Alla grundskole- och gymnasieelever i Eskilstuna får ett busskort: Elevkortet. Det gäller för fyra kostnadsfria resor per dag. Om Elevkortet inte räcker till kan elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola ansöka om skolskjuts. Gymnasieelever kan i stället för skolskjuts ansöka om resebidrag.

Elever som går i grundskolan eller på gymnasiet och är folkbokförd i Eskilstuna kommun får ett busskort kallat Elevkort.

Med Elevkortet kan du göra fyra kostnadsfria resor per dag alla dagar i veckan under skolåret. Kortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

För resor mellan bostaden och skolan hänvisas elever i första hand till linjebuss för sina resor mellan bostaden och skolan.

Om linjebuss saknas eller av annat skäl inte kan användas kan elever åka skolbuss. När linjebuss och skolbuss inte är möjligt kan skoltaxi bli aktuellt.

Vem har rätt till skolskjuts?

 • Elev med lång väg till skolan
 • Elev med funktionsnedsättning
 • Elev som har en skolväg med svåra trafikförhållanden
 • Elev med andra särskilda skäl

Rätten till skolskjuts gäller inte om vårdnadshavare valt att eleven ska gå i en annan skola än den kommunen anvisat. Men skolskjuts kan ges också vid vald skola om det inte innebär extra kostnader för kommunen.

Inför ett nytt läsår måste ansökan göras senast 30 april.

Avståndsgränser

För att få skolskjuts ska närmast väg från bostad till skola vara minst antal kilometer som anges i tabellen nedan. Avståndsgränserna från bostad till skola gäller även som avståndsgränser mellan hem och på/avstigningsplats för skolbuss eller hållplats för linjebuss. Skolbussens på/avstigningsplatser samt färdväg kan ändras beroende på elevernas ålder och vilket behov av skolskjuts som finns.

Tabell över avståndsgränser för skolskjuts
SkolårMinst antal kilometer från bostad till skola
Förskoleklass–skolår 32 kilometer
Skolår 4–63 kilometer
Skolår 7–94 kilometer

Res- och väntetid

Res- och väntetiden ska vara så kort som möjligt men hänsyn måste tas till samordning med andra elevers skolskjuts. Res- och väntetiden bör tillsammans inte överstiga 90 minuter per resa, på morgonen respektive eftermiddagen. Tiden beräknas från att eleven kliver på bussen tills skolan börjar enligt ramtid och när skoldagen slutar enligt ramtid tills eleven kliver av bussen.

Frågor och svar om skolskjuts

 • Svar:

  För att avgöra detta gör vi en individuell bedömning. Det finns vissa allmänna riktlinjer som kan ge en indikation på om ditt barn är berättigat; exempelvis avstånd från bostad till skola och om barnet inte har möjlighet att åka med kollektivtrafikens linjebuss. Eller om det finns andra omständigheter som gör att barnet har svårt att ta sig till skolan på egen hand.

 • Svar:

  Ja, ansökan om skolskjuts ska göras senast 30 april och inför varje läsår. Detta gäller även om du har skolskjuts sedan tidigare.

 • Svar:

  Om den nya adressen är i ett annat upptagningsområde får eleven en ny anvisad skola. Väljer du att låta ditt barn gå kvar i den tidigare skolan måste ansökan om skolskjuts göras. Ansökan handläggs då som vid vald skola. Även om flytten sker inom upptagningsområdet och du önskar skolskjuts måste en ansökan göras.

 • Svar:

  Om barnet bor på två olika adresser växelvis under lika långa perioder och inte kan resa med linjebuss måste en ansökan göras.

 • Svar:

  Anvisad skola är den skola som kommunen har beslutat att ert barn ska gå på. Det är baserat på olika faktorer såsom geografiskt läge och om det finns plats på skolan.

 • Svar:

  Rätten till skolskjuts gäller inte om vårdnadshavare valt att eleven ska gå i en annan skola än den kommunen anvisat. Men skolskjuts kan ges även vid vald skola om det inte innebär extra kostnader för kommunen.

 • Svar:

  Elever som går i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan ansöka om skolskjuts. Ansökningsblankett får vårdnadshavare av personal på skolan.

 • Svar:

  Nej, till och från fritidsverksamhet har elever inte ätt till skolskjuts

 • Svar:

  Ett tillfälligt behov av resor till och från skolan under mindre än 3 månader ger inte rätt till skolskjuts. Här hänvisas till föräldraansvar och privata försäkringar. Det är då skolan som ska ordna att eleven kan delta i undervisningen under denna period.

  Överstiger behovet av resor 3 månader kan ditt barn vara berättigad skolskjuts. En funktionsnedsättning ska då styrkas med ett läkarintyg.

 • Svar:

  Om ditt barn har skadat sig och har behov av resor till och från skolan ska vårdnadshavaren kontakta kommunens försäkringsbolag.

  Anmäl skada vid olycka inom skola och omsorg

 • Svar:

  Det beror på flera saker:

  • Vi får in cirka 1 120 ansökningar om skolskjuts per år och de flesta ansöker om skolskjuts från och med skolstart. Utredningsperioden sammanfaller med perioden för sommarsemester så för att handläggare ska ha tid att utreda och fatta beslut behöver vi få ansökan senast 30 april.

  • För skolbuss ska transportör, efter att beslut om skolskjuts fattats, göra ett förslag till transportplan som sedan ska godkännas av kommunen och vara klar till skolstart.

  • För skoltaxi gör Sörmlandstrafiken en individuell planering av för varje elev och resorna samordnas.
 • Svar:

  Om ansökan görs via e-tjänst eller om du skickar den via e-post så får du en bekräftelse på att den inkommit. Skickar du ansökan med vanlig post är det inte säkert att du får en bekräftelse.

 • Svar:

  Om vi behöver mer information eller om det är något annat som saknas i ansökan så kan ni bli ombedda att komplettera den.

 • Svar:

  Det kan ta tid att få besked om skolskjuts eftersom kommunen behöver göra en individuell bedömning för varje ansökan. Det är därför viktigt att ansöka i god tid innan skolstarten. Du ska få normalt få ett beslut senast 15 juni om:

  • du har ansökt om skolskjuts senast 30 april
  • du har ditt barn i anvisad skola
  • du uppfyller avståndsgräns
  • skolskjuts utformas med upphandlad skolbuss

  Även om ansökan inkommit senast 30 april och utredning påbörjats, kan det dröja till efter skolstart innan beslut kan fattas — om ansökan gäller skolskjuts till annan skola än anvisad, växelvis boende, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan omständighet.

   

 • Svar:

  Du kan alltid höra av dig till oss och fråga, till exempel via e-post fardtjanst@eskilstuna.se. Men utgå från att varken utredning eller beslut blir klart till skolstart om ansökan kommit in till oss efter 30 april.

 • Svar:

  Som vårdnadshavare har du ansvar för ditt barn tills det stigit på skoltransporten vid angiven påstigningsplats på morgonen – samt efter att barnet stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.

  Vid extrema väderförhållanden som till exempel halka, kraftigt snöfall eller extrem kyla, kan vi som kommun inte garantera att skolskjuts kan genomföras. Ansvaret för transport till och från skolan ligger då på vårdnadshavaren.

 • Svar:

  Föraren ansvarar för att ordningsregler och trafikbestämmelser följs under transporten till och från skolan.

  Skolan ansvarar för att tillsyn samt ordnings- och säkerhetsregler följs från det att eleven kliver av skoltransporten till dess att eleven kliver på skoltransporten igen.

 • Svar:

  Barnet ansvarar för att:

  • komma i god tid till skoltransporten.
  • bära reflex vid mörker.
  • stå stilla på säkert avstånd från trafiken tills dess att transporten stannat för påstigning.
  • använda bälte under bussfärd om sådant finns (vilket är ett lagkrav).
  • sitta still på sin plats i bussen/transporten.
  • placera eventuellt bagage på hatthyllan, i knät eller under sätet.
  • sitta kvar på sin plats tills bussen/transporten stannat på hållplatsen.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Uppdaterad: 4 januari 2024