Så arbetar vi

Här kan du läsa om Tallåsens förskola.

Tallåsens förskola är en mötesplats för många olika språk och kulturer. Vi ser trygghet, samspel och relationer som grunden till allt lärande. Alla som vistas i förskolan ska känna sig trygga och välkomna.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar och stänger med gemensam omsorg och utbildning med barn och pedagoger från flera avdelningar.

Pedagogisk frukost, lunch och mellanmål serveras enligt Eskilstunas kommuns riktlinjer.

Under större del av dagen delas barnen in i mindre grupper för utbildning, undervisning och omsorg enligt förskolans läroplan.

Vårt arbetssätt

Förskolans utbildning och undervisning utgår från barnens behov, intressen och erfarenheter. Vi planerar undervisningen utifrån bland annat förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i Centrum.

Utbildningen och undervisning utgår ifrån olika teman. Genom ett tematiserat arbetssätt berörs flera av läroplanens mål samtidigt. Barnens lärande blir då mångsidigt och sammanhängande.

El sistema

Vi har ett samarbete med musikskolan genom vårt El Sistema-arbete, där våra äldsta barn på förskolan deltar. Det innebär att en pedagog från musikskolan kommer till förskolan en dag varannan vecka och har aktiviteter som inkluderar musik, dans och musiklek på olika sätt.

Delaktighet

Genom ett tematiserat arbetssätt uppfylls barnens rätt till delaktighet och inflytande. Temat väver in de behov, intressen och erfarenheter som barnen själva på olika sätt ger uttryck för.

Språkutveckling

Språk och språkutveckling är centrala inslag i utbildning och undervisning. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Genom att vistas i mindre grupper under större del av dagen skapas många tillfällen till dialog och kommunikation. Genom ett nära samarbete med biblioteket och lässatsningen arbetar vi för att öka barnens intresse och lust för böcker och läsning.

Lek

Leken har en central plats i förskolans utbildning och undervisning. Den är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Vi använder lek- och lärmiljöer som ett viktigt redskap för den undervisning vi bedriver. Genom närvarande pedagoger som introducerar och inspirerar barnen till lek bekräftar vi lekens betydelse.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar lärandesituationer för att barnen ska kunna se och tänka tillbaka på vad som hände tillsammans med oss pedagoger. Vi använder olika typer av dokumentation för att beskriva vår utbildning och undervisning och dess syfte och för att bättre kunna planera och utvärdera.

Tallåsens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.30

Uppdaterad: 18 mars 2024