Särskola är en egen skolform som elever med intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att gå i. Eskilstunas särskolor finns på Årbyskolan, Djurgårdsskolan, Ärstaskolan, Idunskolan, Odlarskolan och Rinmangymnasiet.

Grundsärskolan

Barn och ungdomar som bedöms inte nå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning kan tas emot i grundsärskolan. Grundsärskolan är en egen skolform med samma läroplan som det obligatoriska skolväsendet, men med egna kursplaner.

"Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan" ur Skollagen 7 kapitel 5§.

Om det efter noggranna utredningar konstateras att ett barn har rätt till plats i särskolan, kommer vårdnadshavarna att erbjudas en sådan plats för sitt barn. Vilken enhet inom grundsärskolan, som kan bli aktuell för skolplaceringen, beror på vad som är mest lämpligt efter det enskilda barnets förutsättningar och behov.

Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Grundsärskolan, inriktning ämnen

Grundsärskola är integrerad på två grundskolor; Djurgårdsskolan och Årbyskolan.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är integrerad på Rinmangymnasiet.

Grundsärskola, inriktning ämnesområden / Gymnasiesärskola individuellt program

Tuna skolområde består av 4 skolenheter och leds av en rektor samt biträdande rektorer.

De fyra skolenheterna är Ärsta grundsärskola, Odlarskolan 1, Odlarskolan 2 och Idunskolan.

I grundsärskolan för årskurserna 1-9 är inriktningen ämnesområden, i gymnasiesärskolan finns det individuella programmet.

Elever i grundsärskolan har varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning. Olika typer av flerfunktionsnedsättningar förekommer till exempel syn- och hörselnedsättningar, rörelsehinder och autism.

Individuella programmet är en del av gymnasiesärskolan för de elever som gått i grundsärskola. Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv.

Lärvux

Lärvux är en del av Komvux i Eskilstuna och är kommunens vuxenutbildning för personer med inlärningssvårigheter som intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Sandra Puljar

Utredare

Telefon:

Uppdaterad: 15 juni 2022