Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Rademachergatans förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

De tre avdelningarna samarbetar till frukost och mellanmålet.

Efter frukost delar vi in barnen i tre grupper, detta för att skapa bättre förutsättningar för barnen. I dessa grupper erbjuds det bland annat skapande aktiviteter, utevistelse, lek, rörelse, teknik och digitala verktyg. Vi planerar aktiviteter tillsammans med barnen och utefter läroplanens mål och riktlinjer.

Vårt arbetssätt

I vår verksamhet är trygghet och trivsel det viktigaste, det är grunden för att ge barnen förutsättningar till utveckling och lärande i leken.

Vi pedagoger har som uppgift att vara goda förebilder, vi bekräftar barnens starka sidor och stimulerar barnen till att upptäcka nya saker. På förskolan står barnet i fokus. Vi samarbetar och hjälper varandra vilket skapar en "vi-känsla". Barnen ges möjlighet att lära och utvecklas, både enskilt och tillsammans med andra. Vi arbetar för att tillgodose varje barns behov och ser till att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

På Rademachergatans förskola vill vi erbjuda en miljö som gynnar barnens fantasi, kreativitet och väcker deras nyfikenhet. Det material som vi erbjuder ska vara tillgängligt för barnen så att de själva kan nå det, vi tror på att barnen kan. Vi vill därför ge dem möjlighet till delaktighet och inflytande för att stimulera varje barns utveckling, lärande och tillit till sin egen förmåga.

Delaktighet

På förskolan delar vi upp barnen i tre grupper, vilket ger förutsättningar för både vuxna och barn att lyssna och se varandra. Vi lägger vikt vid samspel mellan både vuxna och barn, och mellan barn och barn. Vi uppmuntrar barnen att prova på olika saker, att samarbeta, hjälpa varandra och lyssna på varandra. Vi försöker hålla en god balans mellan barns initiativ, idéer, viljor och planerade aktiviteter utifrån förskolans mål.

Språkutveckling

Vi använder oss av språkobservationer för att följa varje barns språkutveckling. Det möjliggör för oss pedagoger att systematiskt kunna utmana barns språkutveckling. Vi organiserar för språkutveckling genom att ge tid till samtal, lek och samspel.


Vi ser bokläsning som en bra möjlighet att skapa intresse för böcker samt att vi vet att barn utvecklar sitt språk genom högläsning. Vi fångar upp barnens intresse för bokstäver och text och utmanar dem utifrån den nivå de befinner sig på.

Lek

I leken ser vi att barnen får möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek stimulerar fantasi och inlevelse, den kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Därför tycker vi att det är viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Vi ser leken som viktig därför planerar vi hur vi stödjer barnen i leken. Det kan ske med aktiv närvaro eller genom att tillföra stöd i leken.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar lärandesituationer för att barnen ska kunna se, tänka tillbaka och sätta ord på vad som hände - både med varandra, oss pedagoger och med vårdnadshavare. Vi använder olika typer av dokumentation för att beskriva verksamheten och dess syften, och för att bättre kunna utvärdera och planera verksamheten.

Rademachergatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.00

Uppdaterad: 14 juni 2022