Så arbetar vi

Tegelvikens grundskola präglas av trygghet, studiero och har goda kunskapsresultat. Våra medarbetare har hög kompetens och är duktiga inom sin profession, vilket vi gärna skyltar med!

Vår vision innebär bl. a. en stark betoning på att Tegelvikare hjälper varandra och andra att lyckas dvs ett gott samarbete mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

Tegelviken är en övningsskola för lärarstudenter och skolan har även under åren haft en internationell inriktning med flera olika samarbeten och utvecklingsprojekt.

Värdegrund och trygghetsarbete

Vår vision lyder

Alla elever ska lyckas på Tegelviken. Tegelvikare hjälper varandra, och andra, att lyckas oavsett bakgrund. För att säkerställa trygghet och studiero är det viktigt att det vi kommunicerar om varandra ska vara snällt, sant och nödvändigt.

Förutom att undervisningen håller en hög kvalitet är det viktigt att skolan tillsammans med vårdnadshavare säkerställer att eleverna blir väl fungerande demokratiska samhällsmedborgare. Visionen är en del av detta. Det är då viktigt att i ord, kroppsspråk och handling uppmuntra bra beteenden t. ex. visa på exempel när eleverna hjälpt varandra att lyckas och påvisa när man är en bra ”Tegelvikare”. Vår vision och våra ordningsregler ska användas i ett främjande och förebyggande syfte. Tegelviken ska vara en bra skola och som är betydelsefull för närsamhället, vilket gör att visionen omfattar även vårdnadshavare.

Vår Banglamarknad där vi samlar in pengar till Bangladesh är ett exempel på detta. Eftersom Tegelviken är en viktig del av samhället så innebär det också vi också med ord, kroppsspråk och handling agerar mot alla former av brott mot våra ordningsregler t.ex. kränkningar. När trygghet och studiero äventyras av elever så behöver vi ibland ta till disciplinära åtgärder på samma sätt som i övriga samhället, inom idrotten etc. Andra viktiga framgångsfaktorer för såväl kunskaper som elevernas personliga utveckling är elevdelaktighet och ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Vår undervisning

Vi har under åren haft mycket höga kunskapsresultat på Tegelviken. En stor andel av eleverna har haft över 300 meritpoäng.

Vi har generellt en god studiero på Tegelviken men vi arbetar med att det ska vara studiero på alla lektioner. Lektionstiden ska användas maximalt för undervisning.

Ett led i att motivera eleverna för studier är att tydliggöra lärande målen för eleverna. Eleverna motiveras att få veta vad de ska kunna för att nå ett bättre resultat. Även om lärandet ofta är komplext så är det viktigt att eleverna får så tydliga svar som möjligt kring vad som krävs för att nå ett bättre resultat dvs bättre kunskaper. Tydliga mål, en varierad undervisning tillsammans med en tydlig återkoppling på vad eleverna kan och vad som är nästa steg i deras kunskapsutveckling skapar studiemotiverade elever med höga kunskapsresultat. Vi vill att detta ska prägla undervisningen på Tegelviken.

Fritidshem

På Tegelviken finns ett fritidshem med två avdelningar: Byn och Båten. Hit är våra elever välkomna innan skolan börjar och efter skolans slut.

Våra aktiviteter syftar till att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och väcka lusten att lära. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet för att erbjuda en meningsfull fritid. Varje eftermiddag är vi ute och vår härliga skolgård inbjuder till mycket lek och rörelse. I vår kompisbod har eleverna tillgång till en mängd olika lekredskap som bidrar till roliga utomhusaktiviteter.

Värdegrundsfrågor genomsyrar vår dagliga verksamhet och vi arbetar målmedvetet för att skapa rutiner och strukturer som gör barnen trygga när de vistas hos oss på eftermiddagarna. Våra fantastiska elever leker gärna med varandra inom och mellan årskurserna vilket bidrar till en fin gemenskap på fritidshemmet.

Uppdaterad: 2 juni 2023