Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Skeppets förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Under en dag på förskolan varvas planerade och fria aktiviteter med måltider och vila i en välavvägd dagsrytm.

Vårt arbetssätt

Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Delaktighet

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Lek

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Skeppets förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 16 februari 2022