Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

På Fröslundaskolan är vårt motto att lustfyllt lärande ger gymnasiebehörighet. Här jobbar ca 70 personal med att stärka varje elevs lärande och trygghet.

Vår modell är att alla vuxna kan jobba med en mindre grupp elever för att främja deras utveckling. Vi erbjuder studiehandledning på flera språk vilket har gett våra elever stora studieframgångar som uppmärksammats både i Dagens Nyheter och Sveriges television. Fler av våra lärare pratar två språk och vi strävar efter att utveckla svenska språket för alla elever på ett sätt som bygger på vetenskaplig grund. Därför har vi två lärare med spetskunskap i svenska som andraspråk eller svenska som samverkar i all svenskundervisning.

Skolan har regelbunden uppföljning av varje elevs framsteg och utmaningar och har ett väl utvecklat elevhälsoteam med socialpedagoger, kuratorer, skolsköterska och psykolog. Där till bedriver skolan ett nära samarbete med Team förebygg och socialtjänsten.

Värdegrund

Vår vision är att Fröslundaskolan ska vara en trygg plats som främjar lärande och där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla. Alla ska bli sedda och accepterade för den man är. Genom att bygga goda relationer får vi ett förtroendefullt klimat på skolan, som ger både trygghet och glädje.

Trygghetsarbete

Vi vill att våra elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på Fröslundaskolan. För att skapa delaktighet och inflytande genomför vi löpande månadsmätningar där eleverna få dela med sig av sin upplevelse av skolan. Resultaten av dessa styr sedan det förebyggande och främjande arbetet på skolan. Vi har även kontinuerliga elevråd där eleverna får lära sig om demokrati. För att minska konflikter mellan eleverna så anordnas vuxenledda rastaktiviteter både under skoltid och på fritids. Flera gånger per termin bjuder vårt sociala team in alla föräldrar på Hem & skolafika där målet är samsyn och samarbete. Skolan erbjuder även alla föräldrar ABC (alla barn i centrum) någon gång per termin. Föräldrarna träffas i grupp och pratar om den viktigaste relationen som finns, den mellan föräldrar och barn.

På Fröslundaskolan erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt. Skolans trygghetsarbete leds av ett elevhälsoteam men genomsyrar all vår verksamhet.

Vår undervisning

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskaper, kompetens och självförtroende i en trygg miljö. För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer och arbetar vi med den senaste forskningen.

Lärarna leder det pedagogiska arbetet med tydliga lärandemål kopplat till LGR22. Den pedagogiska lärmiljön genomsyras av en tydlig struktur över skoldagen, visuellt stöd, extra anpassningar och kompensatoriska hjälpmedel.

Undervisningen kännetecknas av en ömsesidig respekt där vårt mål är att eleverna känner sig lyssnade på. Vi strävar efter inkluderande lärmiljöer där varje elevs behov står i fokus. Undervisningen är välstrukturerat, differentierat och stimulerande.

Skolan präglas av en elevsyn där vi känner tillit till elevens egen förmåga och kunskaper. Genom att lärarna har ett tydligt ledarskap och goda relationer till varje elev skapar vi ett tillåtande klassrumsklimat som bidrar till att eleverna trivs, känner trygghet och gör framsteg.

Fritidshem

På fröslundaskolan finns ett fritidshem med 2 avdelningar: Kotten och Svampen.

Hit är våra elever välkomna innan skolan börjar och efter skolans slut. Våra aktiviteter syftar till att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och väcka lusten att lära. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande. Verksamheten bygger på skolverkets, kommunens och skolans rekommendationer och mål. Vi strävar efter att skapa en stimulerande, meningsfull och utvecklande miljö för att få trygga och självständiga individer. Vi lägger stor vikt vid social kompetens, identitetsutveckling, känslomässig utveckling och ansvarstagande. För årskurs 4-6 har vi en aktiv Öppen verksamhet med många aktiviteter och den är belägen i Skjulsta där mellanstadiet ligger.

Fröslundaskolan

Camilla Astbring, skoladministratör

Telefon:

Uppdaterad: 14 april 2023