Modersmål och nyanlända

Interkulturella enheten (IKE) har ansvaret för flera olika verksamheter bland annat att ta emot nyanlända barn och ungdomar samt modersmålsstöd-/undervisning.

Modersmålsstöd/-undervisning

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

I förskolan finns möjlighet att ansöka om modersmålsstöd i finska.

Ansök om modersmålsundervisning

Ansök om modersmålsstöd i finska i förskolan

Ladda ner blanketten för att ansöka om modersmålsstöd i finska i förskolan. På kommunens finskspråkiga sidor kan du läsa mer om modersmålsstöd i finska i förskolan.

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan).

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att eleven ska få modersmålsundervisning krävs det att:

  • det finns minst fem elever som önskar undervisning
  • det finns en lämplig lärare.

Elever tillhörande de nationella minoritetsspråken finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani chib och jiddisch kan få undervisning även om eleven saknar kunskaper i språket och även om de inte talar språket hemma varje dag. När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråken är en kommun skyldig att ordna undervisning även om endast en elev väljer språket, om det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Betyg i ämnet modersmål

Eleven studerar ämnet modersmål utanför ordinarie schema. Från årskurs 6 får eleven betyg i sitt modersmål.

Att utveckla sitt modersmål som barn ökar chansen att bli flerspråkig. Flerspråkighet är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten.

Avsluta modersmålsundervisning

Om du vill avsluta modersmålsundervisningen behöver du fylla i en ansökan om avslut. Blanketten ska du sedan lämna in på skolans expedition.

Interkulturella enheten sysselsätter en rad olika yrkeskategorier så som modersmålslärare, lärare, förskolepedagoger samt skolsköterska. Enheten har cirka 55 anställda, vilka tillsammans behärskar ett 30-tal olika språk.

På Interkulturella enheten informerar vi om och samverkar med andra aktörer inom och utanför kommunen kring uppdraget.

Under tiden i Välkomsten kartläggs eleverna, enligt Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial, och förbereds för kommande skolgång.

Vi hjälper barn och ungdomar in i den svenska förskolan och skolan.

Vi som arbetar på Välkomsten är pedagoger som är vana vid att ta emot familjer som är nya i Sverige.

Vi arbetar med att ta reda på barnens skolbakgrund och behov. Vi visar även hur den svenska förskolan och skolan fungerar.

Vårt mål är att ge barn och ungdomar en bra väg in i barnomsorg och skola. Vi stödjer föräldrar/vårdnadshavare så att de kan vara delaktiga i sina barns vardag.

Välkomsten fungerar även som en kontakt till andra verksamheter inom kommunen om ytterligare stöd och hjälp behövs.

Interkulturella enheten

Telefon:

Öppettider

Helgfria vardagar kl. 8.00-17.00

Goce Dabeski

Rektor

Telefon:

Mikael van Lunssen

Biträdande rektor

Telefon:

Uppdaterad: 21 oktober 2021