Inackorderings- och resebidrag för gymnasieelever

När du går på gymnasiet kan du ha rätt till vissa bidrag.

Vilka bidrag kan jag söka?

Du kan söka bidrag för:

Sista ansökningsdag - samtliga bidrag

 • Ansökan som gäller hela läsåret ska vara kommunen tillhanda senast 31 oktober.
 • Ansökan som bara gäller för vårterminen ska vara kommunen tillhanda senast 28 februari.

Ansökningar om anslutningsresor, inackorderings- och resebidrag som kommer in senare beviljas och utbetalas med en månads retroaktivitet från det datum ansökan kom till kommunen.

Intyg från skolan - inackorderings- och resebidrag

När du söker inackorderings- och resebidrag måste din skola intyga att du går på angiven utbildning. Skolan fyller i blanketten "Försäkran". Den ska bifogas när du skickar in din ansökan.

Anslutningsresor

Om du har mer än 6 km till närmaste busshållplats kan du söka kontant ersättning för anslutningsresor. För att kunna få bidraget ska du vara heltidsstuderande och ha rätt till studiebidrag. Du kan få resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Ersättning för anslutningsresor beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader på vårterminen. Utbetalning sker en gång per termin.

Ersättningen är baserat på avstånd i kilometer:

Avstånd

Ersättning

6-15 kilometer

300 kr/månad

15 kilometer eller längre

500 kr/månad

Avbrutna studier

Om du avbryter dina studier har du varken rätt till busskort eller ersättning. Ta kontakt med Eskilstuna direkt så informerar de dig hur du ska återbetala felaktigt utbetald ersättning. Tar du felaktigt emot ersättning blir du återbetalningsskyldig.

Inackorderingsbidrag

När du bor och studerar på annan ort än din hemort kan du ansöka om ett inackorderingsbidrag för din boendekostnad. Du kan få inackorderingsbidrag till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Ansökan gäller endast för ett läsår, därför måste det sökas om inför varje hösttermin.

För att kunna söka inackorderingsbidrag ska du:

 • Vara heltidsstuderande och ha rätt till studiebidrag
 • Ha minst 60 km resväg till din skola
 • Vara inackorderad på skolorten
 • Inte samtidigt få bidrag för resor
 • Ha ett intyg, en så kallad försäkran, från din skola

Inackorderingsbidraget är 1/30 av det aktuella prisbasbeloppet. Bidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen (september-maj). Inackorderingsbidraget betalas ut en gång per månad i förskott. Endast vid avslag skickar vi hem ett meddelande om beslut.

Avbrutna studier eller minskad studietakt

Om du avbryter dina studier eller om omfattningen på studierna minskar från heltid till deltid har du inte längre rätt till ersättning. Ta kontakt med Eskilstuna direkt så informerar de dig hur du ska göra för att betala tillbaka resterande del av utbetald ersättning. Tar du felaktigt emot inackorderingsbidrag blir du återbetalningsskyldig.

Studier i annan stad än hemorten när utbildningen också finns på hemorten

Om du studerar i en annan stad än din hemort och motsvarande utbildning även finns där du normalt bor kan du inte få inackorderingsbidrag. Däremot har du möjlighet att söka resebidrag om du reser mellan hemorten och skolan varje dag.

Nationella idrottsutbildningar (NIU)

För elever som blir antagna till NIU i andra kommuner, kan andra regler gälla. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.

Busskort inom Eskilstuna kommun

Du har även rätt att få elevkortet som ger dig fyra bussresor per dag inom Eskilstuna kommuns gränser. Det elevkort som du fått tidigare fungerar under höst- och vårterminen. Om du behöver ett nytt så meddelar du det på ansökan som du skickar till Eskilstuna direkt, och får sedan hämta ut kortet hos dem på Värjan.

Inackorderingsbidrag för dig som går på fristående gymnasium

Om du studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ska du söka inackorderingsbidraget hos CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Resebidrag för gymnasieelever

När du studerar på annan ort än din hemort kan du ansöka om studiehjälp i form av ett resebidrag för dina resor. Du kan få bidraget till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Ansökan gäller endast för ett läsår i taget, därför måste det sökas om inför varje hösttermin.

För att kunna söka resebidrag ska du:

 • Vara heltidsstuderande och ha rätt till studiebidrag
 • Studera på annan ort än din hemort
 • Pendla dagligen mellan bostad och studieort
 • Inte samtidigt ha bidrag för inackordering
 • Ha ett intyg, en så kallad försäkran, från din skola
 •  

Resebidrag för elever som studerar på annan ort inom länet

Vi delar ut ett länskort så du kan åka buss eller tåg under läsåret inom Sörmland, gäller för tre resor per skoldag. Om du redan har ett grönt busskort så kommer vi att lägga in Skolkort Län på det så du inte behöver hämta ut ett nytt. För att du ska få länskortet inlagt eller nytt uthämtat ska du skicka eller lämna in en resebidragsansökan och en försäkran från skolan till kommunen. Om du har haft Länskort från tidigare läsår så kommer det även att fungera från höstterminen igen, men du måste ändå lämna in en ansökan och försäkran igen för att det ska fortsätta gälla, annars kommer det att spärras under hösten.

Skicka in din ansökan före skolstart. Om vi får in din ansökan efter skolstart får du själv stå för dina resekostnader tills du fått ditt länskort, vi återbetalar inte egna utlägg.

Borttappat eller stulet kort

Om du blir bestulen eller tappar bort ditt länskort ska du anmäla det till Eskilstuna direkt. Då spärrar vi kortet och du får köpa ett grönt busskort, meddela ditt namn, födelsedata och numret på det nya kortet så lägger vi in samma produkter som du hade på ditt gamla kort, detta kan ta upp till fem arbetsdagar. Lämna mailadress eller telefonnummer så meddelar vi dig när det är klart.

Resebidrag för elever som studerar på annan ort utanför länet

Du som studerar på en skola utanför Sörmlands gränser får resebidrag i form av kontantersättning. Resebidraget utgår från det billigaste färdsättet med kollektivtrafiken och beloppet baseras på priset på månadskort för tåg/buss mellan elevens bostadsort och studieort. Maxbelopp som betalas ut är 1/30 av aktuellt prisbasbelopp.

För att du ska få ersättningen ska du skicka eller lämna in en resebidragsansökan och en försäkran från skolan till kommunen. Bidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen (september-maj). Resebidraget betalas ut en gång per månad i förskott. Du får bidraget oavsett om du går på ett kommunalt eller fristående gymnasium.

Du har även rätt att få ett busskort (elevkort) som ger dig fyra resor per dag inom Eskilstuna kommuns gränser. Busskortet som du fått sen tidigare kommer att fyllas på med dessa resor, annars får du kontakta Eskilstuna direkt för att få ett nytt.

Kontant ersättning för anslutningsresor

Om du har mer än 6 km till närmaste busshållplats kan du ansöka om att få kontant ersättning för anslutningsresor. För att du ska få ersättningen ska du skicka eller lämna in en ansökan till kommunen. Ersättningen för anslutningsresor betalas ut en gång per termin.

Beloppet är baserat på avståndsintervall i kilometer:

Avstånd

Belopp

6-15 kilometer

300 kr/månad

15 kilometer eller längre

500 kr/månad

Det sammanlagda kontanta resebidragen har en maxgräns på 1/30 av aktuellt prisbasbelopp.

Avbrutna studier

Om du avbryter dina studier har du inte längre rätt till busskort och/eller ersättning. Ta kontakt med Eskilstuna direkt när du avbryter dina studier så att det registreras och utbetalningarna upphör eller busskortet avregistreras. Tar du felaktigt emot resebidrag blir du återbetalningsskyldig och kommer att få en faktura på det beloppet som felaktigt betalats ut.

Pia Karlsson

Ekonomiadministratör

Telefon:

Uppdaterad: 3 november 2022