Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Tallåsens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

Tallåsens förskola är en mötesplats för många olika språk och kulturer. Vi ser trygghet, samspel och relationer som grunden till allt lärande. Alla som vistas i förskolan ska känna sig trygga och välkomna.

En dag på förskolan

Klockan 6.15 öppnar förskolan och barnen välkomnas till hemvisten Månljus.

Klockan 7.30 serveras frukost för alla barn i restaurangen.

Efter frukosten går sedan barnen in på sina respektive hemvister, och där delar vi upp oss i våra grupper. Aktiviteter sker både inom -och utomhus.

Från klockan 10.30 börjar lunchen serveras. Vi äter i två sittningar. De yngre barnen äter både i restaurangen och inne på hemvisten. De äldre barnen äter inne i restaurangen.

Efter lunch sover och vilar de barn som behöver det och för de andra barnen erbjuds olika aktiviteter ute eller inne.

Mellanmål serveras klockan 14.15, de yngre barnen äter i restaurangen och de äldsta inne på hemvisten.

Cirka klockan 16.00 slår alla hemvister ihop sig och går in till Månljus eller är ute.

Klockan 18.00 stänger förskolan.

Vårt arbetssätt

Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö-18. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

På förskolan har vi ett öppet klimat där vi får lyckas och misslyckas. Vi ser olikheter som en tillgång och använder varandra som ”fiffiga kompisar”. Det jag lär av och tillsammans med någon annan, kan jag klara själv imorgon.

Vi tror på en undervisningsform där estetiska uttrycksformer, kreativitet och glädje är i fokus. Barnen behöver få uppleva och uttrycka sig på flera sätt eftersom de har olika sätt att skapa förståelse för sin omvärld och ta in ny kunskap på. Vår pedagogiska idé, ”Intryck blir till uttryck”, innebär att vi ger barn och vuxna möjligheter till många olika intryck och upplevelser under dagens alla aktiviteter. Dessa upplevelser blir sedan till uttryck i olika estetiska uttrycksformer, material och aktiviteter.

El sistema

Vi har ett samarbete med musikskolan genom vårt El Sistema-arbete, där våra äldsta barn på förskolan deltar. Det innebär att en pedagog från musikskolan kommer till förskolan en dag varje vecka och har aktiviteter som inkluderar musik, dans och musiklek på olika sätt.

Delaktighet

Under delar av dagen vistas barn och pedagoger i mindre grupper. Det skapar goda förutsättningar för barnen till delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan. I de mindre sammanhangen kan det också bli lättare för barnen att våga uttrycka sina tankar och för pedagoger att möta och se varje individ.

Språkutveckling

Språk och språkutveckling är centrala inslag i all vår verksamhet. Genom att vistas i mindre sammanhang större delen av dagen skapas många tillfällen till dialog och kommunikation. Genom olika estetiska uttryckssätt får möjlighet att skapa förståelse, kommunicera och uttrycka sig på många olika sätt.

Lek

Leken har en central plats i utbildningen på förskolan. Genom att vi är närvarande pedagoger som introducerar, stöttar och vägleder och inspirerar barnen skapas lättare positiva samspelssituationer mellan barnen. Vi ser leken som en stor och viktig del för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Vi använder våra lek- och lärmiljöer som ett viktigt redskap för den undervisning vi bedriver. Det är barnens intressen och behov som styr utformningen av de mötesplatser och de material vi väljer. Våra lek-och lärmiljöer ska vara inbjudande, estetiskt tilltalande och locka barnen till kreativitet, utforskande och förundran.

Pedagogisk dokumentation

Alla arbetslag på förskolan arbetar med att dokumentera verksamheten och reflektera över den. Detta för att synliggöra barnens lärprocesser samt reflektera över den egna praktiken. Det som synliggörs genom reflektion ligger sedan som underlag för vidare undervisning och utveckling av våra lärmiljöer. Dokumentationen och reflektionen blir också en kvalitetssäkring i arbetet mot våra uppsatta mål.

På vår dokumentationsväggar kan barnen och vårdnadshavarna följa undervisningen och barnens lärande på förskolan.

Tallåsens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.30

Uppdaterad: 17 februari 2022