Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Snickarvägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

För oss är det viktigt att barnet ska känna sig välkommet till förskolan.

Vårt arbetssätt

Alla avdelningar arbetar i mindre grupper flera dagar i veckan för att kunna utmana barnen i deras utveckling och lärande. För oss är det viktigt att skapa lärmiljöer där barnen får möta material som förundrar och fascinerar, ett kreativt material som uppträder på ett spännande och intressant sätt.

Vi använder oss av Kanin- och Igelkottmaterialet i vårt värdegrundsarbete. Det utgår från FN.s barnkonvention och handlar om barnens rättigheter och trygghet. Materialet innehåller kompisböcker med olika teman som ex ”Att säga sitt” ”Lika värde”. Vi samtalar mycket med barnen kring hur man bör vara som en kompis, vad som är okej att säga och göra mot någon annan. Det handlar om att alla barn ska känna sig trygga på förskolan.

Barns inflytande och delaktighet

Eftersom vi delar in barnen i mindre grupper under dagen har vi större möjlighet att se till att alla barn blir sedda och lyssnade på och att de på så sätt blir delaktiga i att utforma förskolans verksamhet. Barnen får inflytande genom att de kan påverka sin egen vardag. De kan välja med vad och med vem de vill leka, vad de vill äta och hur mycket mm. Barnen ska känna att vi tar deras åsikter och tankar på allvar. Vi observerar även mycket och anpassar verksamheten utifrån barnens intressen och behov och på så sätt får de också inflytande i vår verksamhet.

Språk

När det gäller språkutveckling så är den dagliga kommunikationen med barnen a och o. På avdelningarna med de yngre barnen använder de sig av Babblarna (som har olika intressen: en gillar matematik, ett språk, en rörelse, en naturvetenskap osv.). de har även sångsamling och läser böcker, förutom den dagliga kommunikationen. På avdelningarna med äldre barn har vi högläsning, boksamtal, sångsamling, spel där vi lär om bokstäver, siffror och rim på ett lekfullt sätt. Vi erbjuder även material för att utveckla skriftspråket.

Vi erbjuder även barnen på förskolan att arbeta med språk och kommunikation genom digitala verktyg. Vi arbetar med appar där barnen får dramatisera, arbeta med sin skriftspråksutveckling, höra digitala böcker och tänka kring källkritik.

Lek

Leken är viktig för att utveckla barnens sociala och kommunikativa förmågor. Här får de lära sig umgås, turtagning, dela med sig, använda fantasin och leva sig in i olika situationer. I leken bearbetar barnen sina upplevelser. Vi erbjuder en lekmiljö med material anpassat efter barnens intressen och ålder. Lekmiljön är föränderlig utifrån barnens intressen och behov. Vi pedagoger tillför material för att utmana barnens lek vidare. Vi är ute minst en gång om dagen och då är vi oftast på vår stora gård. men ibland gör vi utflykter till dungen, skogen, lekplatser, Parken Zoo etc. i vår närmiljö.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar barnens vardag tillsammans med barnen både med text och bild. Barnen ska ha möjlighet att reflektera kring vår verksamhet tillsammans med oss pedagoger, vårdnadshavare och varandra. Vi använder oss mycket av bilder i våra dokumentationer både digitalt och analogt. Varje avdelning har även Instagramkonton där vårdnadshavarna kan se vad vi arbetar med på förskolan och kan här reflektera tillsammans med sitt barn hemma.

Snickarvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 16 februari 2022