Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om de olika arbetssätten vi använder oss av hos oss på Skiftinge resurscenter.

Arbetsmetoder

En grundläggande värdering som genomsyrar verksamheten är det lösningsinriktade perspektivet. I korthet innebär detta att vi letar efter, och fokuserar på, de aktiviteter och situationer som fungerar bäst för eleven.

Avsikten är att positiva erfarenheter och konstruktiv uppmuntran skall förstärka känslan av framgång och skapa en positiv utveckling för eleven. Vi vill att eleven ska få en positiv självbild, starkare självkänsla, erfarenhet av att lyckas, ökad motivation och förbättrad skolverksamhet genom ökad inre drivkraft.

Vi utgår ifrån relationsbaserat arbete vilket innebär att vi initialt strävar efter att knyta en sund och stabil relation mellan elev och personal samt att förbättra relationerna eleverna emellan. Relationerna är grunden och tryggheten från vilken vidare positiv utveckling kan fortgå.

Med andra ord ska eleven möta en miljö som präglas av mänsklig värme, hänsyn och respekt.

Mål

Alla skolor i Eskilstuna är målstyrda. Det betyder att politikerna sätter upp nationella och lokala mål och anslår pengar. Grundskolans läroplan och Eskilstunas skolplan är sådan nationella och kommunala mål.

Skiftinge resurscenters mål

  • Att eleven har kontakt med hemskolan.
  • Att eleven tränas att agera i sociala sammanhang och aktivt deltar efter sina egna förutsättningar.
  • Att verksamheten sker i nära samarbete med hemmet och hemskolan samt utgår från en uppdragsformulering gjord av hemskolan.
  • Att eleven ökar sin förståelse för sin roll i omgivningen, som individ i en grupp samt som medborgare i samhället.
  • Att eleven efter år 9 går vidare till gymnasial utbildning.
  • Att eleven ska kunna återgå till sin hemskola.

Skiftinge resurscenter

Telefon:

Uppdaterad: 17 mars 2022