Eskilstuna kommun

NTA - naturvetenskap och teknik för alla

Att arbeta med NTAs teman

Centralt i NTA-teman är arbetssättet, där barnen och eleverna enskilt eller i grupp söker svar på frågor och problemställningar.

En förebild är den forskande naturvetaren, som inom sin sfär ifrågasätter och experimenterar. Frågorna leder i sin tur till mer experimenterande och ett ökande kunnande.

Arbetssättet är inte enbart begränsat till hands-on utan även till minds-on. I teman som i huvudsak utgår ifrån teknikämnet ligger elevernas fokus på att finna tekniska lösningar på problem för att i slutänden kunna tillverka nya produkter. Kunskaper om tekniska system och förståelse för hur tekniken har förändrats över tid är också mål för arbetet med NTA:s teknikteman.

Arbetssättet i NTA tar sin utgångspunkt i läroplanerna för aktuell skolform och språkutveckling genomsyrar varje uppdrag.

NTA

NTA-konceptet är ett skolutvecklingsprogram som erbjuder kompetensutveckling för lärare och ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund för elever.

Telefon:

Uppdaterad: 4 oktober 2021