Så arbetar vi

(allmän personlig beskrivning av skolans motto, arbetssätt eller övrigt man vill lyfta kort)

På xxxs-kolan utgår vi från elevernas egna intressen, behov och utveckling. Vi vill erbjuda en miljö som ger trygga, glada och nyfikna elever där både barn och personal trivs. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och föräldrar främja elevernas kunskapsutveckling och uppmuntra till en livslång lust att lära!

Värdegrund

(elevinflytande, stärka självförtroendet, trygga relationer, lika värde etc 4-5 meningar)

Vår vision är att xxx-skolan ska vara en trygg plats som främjar lärande och där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla. Alla ska bli sedda och accepterade för den man är. Genom att bygga goda relationer får vi ett förtroendefullt klimat på skolan, som ger både trygghet och glädje.

Trygghetsarbete

(innehåll: trygghetsteam, elev- och föräldrainflytande etc 4-5 meningar)

Vi vill att föräldrar och elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan. För att skapa delaktighet och inflytande har vi elevråd, föräldraråd och hälsoråd. På xxx-skolan erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt. Skolans trygghetsarbete leds av ett EHT/trygghetsteam men genomsyrar all vår verksamhet.

Vår undervisning

(pedagogisk inriktning, arbetssätt, pedagogiska metoder, relationer etc 4-5 meningar)

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö. För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer och arbetar vi med den senaste forskningen. På vår skola innebär det att:

  • lärarna leder det pedagogiska arbetet med tydliga lärandemål
  • undervisningen är varierad och skapar lust att lära
  • eleverna har stor möjlighet att påverka undervisningen

Fritidshem

(meningsfull fritid, hur många avdelningar, utomhuspedagogik etc 4-5 meningar?)

På XXX-skolan finns ett fritidshem med X avdelningar: Namnz och Namnx. Hit är våra elever välkomna innan skolan börjar och efter skolans slut. Våra aktiviteter syftar till att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och väcka lusten att lära. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet för att erbjuda en meningsfull fritid.

Uppdaterad: 19 maj 2021