Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

För oss på Lagersbergsskolan är kunskap och den sociala hållbarheten för alla våra drygt 500 elever viktig. Varje elev ska få likvärdiga förutsättningar att klara de sociala situationer de möter. Förutom det sociala samspelet med kompisarna på skolgården arbetar vår personal, som totalt är ca 80 personer, med att stärka helhetsbilden kring eleven. Det innebär att skolan, fritidsverksamheten, elevhälsan och Team förebygg från Socialtjänsten har ett aktivt och nära samarbete. Vi möter även olika språk hos vår kompetenta personal, vilket innebär att vi kan erbjuda en aktiv dialog med elevernas familjer, för en bra skolgång och fritidsverksamhet.

Värdegrund och trygghetsarbete

Tillsammans med våra elever har vi en modern syn på vårt mångkulturella samhälle. Exempelvis är vårt mottagande av nyanlända elever högt prioriterat. Vårt tillvägagångssätt har uppmärksammats och det har visat sig att vi är duktiga på att inkludera våra nyanlända elever i en givande skolgång. Detta, tack vare vår personal med stor kompetens och erfarenhet inom området!

Vår undervisning

Våra lärare är behöriga i de ämnen som de undervisar i, och eleverna erbjuds även läxhjälp, sommarskola och kunskapsträning efter skoltid. Vi skapar en trygg miljö för elever och vuxna genom att det finns många vuxna i elevernas närhet. Målet är att uppmärksamma, förebygga, främja, stödja, handleda och utreda systematiskt för att eleverna ska känna sig trygga och nå kunskapsmålen. Vi är mycket stolta över våra elevers resultat och meritvärden.

På skolan har vi ett utbyte av varandra där vi ger råd och stöd. Ett par team arbetar med kollegial handledning, men vi har även andra former för kollegialt lärande, som leds av våra förstelärare. Vi har ett inkluderande och hjälpsamt klimat på skolan. En av våra utmaningar är att tillgodose alla våra elevers möjligheter till en god skolgång, oavsett vad de har med sig hemifrån. Därför är samarbetet mellan alla våra olika personalkategorier och utbytet av erfarenheter mellan oss kollegor viktigt.

Fritidshem

Lagersbergsskolans fritidshem är uppdelade på tre avdelningar, Skattkistan, LFC och Skolfritids. Hit är våra elever välkomna innan skolan börjar och efter skolans slut. Våra aktiviteter syftar till att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och väcka lusten att lära. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet för att erbjuda en meningsfull fritid.

Medarbetarna beskriver att verksamheten på fritidshemmen präglas av:

  • Elevfokus. Vid planering av verksamheten är alltid elevernas behov och förutsättningar i fokus.
  • Samarbete mellan lärare och fritidspersonal runt elever i behov av särskilt stöd.
  • Värdegrundsfrågor och kunskapsutveckling
  • Flexibilitet. Där behoven finns befinner sig personalen.
  • Att våga prova nytt.
  • Solidaritet. Alla ställer upp och tar eget ansvar för att skapa kreativa lösningar.

Uppdaterad: 27 mars 2023