Eskilstuna kommun

Elevhälsa S:t Eskils gymnasium

Elevhälsan finns på skolan för att hjälpa dig med råd, stöd och vägledning.

#schyssteskilit Pdf, 335 kB. skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Elevhälsans specialpedagogiska uppdrag

 • Tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
 • Kartlägga möjligheter, hinder och behov i lärmiljön.
 • Vid behov, stötta pedagogerna i arbetet med generella och extra anpassningar i lärmiljön.
 • I samarbete med mentorerna genomföra kartläggningar och bedömningar i samband med pedagogiska utredningar inför att ett åtgärdsprogram ska utarbetas.
 • Ge handledning/konsultation till pedagogisk personal.
 • Leda arbetet i åtgärdsrutinen (åtgärdsprogram)i samråd med Elevhälsoteamet.
 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation gällande värdegrund och likabehandling.
 • Delta i möten med elever och vårdnadshavare tillsammans med mentor.
 • Medverka vid elevhälsomöten (EHM) tillsammans med biträdande rektor, mentor, elev och vårdnadshavare.
 • Ge direkt undervisningsstöd till elever vid behov.
 • Stöd vid elevsamtal.

Följande ingår i skolkurators uppdrag

 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet med att utforma pedagogiska strategier.
 • ge vägledning/stöd till skolans personal angående elevernas psykosociala situation bidra med kunskaper om samhällets stödsystem utanför skolan t ex socialtjänsten, BUP mm.
  kartlägga och bedöma den psykosociala situationen för enskilda elever på uppdrag av rektor/elevhälsoteam.
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.
 • elever ska ha tillgång till kurator för stödsamtal/motiverande samtal gällande skolsituationen.
 • vårdnadshavare ska ha tillgång till kurator för stöd och rådgivning gällande sina barns skolgång.
 • samverkan med andra professionella aktörer i det främjande och förebyggande samt åtgärdande elevhälsoarbetet.

Kontakt

Lotta Conrad, kurator

070-526 97 45
ann-charlott.conrad@eskilstuna.se

Till skolsköterskan kan du komma om du har frågor eller behöver råd om hälsa och livsstil.

Skolsköterskan ansvarar tillsammans med skolläkaren för elevhälsans medicinska insatser. Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. Elevhälsans medicinska insats fullföljer det allmänna vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen) och bevakar vaccinationstäckningen.

Följande ingår i elevhälsans medicinska insats

 • arbetar främst förebyggande i att främja det friska som är fokus för elevhälsans medicinska insats. Detta görs främst genom hälsobesök, där vi diskuterar elevens hälsa och välmående och genom vaccineringar.
 • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
  skolsköterskan deltar även vid möten med elever då det finns medicinska inslag i den problematik som eleven har.
 • elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ söka elevhälsans medicinska insats när så behövs.
 • elevhälsans medicinska insats är en förmedlande länk mellan olika instanser såsom BVC, BUM, och sjukhus.
 • kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området.

Våra skolsköterskor hjälper våra elever genom att:

 • ge råd och information om hälsa och livsstil
 • utföra enklare sjukvård
 • förmedla kontakt med skolläkaren

Kontakt

Anna Wikman, skolsköterska
070-167 22 65

anna.wikman2@eskilstuna.se

Jennie Vigholm, skolsköterska
070-688 67 75

Jennie.Vigholm@eskilstuna.se

Speciallärare har en nyckelroll i att stärka eleverna i deras studier. Speciallärare ska arbeta operativt direkt med elever i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning, undervisning i mindre grupp eller stöd i ordinarie klassrum. Specialläraren har kunskap om och använder en stor variation av arbetsmetoder för att tillgodose elevernas behov för att utvecklas och nå kunskapsmål. Specialläraren arbetar på uppdrag av biträdande rektor/rektor.

Kontakt

Carolina Zetterberg Hernodh
Specialpedagog/Speciallärare

072-977 82 47
Carolina.Hernodh@eskilstuna.se

Följande kan ingå i elevhälsans psykologiska insats

 • genomföra bedömningar av elev för att bidra i arbetet med att utforma pedagogiska strategier samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola.
  tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, ge handledning/konsultation till skolans personal.
 • bidra med kunskap om psykiska besvär och neuropsykiatriska diagnoser.
 • bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.
 • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa i elevhälsans övriga arbete.
 • vid behov medverka vid möten gällande elever tillsammans med mentor, elev och vårdnadshavare.
 • kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området.

Kontakt

Michaela Jidemyr, psykolog
E-post: michaela.jidemyr@eskilstuna.se
Tel: 016-710 83 05 / 076-496 00 21

Till studie- och yrkesvägledarna vänder du dig om du till exempel vill veta mer om olika utbildningar och yrken. De hjälper dig dessutom med din studieplanering och svarar på frågor om:

 • val av program, inriktning och kurs
 • utbildningsvägar
 • individuella val
 • behörighetsbestämmelser
 • arbetsmarknad och yrkesval
 • förändringar i din studieplan

Kontakt

Åsa Sjöstedt Frykman EK-JUR, SA-SÄK, IMA, IMS
070-089 39 08

asa.frykman@eskilstuna.se

Anette Kroneld ES, INT (EK, NA, SA), SA
072-977 76 40
anette.kroneld@eskilstuna.se

#schyssteskilit Pdf, 335 kB. skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Uppdaterad: 13 mars 2023