Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Lundbyskolan präglas av trygghet, studiero och goda kunskapsresultat. En viktig del i detta arbete är att stärka elevernas motivation och delaktighet i det vardagliga arbetet.

Hos oss är det betydelsefullt att eleverna får utveckla sina kunskaper i god klassrumsmiljö och att de får möjlighet till rekreation och erbjuds bra aktiviteter på sina raster.

På Lundbyskolan utgår vi från elevernas egna intressen, behov och utveckling. Vi vill erbjuda en miljö som ger trygga, glada och nyfikna elever där både barn och personal trivs.

Vi är en skola med en stabil och kompetent personalgrupp. På Lundbyskolan arbetar vi med regelbundna arbetsmiljöpass som stärker trivsel och gemenskap.

Värdegrund

Lundbyskolan är en skola full av glädje, gemenskap, trygghet och respekt där elevernas lärande främjas och där de grundläggande demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheterna förmedlas och förankras.

Skolans viktigaste uppgift är att skapa en positiv miljö där alla elever känner sig trygga och trivs, så att de har möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina olika förutsättningar.

Diskrimineringsgrunderna är regelbundna återkommande arbetsområde i skolans årshjul. Det innebär att vi på Lundbyskolan arbetar med diskrimineringsgrunderna så att de passar in i skolans undervisningsplanering samt att de sammanfaller med det som är aktuellt ute i samhället i stort.

Trygghetsarbete

Vi vill att föräldrar och elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan. På Lundbyskolan erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt.

Skolans trygghetsarbete leds av ett Trygghetsteam/Elevhälsoteam men genomsyrar all vår verksamhet. Vi arbetar systematiskt med elevenkäter och trygghetsvandringar. I det förebyggande arbetet prioriteras de områden som vi efter våra kartläggningar anser vara riskområden eller riskfaktorer.

Syftet är att avvärja och motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. En stor del av detta jobb innefattar därmed en kartläggning av verksamheten för att ta reda på var och när kränkning eller diskriminering faktiskt uppstått eller riskerar att uppstå.

Vår undervisning

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö. För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer vi forskning runt elevers lärande.

Lärarna leder det pedagogiska arbetet utifrån tydliga lärandemål och våra elever ska vara trygga i vad som ska bedömas. Vi lägger stor vikt på att stärka elevernas driv och motivation.

Undervisningen är varierad och främjar lust att lära. Eleverna har kontinuerligt möjlighet att påverka undervisningen.

Fritidshem

På Lundbyskolan finns fritidsverksamhet och öppen verksamhet. Vi strävar efter att varje elev ska känna trygghet och trivsel, vara i en lärande miljö.

Vi arbetar med att väcka elevernas lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga.

Skolans fritidshem är indelat i 4 enheter, Bläckfisken, Delfinen, Hajen och Ålen.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt så att verksamheterna tillsammans bidrar till elevernas utveckling och lärande.

Varje eftermiddag erbjuder fritidshemmet ett antal olika aktiviteter kopplade till innehållet i läroplanen. Varje dag finns det utrymme till fri lek och rekreation.

Uppdaterad: 18 februari 2022