Hälsa och stöd för elever

I Eskilstuna kommun finns flera centrala resurser som arbetar för att våra elever ska få så goda förutsättningar att genomföra sin utbildning som möjligt.

Elevhälsans medicinska insats finns i lokaler på Bruksgatan 17, plan 4. Där arbetar två skolläkare och en verksamhetschef. Verksamhetschefen är främst ett stöd för skolsköterskorna och har det medicinska ansvaret för elevhälsans medicinska del.

Skolläkare

Skolläkaren träffar i första hand elever som har skolrelaterade problem och:
• utför medicinska bedömningar
• bidrar med medicinsk kompetens i olika elevhälso- och arbetsmiljöfrågor
• ansvarar för generella behandlingsdirektiv

Skolläkarna och verksamhetschefen arbetar tillsammans med att uppdatera och utveckla elevhälsans medicinska insatser i nära samarbete med myndigheter och organisationer som fokuserar på barn och ungdomar.

Elevhälsans medicinska del, tidigare kallad skolhälsovården, finns på varje skola. Här arbetar skolsköterskan, tillsammans med skolläkare, för att ge eleverna rätt till en god fysisk, psykisk och social hälsa i skolan. Elever och vårdnadshavare har möjlighet att ta kontakt med elevhälsan. Du hittar mer informations om elevhälsan på respektive skolas hemsida.

Kontakt

Verksamhetschef
Susanna Lind
016-710 28 86

En möjlighet för elever i behov av särskilt stöd.

På Pedagogiskt centrum går elever som är i sociala och emotionella svårigheter eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Kännetecknande för centret är att eleven går i en liten grupp, att personaltätheten är hög och att det bedrivs ett nära samarbete med vårdnadshavarna samt hemskolan.

Alla kommunala grundskolor i Eskilstuna har möjlighet att vid behov ansöka om plats för elev till våra resurscenter, stöd från Skolnärvaroteamet eller Skolslussen. Ansökan görs av hemskolans rektor i samråd med vårdnadshavare.

Vi har special/talpedagoger som är centralt placerade samt sjukhusundervisning (den har alla skolor tillgång till dvs även friskolor, gymnasium och hela särskolan)

Besöksadressen

Bruksgatan 17 plan 4

Postadressen

Pedagogiskt Centrum
631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 44 74

Skolnärvaroteamet är en gemensam resurs för grundskoleorganisationen i Eskilstuna kommun där ett tvärprofessionellt team med socionomer, beteendevetare, pedagoger och specialpedagoger samarbetar.

Uppdraget är att vara en rådgivande och stödjande funktion för Eskilstunas kommunala grundskolor. Teamet arbetar på individ, grupp och generell nivå med främjande, förebyggande samt åtgärdande insatser för elever med oroande skolfrånvaro.

Syftet med verksamheten är att under en begränsad tid stötta hemskolan genom att erbjuda särskild undervisning, behandling av elever med svår frånvaroproblematik samt rådgivande och stödjande insatser till skolan vars elever har en oroande frånvaro. Vårt mål är att tillsammans med skolan bidra till att ge elev, elevens familj och skolan verktyg för att skapa förutsättningar för ökad skolnärvaro. Detta för att utvecklas i riktning mot att nå kunskapsmålen samt utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Enhetschef

Marie Olsson
016-710 51 21
Skicka e-post till Marie Olsson

Skolslussen är en central resurs för grundskolorna i Eskilstuna kommun. Här arbetar ett tvärprofessionellt team med speciallärare, lärare, kuratorer och elevassistenter med bred kompetens och lång erfarenhet av elever med utmanande beteende.

Vårt uppdrag är att vara en rådgivande och stödjande funktion för Eskilstunas kommunala grundskolor i deras arbete med att hitta fungerande former för elever i åk F-9 där det finns ett påtagligt behov av mer komplexa insatser. Teamet arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Enhetschef

Marie Olsson
016-710 51 21
Skicka e-post till Marie Olsson

Sjukhusundervisningen är till för elever i grund- och gymnasieskola, särskola, sameskola samt specialskola. Den omfattar två verksamheter som är förlagda till Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) och till Barnklinikens somatiska avdelning (SOMA).

Vårdpersonal bedömer tillsammans med vårdnadshavare om sjukhusundervisning kan vara en hjälp för patientens/elevens tillfrisknande. Insatserna riktar sig även till elever inom öppenvården som är inskrivna som dagpatienter.

Undervisningen anpassas utifrån elevens nuvarande behov och förutsättningar och utgår från elevens styrkor för att främja en positiv utveckling. Målsättningen är att varje elev aktivt ska medverka i studieplaneringen.

Då detta inte är en permanent verksamhet för den enskilda eleven, samarbetar lärarna på sjukhusundervisningen med elev, vård, ordinarie skola och vårdnadshavare. Eleven ges möjlighet att tillfriskna i egen takt och känna sig trygg i sin fortsatta skolgång efter utskrivning.

Enhetschef

Sabina Satori
016-710 44 74

Pedagoger i kommunens grundskolor har tillgång till specialpedagoger med inriktning kommunikation, språk och tal; special-/talpedagoger.

Special-/talpedagogerna erbjuder stöd och handledning kring elever med språksvårigheter såsom språkstörning eller misstanke om språkstörning. De kan också erbjuda utbildningsinsatser.

Kommunens grundskolor har tillgång till hörselpedagog. Rektor och pedagog som har elev med hörselnedsättning på sin skola kan få specialpedagogiskt stöd i hörselfrågor.

Enhetschef

Sabina Satori
016-710 44 74

Länktips från centrala elevhälsan

Uppdaterad: 24 mars 2022