Hälsa och stöd för elever

I Eskilstuna kommun finns flera centrala resurser som arbetar för att våra elever ska få så goda förutsättningar att genomföra sin utbildning som möjligt.

Elevhälsans medicinska insats finns i lokaler på Bruksgatan 17, plan 4. Där arbetar två skolläkare och en verksamhetschef. Verksamhetschefen är främst ett stöd för skolsköterskorna och har det medicinska ansvaret för elevhälsans medicinska del.

Skolläkare

Skolläkaren träffar i första hand elever som har skolrelaterade problem och:
• utför medicinska bedömningar
• bidrar med medicinsk kompetens i olika elevhälso- och arbetsmiljöfrågor
• ansvarar för generella behandlingsdirektiv

Skolläkarna och verksamhetschefen arbetar tillsammans med att uppdatera och utveckla elevhälsans medicinska insatser i nära samarbete med myndigheter och organisationer som fokuserar på barn och ungdomar.

Elevhälsans medicinska del, tidigare kallad skolhälsovården, finns på varje skola. Här arbetar skolsköterskan, tillsammans med skolläkare, för att ge eleverna rätt till en god fysisk, psykisk och social hälsa i skolan. Elever och vårdnadshavare har möjlighet att ta kontakt med elevhälsan. Du hittar mer informations om elevhälsan på respektive skolas hemsida.

Kontakt

Verksamhetschef
Susanna Lind
016-710 28 86

En möjlighet för elever i behov av särskilt stöd.

På Pedagogiskt centrum går elever som är i sociala och emotionella svårigheter eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Kännetecknande för centret är att eleven går i en liten grupp, att personaltätheten är hög och att det bedrivs ett nära samarbete med vårdnadshavarna samt hemskolan.

Alla kommunala grundskolor i Eskilstuna har möjlighet att vid behov ansöka om plats för elev till våra resurscenter, stöd från Skolnärvaroteamet eller Skolslussen. Ansökan görs av hemskolans rektor i samråd med vårdnadshavare.

Vi har special/talpedagoger som är centralt placerade samt sjukhusundervisning (den har alla skolor tillgång till dvs även friskolor, gymnasium och den anpassade skolan)

Besöksadressen

Bruksgatan 17 plan 4

Postadressen

Pedagogiskt Centrum
631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 44 74

Konsultations- och mottagningsteamet tillhör Pedagogiskt centrum 1 och är en central resurs för de kommunala grundskolorna i Eskilstuna kommun för elever i åk F-9. Vi är ett tvärprofessionellt team med speciallärare, specialpedagoger, lärare och kuratorer med bred kompetens och lång erfarenhet av elever i komplexa skolsvårigheter.

Teamet är indelat i två spår, ett frånvarospår och ett autismspår. Vårt uppdrag är att stödja och utveckla Eskilstunas grundskolor med specialpedagogisk och psykosocial kompetens. Arbetet syftar till att stödja skolor i det främjande och förebyggande arbetet genom att hitta fungerande former för en hållbar skolgång för målgruppen, anpassat efter elevens förutsättningar.

Enhetschef

Sabina Satori
016-710 44 74
Skicka e-post till Sabina Satori

Skolslussen är en central resurs för grundskolorna i Eskilstuna kommun. Här arbetar ett tvärprofessionellt team med speciallärare, lärare, kuratorer och elevassistenter med bred kompetens och lång erfarenhet av elever med utmanande beteende.

Vårt uppdrag är att vara en rådgivande och stödjande funktion för Eskilstunas kommunala grundskolor i deras arbete med att hitta fungerande former för elever i åk F-9 där det finns ett påtagligt behov av mer komplexa insatser. Teamet arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Enhetschef

Marie Olsson
016-710 51 21
Skicka e-post till Marie Olsson

Sjukhusundervisningen är till för elever i grund- och gymnasieskola, anpassad skola, sameskola samt specialskola. Den omfattar två verksamheter som är förlagda till Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) och till Barnklinikens somatiska avdelning (SOMA).

Vårdpersonal bedömer tillsammans med vårdnadshavare om sjukhusundervisning kan vara en hjälp för patientens/elevens tillfrisknande. Insatserna riktar sig även till elever inom öppenvården som är inskrivna som dagpatienter.

Undervisningen anpassas utifrån elevens nuvarande behov och förutsättningar och utgår från elevens styrkor för att främja en positiv utveckling. Målsättningen är att varje elev aktivt ska medverka i studieplaneringen.

Då detta inte är en permanent verksamhet för den enskilda eleven, samarbetar lärarna på sjukhusundervisningen med elev, vård, ordinarie skola och vårdnadshavare. Eleven ges möjlighet att tillfriskna i egen takt och känna sig trygg i sin fortsatta skolgång efter utskrivning.

Enhetschef

Sabina Satori
016-710 44 74

Pedagoger i kommunens grundskolor har tillgång till specialpedagoger med inriktning kommunikation, språk och tal; special-/talpedagoger.

Special-/talpedagogerna erbjuder stöd och handledning kring elever med språksvårigheter såsom språkstörning eller misstanke om språkstörning. De kan också erbjuda utbildningsinsatser.

Kommunens grundskolor har tillgång till hörselpedagog. Rektor och pedagog som har elev med hörselnedsättning på sin skola kan få specialpedagogiskt stöd i hörselfrågor.

Enhetschef

Sabina Satori
016-710 44 74

Länktips från centrala elevhälsan

Uppdaterad: 27 juni 2023