Elevhälsa

I vårt elevhälsoteam finns professionerna skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, praktiksamordnare samt rektorer. Skolpsykolog finns att tillgå vid behov.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att bistå personalen i arbetet med elever som behöver särskilt stöd. Rektor kan också kalla vårdnadshavare och representanter från elevhälsoteamet till ett elevhälsomöte.

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande, men även med åtgärdande insatser.

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, tex ett åtgärdsprogram. Oftast arbetas det fram gemensamt av skola, vårdnadshavare och även ibland en representant från elevhälsoteamet där beslut fattas av rektor.

Kurator: Christel Bengtsson

Christel.bengtsson@eskilstuna.se Tel: 016-710 66 18

Skolsköterska: Lillemor Anväg

Lillemor.anväg@eskilstuna.se Tel: 016-710 95 26

Specialpedagog: Anna Gisslander

Anna.gisslander@eskilstuna.se Tel: 016-710 44 99

Praktiksamordnare: Ylva Edlund Pesamää

Ylva.pesamaa@eskilstuna.se Tel: 016-710 58 75

Odlarskolan

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 8 mars 2022