Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

På Ärstaskolan växer framtidens medborgare. Vår skola präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero. En förutsättning för positiv inlärning och utveckling är att alla barn känner trygghet, glädje, delaktighet och får arbetsro. Elevernas lust och aktiva lärande ska tas tillvara och tydliga regler och rutiner bidrar till en respektfull miljö. Viktigt för oss är också en bra kommunikation och god samverkan med föräldrar.

Värdegrund

På Ärstaskolan ska alla elever, vårdnadshavare och personal bemötas med respekt och få känna trygghet. All personal i vår verksamhet tar aktivt avstånd från all diskriminering och kränkande behandling.

  • Alla har samma rättigheter och lika värde.
  • Alla har rätt att vara olika.
  • Alla elever och all personal ska känna glädje och trygghet i skolan.
  • I vår verksamhet ska alla visa medkänsla och respekt för varandra.
  • Våra elever ska känna glädje och kreativitet i sitt lärande.

Trygghetsarbete

Vi vill att vårdnadshavare och elever ska känna sig delaktiga och uppleva att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet på skolan. För att skapa delaktighet och inflytande har vi klassråd, elevråd och matråd.

På Ärstaskolan erbjuder vi en stödjande, utmanande och stimulerande lärmiljö som präglas av trygghet och respekt. Skolans trygghetsarbete leds av EHT men genomsyrar all vår verksamhet.

Under rasttid finns personal med tydliga ansvarsområden ute. Vi arbetar med styrda rastaktiviteter enligt schema utifrån årstid. Eleverna har också tillgång till ”Lekkiosken” där de kan låna leksaker, sportmaterial, böcker med mera för att ha på rasten.

Ärstaskolan har en egen skolidrottsförening som har varit aktiv i flera läsår. I styrelsen ingår personal från skolan samt elever.

Sedan flera år finns Socialtjänstens Team Förebygg på skolan. De fungerar rådgivande och stödjande i frågor som t ex rör hög frånvaro eller andra insatser som Socialtjänsten kan vara behjälplig med.

Skolan har en egen kör som leds av skolans musiklärare och riktar sig mot elever i mellanstadiet.

Ärstaskolans mellanstadieklasser arbetar med utbildningsmaterialet ”Agera tillsammans” som är en konkretisering av skolans systematiska arbete för att förebygga kränkande behandling och trakasserier. Elever och pedagoger får bredda sin syn på vad våld kan vara och hur man kan ingripa på ett tryggt och säkert sätt innan, under och efter en händelse.

Vår undervisning

Vi arbetar medvetet med att stärka språket hos våra elever. Vi vill att de ska lära tillsammans, med varandra och av varandra.

Under läsåret 20/21 påbörjades en satsning inom Läsa-Skriva-Räkna under benämningen LaSeR-tåget. Satsningen är riktad mot elever som behöver extra stöd inom att läsa, skriva eller räkna. Det behöver inte vara omfattande svårigheter, men är för elever som behöver en liten extra push framåt för att hålla sig på det tänkta spåret. Stödet riktar sig till samtliga årskurser.

Fritidshem

Fritidshemmet har sin verksamhet i paviljongen på skolgården och fritidshemmets personal arbetar i skolan under dagen, vilket skapar trygghet för barnen.

Barnen vistas ute varje dag. Vi har en skolgård med klätterställningar, gungor, fotbollsplaner, basketplaner med mera. På gården har vi ett förråd med cyklar och andra uteleksaker.
Vi använder även skogen och idrottshallen för olika aktiviteter.

För oss på fritids är det viktigt att:

  • eleverna känner trygghet tillsammans med varandra och med oss vuxna.
  • alla, både elever och personal respekterar varandra.
  • eleverna tar initiativ, blir självständiga och törs visa känslor.
  • eleverna har roligt.

Vi arbetar för att varje elev ska känna välbefinnande samt utvecklas. Varje elev ska känna sig sett och känna att de vuxna bryr sig om dem. Vi arbetar med att eleverna ska lära sig vara toleranta och känna medkänsla för andra. Alla har rätt att vara olika.

Eleverna ska också ha ett eget inflytande och kunna ta ansvar. Vi arbetar aktivt med att de ska kunna ta ansvar och vara delaktig i sin egen vardag.

Vi uppmuntrar eleverna att vara nyfikna och lita till sin egen förmåga. Vi strävar efter att stärka elevernas självkänsla och att utveckla deras självständighet.

Att lyssna till varje elev är något som vi anser är viktigt för ett tryggt och varmt klimat.

Vi strävar efter att eleverna ska ha roligt på fritids och att de ska ha tillgång till meningsfulla aktiviteter. Gemensamma, stimulerande och roliga upplevelser ska erbjudas.

Uppdaterad: 18 februari 2022