underhåll, mekanik och informationssystem. Du får även förutsättningar för att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga, genom en projektorienterad och problematiserad pedagogik. Ta chansen att kliva in i en växande bransch!

Läs mer och ansök på yhsky.se - Automations- och underhållningstekniker

Som byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) leder du arbetet i byggprojekt, är den som ansvar för hela byggprocessen och ser till att arbetslaget jobbar mot samma mål.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om renoveringsprojekt, teknisk utveckling och energieffektivisering. Du lär dig specifika kunskaper inom ROT såsom byggnadstekniska lösningar från olika tidsperioder, stambyten, om kulturmiljölagen, energieffektivisering av äldre byggnader och olika renoveringstekniker.

Läs mer och ansök på kyh.se - Byggproduktionsledare ROT

Är du intresserad av avancerad teknisk tillverkning?

CNC- och robottekniker är en kompakt utbildning som tar dig in på en arbetsmarknad med stor efterfrågan på endast 1,5 år. Många företag söker denna kompetens och du har stor chans att få jobb.

CNC (Computer Numerical Control) är datorsystem för styrning av verkstadsmaskiner. Under utbildningen CNC- och robottekniker kommer du att lära dig arbeta självständigt med att programmera och styra svarvar och fräsar med CNC. Du får även kompetens i robotteknik och kan arbeta med driftsättning av robotsystem i automatiserade processer, där även service och felsökning ingår.

Yh-utbildningen CNC- och robottekniker leder till en varierad och spännande yrkesroll. Efter utbildningen kan du arbeta bland annat som CNC-operatör/tekniker eller inustrirobotoperatör.

Läs mer och ansök på kunskapscompaniet.se - CNC- och robottekniker

Som Data Center-ingenjör eller tekniker ansvarar du för de grundläggande funktionerna för att datacentrets drift fungerar. Du löser problem och driftfrågor som är kopplade till kontrollanläggningar och övervakningssystem.

Läs mer och ansök på teknikhogskolan.se, 400 yh-poäng, 2 år, Nyköping, Eskilstuna

Som elektronikingenjör kan du jobba i nästan alla tekniska branscher inom stat, kommuner, energibolag, tillverkningsindustri och konsultfirmor. Det handlar bland annat om att du ska projektera, konstruera, prova, driva och underhålla elektrotekniska system.

Läs mer och ansök på Teknikhögskolan - Elektronikingenjör, 435 yh-poäng, ca 2 år, bunden

En front-end-utvecklare gör verklighet av idéer genom att utveckla webbapplikationer, individuellt såväl som i grupp. Yrkesrollen har vuxit fram ur det som tidigare generellt kallades webbutvecklare och idag efterfrågas främst kunskaper inom språken JavaScript, HTML5, CSS3.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper i att utveckla mot CMS-verktyg och interaktion med databaser. Du lär dig att programmera i JavaScript och strukturera JavaScript-projekt. Det är en roll som kräver att du arbetar i projektteam och du får bland annat testa på hur det är att vara SCRUM-master. Du lär dig även React, ett bibliotek för webbapplikationer som det just nu är hög efterfrågan på ute hos företag.

Som front-end-utvecklare jobbar du med webbutveckling i team tillsammans kunder och övriga utvecklare, och du samarbetar även tätt med andra yrkesroller.

Läs mer och ansök på KYHs webbplats

Utbildningen sker i lärlingsliknande former, en handledare - en lärling inom ett 80-tal olika hantverk i hela Sverige, studietakten är 100%. Den är förlagd hos godkänd arbetsplats och handledare. De teoretiska delarna färgas in och används i de praktiska momenten som blir alltmer avancerade efterhand. Utbildningen avslutas med Examensarbete/Gesällprov som ska sammanfatta alla delarna i utbildningen.

Läs mer och ansök på Hantverkslärling, 500 yh-poäng, ca 2 år

Du lär dig bland annat om ledarskap, lönsamhetsberäkningar samt lager och transporter i en internationellt konkurrensutsatt arbetsmiljö. Framtidsutsikterna i yrkesrollen är stora där utvecklingen inom logistik och transport går snabbt framåt.

Läs mer och ansök på Kunskapscompaniet - Logistik- och transportledare, 390 yh-poäng, ca 2 år, bunden

MTR:s Yrkeshögskoleutbildning följer branschens standard om 44 veckor heltidsstudier. MTR bedriver utbildningen med närhet till både tåg och spårmiljö. Inriktningen är både av praktisk och teoretiska karaktär, vilket ger studenterna de bästa förutsättningar att lära sig yrket.

Att arbeta som lokförare innebär att man har ansvar för trafiksäkerheten vid framförande av tåget. Säkerheten kommer alltid främst vilket ställer stora krav på gott omdöme och förmåga att kunna följa och tillämpa regler.

Som lokförare har du behörighet att framföra både persontåg och godståg, såväl inom lokaltrafik (pendeltåg) som nationell- och regional trafik.”

Läs mer och ansök på MTR Yrkeshögskola

Som projektledare inom solenergi ansvarar du för projekt, från start till slut, genom planering, inköp och samordning. Du projekterar solenergianläggningar mot kund genom att konstruera lösningsförslag som uppfyller både kundens och branschens krav samt lagar gällande prestanda och kvalitet.

Observera att du som projektledare inte monterar anläggningarna, utan det sköts av installatörer. Du arbetar med planering, projektledning och kundkontakt. Yrket ställer krav på god kundförståelse och kommunikationsförmåga för att kunna ta fram den bästa lösningen i varje enskilt fall.

Läs mer och ansök på KYH - Solenergiprojektör, 410 yh-poäng, satellit och bunden

Som robot och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom automation. Du konstruerar, diagnosticerar och åtgärdar felkoder samt avgör vilken automationslösning som är bäst lämpad till en applikation.

Läs mer och ansök på ya.se - Robot och automationsprogrammerare, 300 yh-poäng, ca 1,5 år, distans

Specialist inom industriell mätteknik är en nyckelroll inom kvalitetssäkring av industriellt tillverkade produkter. Genom att bereda/utföra kontroll av geometriska produktkrav samt analysera resultatet av kontrollen bidrar du med en kärnkompetens för industrin.

Läs mer och ansök på Kunskapscompaniet - Specialist, industriell mättekniker, 230 yh-poäng, ca 1 år

WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer vara den största sjukdomsbördan i samhället redan 2030. Denna utbildning vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatri. Du får specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning.

Utbildningen ges på halvfart, 50% Lektioner ges digitalt ca 4 timmar i veckan via Teams plus obligatoriska närträffar.


Läs mer och ansök på KUI - Specialistundersköterska psykiatri, 200 yh-poäng, distans med närträffar .

Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras. Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och alltfler vårdas i hemmet. Utbildningen ger dig kompetens inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare.

Läs mer och ansök på kui.se - Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Som systemutvecklare arbetar du med att fram nya och utveckla befintliga IT-system och är en central kompetens för den digitala utvecklingen. I din roll som systemutvecklare planerar, utför och identifierar du resursbehov för att genomföra specialiserade arbetsuppgifter som att utveckla applikationer, system och arbeta efter agila arbetsmetoder. Välkommen till en utbildning som tar dig med på den digitala utvecklingsresan!

Läs mer och ansök på Campus Nyköping - Systemutvecklare.NET, 400 yh-poäng, 2 år, Nyköping, Eskilstuna

Mer om yrkeshögskolan

Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov och leder därför ofta direkt till jobb efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Utbildningarna följer oftast arbetslivets rytm istället för den vanliga terminsindelningen. Därför börjar och avslutas utbildningarna olika tider under året. På yrkeshögskolans webbplats kan du läsa mer och se vilka utbildningar som finns över hela landet.

Distans: där är lärare och studenter i huvudsak åtskilda i tid och/eller rum. Den kan vara helt nätbaserad men också ha vissa obligatoriska möten.

Bunden: utbildningen är då förlagd till en viss ort/plats där den studerande under lektioner måste vara på plats.

Satellit/Bunden: är en utbildning som sker på schemalagda tider där studerande är på plats och läraren undervisar via video-konferenssystem, på flera orter samtidigt.

  • Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare.
  • Ansökningsförfarandet kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något.
  • Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är.
  • Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren i tidigt skede och informera om vilka insatser som kan behövas (särskilt pedagogiskt stöd handlar om stöd i olika former för att kompensera svårigheter i studier som t ex anteckningsstöd, inläsning av litteratur och mentorstöd).
  • Om du vill veta mer, ring utbildningsanordnarna som gärna svarar på frågor.
Uppdaterad: 2 april 2024