Nuläge och frågor och svar om covid-19 i förskola och skola

Många undrar hur våra förskolor och skolor berörs av pandemin. Vi får också frågor om barn och elever ska komma till våra förskolor och skolor eller inte.

Vi följer instruktioner och riktlinjer från Region Sörmlands smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Nulägesbild över helt eller delvis stängda verksamheter inom förskola och skola (uppdateras löpande)

 • Öppna förskolorna i Eskilstuna kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Just nu bedriver vi verksamhet utomhus och digitalt.
 • Förskolan är fortsatt öppen. Alla förskolor ser till att på bästa sätt göra det möjligt för alla vuxna på förskolorna att hålla avstånd till varandra.
 • Skyddsutrustning finns för personal att använda vid behov.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förskolan

Fjärrundervisning i klass 8C på Fristadsskolan

Vi har en pågående smittspridning av covid-19 i klass 8C på Fristadsskolan. Efter dialog med Region Sörmlands smittskydd har ordförande i grundskolenämnden fattat beslut att från och med den 21 september - 24 september ska fjärrundervisningen ske för eleverna i årskurs 8C på Fristadsskolan.

Syftet med fjärrundervisningen är att bromsa smittspridningen, och det är därför en stark rekommendation att eleverna som berörs testar sig för covid-19, samt begränsar sitt sociala umgänge under denna period.

Allmänt i våra grundskolor

 • Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har grundskolan öppet som vanligt för undervisning i skolorna.
 • Det finns beredskap att gå över till fjärr- och distansundervisning om det blir nödvändigt.
 • Alla skolor har gjort bedömning utifrån förutsättningar i lokaler med mera hur vi på bästa sätt kan hålla avstånd till varandra enligt de striktare rekommendationerna.
 • Skyddsutrustning finns och kan användas efter att rektor gjort en riskbedömning att det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för grundskolan och grundsärskolan

 • Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har gymnasieskolan a öppet som vanligt för undervisning i skolorna.
 • Det kommer finnas beredskap att gå över till fjärr- och distansundervisning om det blir nödvändigt
 • Skyddsutrustning finns och kan användas efter att rektor gjort en riskbedömning att det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan har fortsatt öppet för undervisning i skolan.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasiesärskolan

Våra vanligaste frågor och svar kopplat till covid-19 i förskola och skola

Om risken att smitta och att bli smittad

 • Svar:

  Region Sörmland gör provtagningar av barn över 6 år med symtom. Provet fungerar bara om barnet har symtom. Det kostar inget att ta provet.

  Läs mer och boka tid på 1177.se

 • Svar:

  Om resultatet på ditt barns prov är negativt betyder det att hen inte har covid-19. Och om ditt barn mår bra och orkar kan ditt barn gå till skolan igen. Om barnet har någon i familjen med symtom som kan vara covid-19 som inte är testad ska hen stanna hemma.

 • Svar:

  Om resultatet på ditt barns prov är positivt betyder det att ditt barn har covid-19. Då behöver hen stanna hemma för att inte smitta någon annan. En läkare kommer att ringa för att fråga hur ditt barn mår och berätta hur hen undviker att smitta andra.

 • Svar:

  Det är viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller telefon 113 13.

  Här finns information om symptom

  Här finns information om vad du ska göra om du eller ditt barn känner sig sjuk

  Generell information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom på 113 13:s hemsidaFolkhälsomyndighetens information om coronavirusetVårdguidens information om coronaviruset och provtagning på 1177.se
 • Svar:

  Nej, då ska ditt barn stanna hemma.

  Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

 • Svar:

  När en person i ett hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Personen som har tagit testet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar.

  Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19.

  Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

  Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här

 • Svar:

  Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och eventuellt därifrån till behandlande läkare.

 • Svar:

  Det är förståeligt att man kan känna oro. Enligt Folkhälsomyndigheten och Skolverket ska friska barn vara i förskolan/skolan, annars missar barnet/eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta.

  Barn- och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd kring detta.

  Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information gällande förskola/skola

  Här kan du läsa vad som gäller kring corona utifrån skollagstiftningen

 • Svar:

  Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas tillsammans. För att minska risken för smitta är det viktigt att alla barn och elever följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra spridnigen av smitta.

  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smitta. Om barn eller elever insjuknar under dagen kontaktar vi vårdnadshavare som får hämta sitt barn.

 • Svar:

  Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan; för att undvika att ta med eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning

 • Svar:

  Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är smittskydd på Region Sörmland som bestämmer vad som ska göras; smittspårning, karantän och så vidare. Du kommer att få information om vad som gäller på er skola.

 • Svar:

  Ja, barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

  Angående eventuell trängsel så är det skolledningen som ska se till att avstånd kan hållas genom att ändra schema eller att använda alternativa matsalar.

  Måltidsservice följer Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

  Information på Livsmedelsverkets webbplats

 • Svar:

  När rektor får veta att barn, en elev eller någon i personalen bekräftats med Covid-19 är vi noga med att vårdnadshavare och medarbetare som kan ha utsatts för smitta får information om det. Arbetet sker i dialog med Smittskydd Sörmland.

 • Svar:

  Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor

  Följ hela tiden Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra.

  Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19

  Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, se webbplatsen 1177.se

  På webbsidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk finns ytterligare information om vad du ska göra om du får symtom.

 • Svar:

  Vi följer Folkhälsomyndighetrenas rekommendationer för att minska smittspridning i våra verksamheter. Bland annat gör vi följande:

  Handhygien

  • Informerar eleverna om att det är viktig med god handhygien.
  • Påminner eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Ser till att det finns tvål och pappershanddukar tillgängligt
  • Sätter upp affischer med information om handtvätt

  Städning

  • Skolans toaletter städas minst en gång om dagen. Papperskorgarna töms regelbundet vid behov.
  • Bordsytor, dörrhandtag, räcken, med mera, torkas åtminstone en gång om dagen med rengöringsmedel
  • Leksaker, datorer, tangentbord, surf- och lärplattor torkas av varje dag med rengöringsmedel

  Social samvaro

  • Ökat avstånd mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen där det är möjligt
  • Undviker i möjligaste mån större grupper av barn i till exempel kapprum, aula på rast
  • Ser över möjligheten att planera för verksamhet och undervisning utomhus
  • Undviker aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt

  Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd om hur du undviker smitta

  Läs mer folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19

 • Svar:

  Enligt Folkhälsomyndigheten står barn och ungdomar för en liten andel av covid-19-fallen och smittar andra i lägre utsträckning än vad vuxna gör och skolan har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Därför är kommunens inriktning att skyddsutrustning i första hand ska användas i brukarnära arbete inom vård och omsorg.

  För att minska oron bland vårdnadshavare och personal finns ändå skyddsutrustning som personalen inom skola och förskola har tillgång till och som kan användas om det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel. Det är varje rektor som beslutar om skyddsutrustning behöver användas.

Om att stänga eller inte stänga förskolor och skolor

 • Svar:

  Eskilstuna kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Vad som gäller just nu kan du läsa i nulägesrapporten om gymnasieskolan.

 • Svar:

  Eskilstuna kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det kan inträffa att enskilda verksamheter stängs tillfälligt på grund av personalbrist eller risk för smittspridning.

 • Svar:

  Om regeringen fattar beslut om att stänga landets förskolor kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga.

  Läs mer om samhällsviktiga funktioner på MSB:s webbplats. 

 • Svar:

  Vid evenetuell stängning av förskola eller skola har du som vårdnadshavare möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

  Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

  Läs mer på MSB:s webbplats.

 • Svar:

  I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

 • Svar:

  Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola infomerar rektor berörda vårdnadshavare i samråd med Smittskydd på Region Sörmland.

Om coronavirusets påverkan på förskolorna och skolorna

 • Svar:

  På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på förskolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför är hemma. Detta kan till exempel leda till att rektor vädjar till föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare att överväga att ha barnet är hemma från förskolan.

  Om detta sker bestämmer ni själva hur ni vill göra som vårdnadshavare. Att dra ner på tiden i förskolan innebär inte ett avdrag på fakturan. Varje förskola informerar vårdnadshavare om eventuella ändringar.

 • Svar:

  På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på skolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför hemma. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner. Varje skola informerar vårdnadshavare och elever om eventuella ändringar.

Om ersättningar och kostnader

 • Svar:

  Om du behöver vara hemma för att ditt barn är sjukt så ansöker du som vanligt om ersättning (vård av barn) från Försäkringskassan.

 • Svar:

  Nej, du behöver inte betala avgift för den period om förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga. Gäller stängningen enstaka dagar gäller inte avgiftsbefrielsen.

 • Svar:

  Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk eller hemma för att någon hen bor med har Covid-19 gäller som vanligt att avgift debiteras.

  Avgiften reduceras vid styrkt sjukdom hos barnet för den tid som sammanhängande överstiger 21 dagar. Reducering sker med kalenderdagsavgiften för varje sjukdag, det vill säga, från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Uppdaterad: 15 april 2021