Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

På Slagstaskolan arbetar vi utifrån en helhetssyn och våra viktiga ledord som visar oss riktningen är:
kunskap, hjärta och framtid. Vi strävar efter att möta alla elevers behov med en tillgänglig och differentierad undervisning. Vår personal har en bred kompetens och ett gott externt samarbete med Skolnärvaroteamet och Team förebygg från Socialtjänsten.

Elevernas raster är viktiga för oss. Vi har byggt upp både den lilla och stora ”Hyggloboden” med plats för rastleksaker och annat material. Vi har ett nytt samarbete kring våra raster med ”Trivselledare” där våra äldre elever är delaktiga i våra rastaktiviteter. Trygghet och trivsel är viktiga begrepp för oss även under elevernas raster.

På Slagstaskolan utgår vi från elevernas egna intressen, behov och utveckling. Vi vill erbjuda en miljö som ger trygga, glada och nyfikna elever där både barn och personal trivs. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och föräldrar främja elevernas kunskapsutveckling och uppmuntra till en livslång lust att lära!

Värdegrund

Vår vision är att Slagstaskolan ska vara en trygg plats som främjar lärande och där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla. Alla ska bli sedda och accepterade för den man är. Genom att bygga goda relationer får vi ett förtroendefullt klimat på skolan, som ger både trygghet och glädje.

Trygghetsarbete

Vi vill att föräldrar och elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan. För att skapa delaktighet och inflytande har vi elevråd, föräldraråd och föräldrakvällar. På Slagstaskolan erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt. Skolans trygghetsarbete leds av ett Elevhälsoteam samt ett Trygghetsteam och genomsyrar all vår verksamhet. Vi följer regelbundet upp upplevelser av trygghet och studiero i ”Slagstabarometern”.

Vår undervisning

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö. För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer och arbetar vi med den senaste forskningen. På vår skola innebär det att:

  • lärarna leder det pedagogiska arbetet med tydliga lärandemål
  • undervisningen är varierad och skapar lust att lära
  • eleverna har stor möjlighet att påverka undervisningen

Fritidshem

På Slagstaskolan finns fyra åldersblandade fritidshem. Hit är våra elever välkomna innan skolan börjar och efter skolans slut. Våra aktiviteter syftar till att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och väcka lusten att lära. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet för att erbjuda en meningsfull fritid.

Slagstaskolan

Telefon:

Uppdaterad: 14 augusti 2023