Så arbetar vi

För oss är det viktigt att barnet ska känna sig välkommet till förskolan.

Vårt arbetsätt

Alla moduler arbetar i duos, dvs barnen är uppdelade i mindre grupper med två pedagoger i varje grupp. För oss är det viktigt att skapa lärmiljöer där barnen får möta material som förundrar och fascinerar, ett kreativt material som uppträder på ett spännande och intressant sätt.

Vi använder oss av Kanin- och Igelkottmaterialet i vårt arbete med värdegrunden. det innehåller kompisböcker och förslag på aktiviteter för varje bok. vi samtalar mycket med barnen kring hur man bör vara som en kompis, vad som är okej att säga och göra mot någon annan.

Barns inflytande och delaktighet

Eftersom vi delar in barnen i mindre grupper under dagen har vi större möjlighet att se till att alla barn blir sedda och lyssnade på. det gör att de får känna delaktighet. denna delaktighet kan utvecklas till att barnen får inflytande på så vis att de kan påverka sin egen vardag. de kan välja med vad och med vem de vill leka, vad de vill äta och hur mycket mm. Att de även får känna att vi tar deras åsikter och tankar på allvar.

Språk

När det gäller språkutveckling så är den dagliga kommunikationen med barnen a och o. På småsidan använder de sig av Babblarna (som har olika intressen: en gillar matematik, en språk, en rörelse, en naturvetenskap osv.). de har även sångsamling och läser böcker, förutom den dagliga kommunika-tionen. På storsidorna har vi högläsning, boksamtal, sångsamling, spel där vi lär om bokstäver, siffror och rim på ett lekfullt sätt. vi erbjuder även material för att utveckla skriftspråket.

Lek

Leken är viktig för att utveckla barnens sociala och kommunikativa förmågor bl.a. i leken får de lära sig umgås, turtagning, dela med sig, använda fantasin och leva sig in i olika situationer. Inne erbjuder vi en lekmiljö med material anpassat efter barnens intressen och ålder. Lekmiljön är föränderlig utifrån barnens intressen och behov. vi pedagoger tillför material för att utmana barnens lek vidare. Vi är ute minst en gång om dagen och då är vi oftast på vår gård. men ibland tar vi oss iväg till dungen, lekplatser, Parken Zoo etc. i vår närmiljö

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar barnens vardag tillsammans med barnen. vi sätter upp bilder och text (kopplat till vår läroplans mål) på väggarna för att både barn, vårdnadshavare och vi pedagoger ska kunna reflektera tillsammans över det vi gjort

Snickarvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 18.30

Uppdaterad: 5 april 2021