Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Stenby förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar modulvis med barn och pedagoger från respektive modulsida.

Pedagogisk frukost. Frukosten serveras i restaurangen.

Efter frukost går barn och pedagoger till respektive hemvist.

Barn väljer aktivitet utifrån eget intresse/ Barnen deltar i en planerad undervisning.

Förmiddagen kan se ut så här:

  • Barnen delas in i mindre grupper, som gäller större delen av dagen. Detta gäller till ungefär klockan 14.00.
  • Någon form av samling startar den planerade undervisningen. Exempelvis samtalas det om vad undervisningen ska handla om, barn får välja aktivitet utifrån sitt lärande och intresse.

Eftermiddagen kan se ut så här:

  • Pedagogisk lunch. Maten serveras i restaurangen.
  • Barnen har lugnare aktiviteter, nedvarvning och vila utifrån behov.
  • Barn väljer aktivitet utifrån eget intresse/ Barnen deltar i en planerad undervisning.
  • Pedagogiskt mellanmål. Mellanmålet serveras i restaurangen.
  • Barn väljer aktivitet utifrån eget intresse/ Barnen deltar i en planerad undervisning.
  • Förskolan stänger med en gemensam eftermiddag med barn och pedagoger på respektive modulsida.

Vårt arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen, vilket styr undervisningen. Undervisningen sker ofta i temaform utifrån en bok. Barnens lärandeprocesser och utveckling synliggörs i dokumentation på olika sätt, exempelvis Facebook, foton av aktiviteter i undervisningen och processvägar.

Delaktighet

Barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande i undervisningen. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Språkutveckling

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan lägger därför stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp­muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen erbjuds en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att exempelvis lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Lek

Förskolans lärande och undervisning utgår från leken, som är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

Barnen ges tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen, det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem. Det kan också utgå från en frågeställning som personalen på förskolan vill undersöka mer omkring. Dokumentationen ger möjligt att få fatt i och se både barnens och vuxnas pågående lärande. Pedagogisk dokumentation har fokus på lärprocesserna – inte barnen själva. Därför visas inte barnens ansikten utan det räcker med exempelvis händer som arbetar med lera eller barnens pågående byggen.

Förskolebibliotek

Förskolan har ett eget bibliotek där barnen har tillgång till en varierad litteratur och andra språkstimulerande aktiviteter.

Stenby förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 16 februari 2022