Så arbetar vi

Här kan du läsa om de olika arbetssätten vi använder oss av hos oss på Söders resurscenter.

TBA

Tillämpad beteendeanalys utgår från inlärningspsykologin och ett naturvetenskapligt synsätt. Med hjälp av funktionell kartläggning och funktionell analys förstår vi varför ett problembeteende förekommer samt minskar det genom att hjälpa eleven lära in alternativa, mer socialt accepterade beteenden.

Tydliggörande pedagogik

Undervisningen för elever med särskilda behov och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer anpassas i förhållande till individens behov, förmåga, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Detta för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Eleven erbjuds en meningsfull, hanterbar och begriplig lärmiljö.

Traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg är ett sätt att förstå och bemöta elever som har utsatts för svåra påfrestningar tidigt i livet. I traumaförståelse ingår tre grundpelare; trygghet, relationsskapande och coping.

ART

ART, Aggression Replacement Training, innebär att man metodiskt tränar sociala färdigheter, känslokontroll samt etik och moralträning.

Lösningsinriktad pedagogik, LIP

Det som bland annat skiljer den lösningsinriktade pedagogiken från den mer traditionella pedagogiken är ett annorlunda sätt att tänka runt problem och bekymmer. I stället för att "rota i" och fråga så mycket om själva problemet, så fokuserar man på och lyfter fram de tillfällen som fungerar bättre när det inte är något bekymmer.

Den lösningsinriktade pedagogiken, LIP, kan delas in i två delar:

  • samtalsmetodik
  • förhållningssätt

Båda delarna går hela tiden i varandra och modellen fungerar bäst när man tar tillvara alla teknikens finesser och integrerar synsättet som en del av det gemensamma förhållningssättet.

  • Samtalsmetodikens kreativa frågor är ett verktyg till att ta fram vad eleven och föräldrarna har för mål och delmål, vad de själva vill uppnå. Med hjälp av frågor kring en skala kan man ta reda på var på vägen mot målet eleven och föräldrarna befinner sig. Vad har de redan gjort som de är nöjda med och vad skulle nästa lilla delmål kunna vara? Personalen ger mycket positiv feedback. Mirakelfrågan är ett exempel på framtidsfrågor som kan användas.
  • Förhållningssättet förutsätter ett respektfullt bemötande och ett synsätt och en tilltro till att alla har positiva intentioner med det man gör. Vi förutsätter att samarbete är mer kreativt än konfrontation. Vi anstränger oss att alltid skapa bra relationer med elever och föräldrar och tillsammans bygger vi lösningar i stället för att älta problem.

Från en gemensam plattform tar vi små, små steg mot framtiden och utvärderar hela tiden vad vi gjort som fungerat bra och vad vi ska göra för att fortsätta att gå framåt.

Social och emotionell träning, SET

Att arbeta med social och emotionell träning i skolan, enligt metodiken i SET-programmet och läromedlet Livsviktigt, innebär att genom övningar utveckla barnens/elevernas sociala och emotionella förmågor.

Söders resurscenter

Telefon:

Uppdaterad: 17 mars 2022