Fritidshem (fritids)

Alla föräldrar som arbetar eller har likvärdig sysselsättning, som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknadsåtgärd, har rätt till plats för sina barn på ett fritidshem. Den finns nästan alltid i skolans lokaler och är uppdelad i två kategorier: fritidshem för barn som är 6-9 år och öppen verksamhet för 10-12-åringar.

Eskilstuna tillämpar maxtaxa och avgiften är högst 1 225 kronor per månad för ditt barn som går på fritids. Inkomsttaket är 56 250 kr per månad före skatt. Familjer där vårdnadshavarna tjänar mindre än 13 000 kronor i månaden före skatt betalar inte någon avgift. Du betalar avgift 12 månader per år.

Så här räknar du ut din avgift:

Avgifter för maxtaxa

Antal

Avgiftstak

Dock högst....

Barn 1

2 %

1 225 kronor

Barn 2

1 %

563 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor

Exempel

Ett avgiftstak på 2 % för barn 1 innebär

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 56 250 kronor per månad blir avgiften max 1 225 kronor för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kronor per månad blir avgiften max 500 kronor för barn 1.

Öppen verksamhet

Den öppna verksamheten avgiftsfri och mellanmål ingår utan extra kostnad.

Uppsägning av plats på fritidshem

Tänk på att säga upp platsen när barnet inte längre behöver den. Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgiften under hela uppsägningstiden.

Du kan välja att säga upp ditt barns plats via e-tjänsten eller ta kontakt med Eskilstuna direkt.

Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Eskilstuna kommun tillämpar maxtaxa vilket innebär att en övre gräns är satt för hur hög avgiften får vara. Maxtaxan indexregleras vilket genererar ett nytt inkomsttak varje år.

Taxan gäller för barn inskrivna på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid oavsett huvudman.

Tillämpningsföreskrifter

Avgift faktureras för innevarande månad, från och med beslutad placeringsdag, oavsett när barnet börjar och för 12 månader per år. Avgift betalas oavsett om plats utnyttjas eller inte.

Avgiftsunderlag

Avgiftens storlek grundas på:
– hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad
där barnet är folkbokfört.
– på antalet barn som hushållet har inskrivna i avgiftsbelagd verksamhet.
Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans under äktenskapsliknande former
– och har gemensamt barn
– och är folkbokförda på samma adress.
Vårdnadshavaren ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas om hushållets avgiftsgrundande inkomst samt andra uppgifter som påverkar avgiften.

Månadsavgift

Den högsta avgiften i den aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet. Yngsta barnet räknas alltid som barn nummer ett.
Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Syskon som är inskrivet i förskoleverksamhet eller fritidshem erhåller syskonrabatt enligt nedan.

Förskola och annan pedagogisk omsorg

  • Barn 1 3 % av inkomsten
  • Barn 2 2 % av inkomsten
  • Barn 3 1 % av inkomsten
  • Barn 4 och därefter ingen avgift

Fritidshem

  • Barn 1 2 % av inkomsten
  • Barn 2 1 % av inkomsten
  • Barn 3 1 % av inkomsten
  • Barn 4 och därefter ingen avgift

Avgiftsfri förskola

Allmän förskola för 3-5 åringar börjar gälla från och med den första augusti det år barnet fyller 3 år och innebär rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år. Om vistelsetiden överstiger 525 timmar per år betalas en avgift reducerad med 25 %.
Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till avgiftsfri förskola med 15 timmar i veckan. Om vistelsen överstiger 15 timmar per vecka betalas en avgift reducerad med 30 %.

Avgiften reduceras vid styrkt sjukdom hos barnet för den tid som sammanhängande överstiger 21 dagar. Reducering sker med kalenderdagsavgiften för varje sjukdag, det vill säga, från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Schema

Barnets schema ska registreras och vårdnadshavaren ansvarar för att tiderna är aktuella. Närvarotiden ska anpassas med hänsyn till vårdnadshavarens förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemmet har rätt att stänga två dagar per termin för planering eller kompetensutveckling för personal. Datum ska meddelas vårdnadshavaren i god tid och ingen avgiftsreducering ges.

Växelvist boende

Icke sammanboende vårdnadshavare med gemensam vårdnad och där barnet har växelvist boende, delar på ansvaret för barnets plats om båda vårdnadshavarna har behov av placering för barnet. Vårdnadshavarna debiteras var för sig utifrån respektive inkomst och behov av omsorgstid. Den sammanlagda avgiften får inte överskrida avgiften för en plats enligt maxtaxan.

Inkomstredovisning

För korrekt avgiftssättning ska hushållet, där barnet är folkbokfört, i första hand lämna uppgift om sina inkomster i kommunens e-tjänst på eskilstuna.se som därefter fastställer hushållets avgiftsgrundande inkomst.

Den som inte har tillgång till e-tjänsten eller saknar e-legitimation kan kontakta Eskilstuna direkt via brev, telefon eller besök. Om inkomstuppgifter inte registreras debiteras avgift efter högsta inkomst och vid för lågt uppgiven inkomst efterdebiteras mellanskillnaden.

Eskilstuna kommun utför årliga inkomstkontroller hos Skatteverket.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder fram till och med vårterminen det år eleven fyller 10 år, eller till och med årskurs tre.

Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som endast kan ges i form av fritidshem ska dock erbjudas sådan utbildning till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. (14 kap. 6 § skollagen).

Lovplats som erbjuds under sommarlovet, på lov/lovdagar samt skolans upprops- och avslutningsdagar jämförs med inskriven plats på fritidshem och debiteras enligt ordinarie maxtaxa.

Tillfällig plats på fritidshem erbjuds elever utan ordinarie placering men med ett tillfälligt omsorgsbehov och faktureras med 50 kronor per dag. Om omsorgen uppgår till fler än fem dagar per kalendermånad betalas hel månadsavgift.

Öppen fritidsverksamhet erbjuds samtliga elever från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

I den öppna fritidsverksamheten är eleverna inte inskrivna och grupperna kan vara stora. Verksamheten erbjuder inte samma pedagogiska verksamhet och tillsyn som fritidshemmen och vårdnadshavarna är ytterst ansvariga för var eleven befinner sig efter skolans slut. Mellanmål serveras kostnadsfritt.

Lovverksamhet erbjuds under sommarlovet, på lov/lovdagar samt skolans upprops- och avslutningsdagar. Deltagande kräver föranmälan för att eleven ska kunna erbjudas lunch och mellanmål. Deltagande och måltider erbjuds kostnadsfritt.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in. Om barnet har två vårdnadshavare ska uppsägning göras av båda parter. Under uppsägningstiden betalas avgift.

Om särskilda skäl föreligger för längre tids frånvaro kan platsen begäras vilande i upp till tre månader. Avgift betalas under frånvarotiden.

Kommunen har rätt att säga upp ett barns placering om inte flera avgifter efter påminnelser är betalda. Detta sker efter noggrann kartläggning av familjens situation och alltid i samarbete med berörda förvaltningar.

Uppsägning kan också ske om platsen erhållits på felaktiga grunder, om rätten till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg upphört eller om platsen inte utnyttjas enligt överenskommelse.

Riktlinjer för placering

Eskilstuna Direkt

Eskilstuna Direkt är kommunens kontaktcenter. Hit vänder du dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden.

Telefon:

Öppettider

Värjan: Måndag-fredag kl. 7.30-16.00

Torshälla: Stängt

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 8.00-16.30
Fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 12 januari 2024