Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån ett lösningsinriktat helhetsperspektiv, vilket konkret betyder att ge stöd för alla elevens behov gällande den sociala-, känslo- och kunskapsmässiga utvecklingen. Det innebär att vi parallellt med skolundervisningen arbetar med soci-emotionella träningsprogram, drama, massage, lek, elevsamtal, sociala berättelser och seriesamtal.

Skjulsta resurscenter våning 1 (SRC1)

Verksamheten präglas av ett salutogent tänkande, vilket innebär att vi arbetar med det våra elever är bra på och stärker det som fungerar. Varje elev arbetar utifrån individuella arbetsscheman och har även IUP och åtgärdsprogram.

I vårt dagliga arbete med eleverna finns det alltid vuxna närvarande som stöttar, uppmuntrar och tydliggör gränser. För att eleverna ska finna positiva lösningar och sätt att umgås med varandra finns vi vuxna med som modeller.

Verksamheten präglas av tydlighet och återkommande rutiner för att skapa trygghet och igenkännande hos eleverna.

SRC1:s mål är att

  • Utveckla elevens sociala kompetens. Verksamheten ska vara ett stöd för eleven i arbetet med att hitta verktyg för sin sociala och emotionella utveckling.
  • Om möjligt återföra eleven till sin hemskola eller annan lämplig skolform.
  • Varje elev når sin optimala nivå i skolämnen.
  • Varje elev ska ges möjlighet att uppleva känslan av att lyckas.

SRC2:s mål är att

  • Att ge eleverna ett psykosocialt och pedagogiskt stöd
  • Att skapa en plattform för fortsatta studier genom att ge eleverna stöd att erhålla betyget godkänt i sina skolämnen
  • Att genom familjebehandling bidra till fungerande familjerelationer
  • Att ge eleverna möjligheter att bryta destruktiva livsmönster
  • Att ge eleverna förutsättningar för ett sundare leverne och att skapa intresse för hälsa och friskvård

Skjulsta resurscenter

Telefon:

Uppdaterad: 29 mars 2022