Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Strigelns förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.10. Barn och pedagoger från våra tre avdelningar samlas på vår öppningsavdelning.

Innan frukost delar vi upp oss och går till respektive avdelning.

Pedagogisk frukost. Barnen äter frukost på respektive avdelning. Vi serverar frukost efter Eskilstuna kommuns riktlinjer för ett näringsriktigt frukostintag.

Förmiddagen kan se ut så här

  • Barnen har fria aktiviteter inomhus eller utomhus på vår mycket fina, kuperade förskolegård eller deltar i en planerad undervisning som är utformad utifrån barnens intressen.
  • Barnen delas in i mindre grupper under dagen.
  • Någon form av samling sker på alla avdelningar under dagen. Exempelvis här samtalas om vad undervisningen ska handla om, barn får välja aktivitet utifrån sitt lärande och intresse, vi sjunger gör ramsor och pratar om vilka barn som är på förskolan.
  • Pedagogisk lunch där maten serveras från köket på Tallåsens förskola.

Eftermiddagen kan se ut så här

  • Barnen har lugnare aktiviteter, nedvarvning och vila utifrån behov.
  • Barn väljer aktivitet utifrån eget intresse eller deltar i en planerad undervisning.
  • Pedagogiskt mellanmål utifrån Eskilstuna kommuns riktlinjer.
  • Barn väljer aktivitet utifrån eget intresse eller deltar i en planerad undervisning.
  • Klockan 16.00 samlas alla barn och pedagoger på vår stängningsavdelning.
  • Förskolan stänger klockan 18.30.

Vårt arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen, vi utgår från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Vi arbetar med hållbar utveckling genom vårt arbete med Grön Flagg.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga, bli sedda och få lyckas utifrån varje barns behov erfarenhet och intresse. Vi vill försöka skapa ett lustfyllt lärande för alla barn.

Delaktighet

Barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande i undervisningen. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Vi observerar och utvecklar miljön så barnen i stor utsträckning kan hämta det dom vill ha själva. Vi vill att barnen ska känna att de klarar saker själva, vi tror på barnens förmågor uppmuntrar dem till att prova eller fråga en kompis.

Språkutveckling

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan lägger därför stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp­muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen erbjuds en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att exempelvis lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Lek

Förskolans lärande och undervisning utgår från leken, som är grunden för utveckling, lärande och glädje. I leken har barnen möjlighet att fantisera bearbeta intryck prova och experimentera vilket är av stor betydelse för det livslånga lärandet. Vi observerar lekmiljön för att kunna utmana barnens fantasier och utveckling i leken genom att tillföra eller förändra i miljön.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen, det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem. Dokumentationen ger möjligt att få fatt i och se både barnens och vuxnas pågående lärande. Pedagogisk dokumentation har fokus på lärprocesserna – inte barnen själva. Därför visas inte barnens ansikten utan det räcker med exempelvis händer som arbetar med lera eller barnens pågående byggen.

Vi dokumenterar också i en bok hur dagen varit med både bild och text. Där kan föräldrar läsa tillsammans med sina barn och samtala vidare hemma om det barnen gjort och lärt sig.

Strigelns förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.30

Uppdaterad: 17 februari 2022