Mål för gymnasieskolan

Gymnasieskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Riksdagen och regeringen fastställer mål och riktlinjer som gäller för arbetet i alla gymnasieskolor i landet. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna som fördelar resurser och organiserar verksamheten.

Gymnasienämnden sätter åtaganden och mål för gymnasieskolan. Varje gymnasieenhet gör en lokal verksamhetsplan som beskriver hur skolan ska nå de kommunala och statliga målen. Till målen kopplar sedan varje enhet aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse.

Uppdaterad: 15 april 2021