Alla grundskole- och gymnasieelever får ett busskort - Elevkortet. Det gäller för fyra kostnadsfria resor per dag. Om inte Elevkortet räcker till kan elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ansöka om skolskjuts. Gymnasieelever kan istället för skolskjuts ansöka om resebidrag.

Skolskjuts

Elever hänvisas i första hand till linjebuss för sina resor mellan bostaden och skolan. Där det saknas linjebuss, eller om linjebuss av något skäl inte kan användas, kan elever åka skolbuss. När linjebuss och skolbuss inte kan användas kan skoltaxi bli aktuellt.

Vilka har rätt till skolskjuts?

 • Elever med lång väg till skolan
 • Elever med en funktionsnedsättning
 • Elever vars skolväg har svåra trafikförhållanden
 • Elever med andra särskilda skäl

Rätten till skolskjuts gäller inte om vårdnadshavare valt att eleven ska gå i en annan skola än den kommunen anvisat. Men skolskjuts kan ges också vid vald skola om det inte innebär extra kostnader för kommunen.

Eleven har inte rätt till skolskjuts till och från fritidsverksamhet.

Avståndsgränser

För att få skolskjuts ska närmaste vägen från bostaden till skolan vara minst det antal kilometer som ses i tabellen nedan. Avståndsgränserna som gäller från bostad till skola gäller också som avståndsgränser mellan hem och skolbusshållplats. Skolbusshållplatsernas placering och skolbussens färdväg kan ändras över tid beroende på elevernas ålder och vilket behov som finns av skolskjuts.

Tabell över avståndsgränser för skolskjuts
SkolårMinst antal kilometer från bostad till skola
Förskoleklass–skolår 32 kilometer
Skolår 4–6, vintertid (november–mars)3 kilometer
Skolår 4–6, sommartid4 kilometer
Skolår 7–9, vintertid (november–mars)4 kilometer
Skolår 7–9, sommartid6 kilometer


Res- och väntetid

Res- och väntetiden ska vara så kort som möjligt men hänsyn måste tas till samordning med andra elevers skolskjuts. Res- och väntetiden bör tillsammans inte överstiga 90 minuter på morgonen respektive eftermiddagen. Tiden beräknas från att eleven kliver på bussen tills skolan börjar och när skoldagen slutar tills eleven kliver av bussen.

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts måste göras om eleven inte kan resa med linjebuss.

Till exempel när:

 • avståndet är längre än avståndsgränserna till skola eller linjebusshållplats
 • vårdnadshavaren valt en annan skola än den anvisade.
 • eleven bor på två adresser växelvis under lika långa perioder.
 • det finns medicinska skäl, funktionsnedsättning eller liknande.
 • det utifrån elevens ålder inte är lämplig gångväg till skola eller hållplats

Inför ett nytt läsår måste ansökan göras senast 30 april.

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare har ansvar för sitt barn tills det stigit på skoltransporten vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter att barnet stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.

Vid extrema väderförhållanden som t.ex. halka, kraftigt snöfall eller extrem kyla, kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan genomföras. Ansvaret för transport till och från skolan ligger då på vårdnadshavaren.

Förarens ansvar

Föraren ansvarar för att ordningsregler och trafikbestämmelser följs under transporten till och från skolan.

Skolans ansvar

Skolan ansvarar för att tillsyn samt ordnings- och säkerhetsregler följs från det att eleven kliver av skoltransporten till dess eleven kliver på skoltransporten igen.

Elevens ansvar

Eleven ansvarar för att:

 • komma i god tid till skoltransporten.
 • bära reflex vid mörker.
 • stå stilla på säkert avstånd från trafiken tills dess att transporten stannat för påstigning.
 • använda bälte under bussfärd om sådant finns vilket är ett lagkrav.
 • sitta still på sin plats i bussen/transporten.
 • placera eventuellt bagage på hatthyllan, i knät eller under sätet.
 • sitta kvar på sin plats tills bussen/transporten stannat på hållplatsen.

Elever som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola kan ansöka om skolskjuts. Ansökningsblankett får vårdnadshavare av personal på skolan.

Tillfälligt behov av skolskjuts

Ett tillfälligt behov av resor till och från skolan under mindre än 8 veckor, som inte beror på ett olycksfall, ger inte rätt till skolskjuts. Det är då skolan som ska ordna att eleven kan delta i undervisning under denna period.

Överstiger behovet av resor 8 veckor kan eleven vara berättigad skolskjuts och en funktionsnedsättning ska då styrkas med ett läkarintyg.

Skolskjuts vid olycksfall

Om eleven har skadat sig och har behov av resor till och från skolan ska vårdnadshavaren kontakta kommunens försäkringsbolag.

Flytt till Eskilstuna kommun

När eleven har fått en skolplacering i kommunen har vårdnadshavaren möjlighet att ansöka om skolskjuts. Skolskjuts kan beviljas när eleven är:

 • folkbokförd i Eskilstuna kommun
 • klassplacerad i skola
 • uppfyller villkoren för skolskjuts

Flytt inom Eskilstuna kommun

Är den nya adressen i ett annat upptagningsområde får eleven en ny anvisad skola. Väljer man att låta eleven gå kvar i den tidigare skolan måste ansökan om skolskjuts göras. Ansökan handläggs som vid vald skola.

Sker flytten inom upptagningsområdet måste en intresseanmälan göras om resor med skolbuss önskas.

Vid andra skäl som växelvis boende, trafikförhållanden och andra särskilda skäl måste ansökan göras.

Om eleven byter till en skola som inte är den anvisade skolan måste en ansökan göras. Ansökan handläggs som vald skola.

Om eleven byter till anvisad skola måste intresseanmälan göras om resor med skolbuss önskas. Vid andra skäl som växelvis boende, trafikförhållanden och andra särskilda skäl måste ansökan göras.

Elevkort

Går du i grundskolan eller gymnasiet och är folkbokförd i Eskilstuna kommun får du ett busskort kallat Elevkort. Med Elevkortet kan du göra 4 kostnadsfria resor per dag, alla dagar i veckan, under skolåret. Kortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vi handlägger ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Telefontid: vardagar kl. 8.30-9.30

Uppdaterad: 4 april 2022