Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Hattmakarens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Hattmakarens förskola ligger fint belägen i närheten av friluftsområdet Vilsta. Vi har en fin gård och också närhet till en skog där barnen och pedagogerna ofta undersöker, utforskar och leker tillsammans. Hattmakaren har en tydlig utomhusprofil och mycket av undervisningen sker utomhus på gården och i skogen.

”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” - Lpfö 18.

I vår nybyggda dela finns vår fina restaurang Hatten där barn och personal äter alla måltider. Under den varmare delen av året kan de äldsta barnen äta utomhus.

Vårt arbetssätt

Vår verksamhet grundar sig på barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter. Vi vill att vår förskola ska genomsyras av trygghet, fantasi, lek och glädje men också att barnen utmanas i sitt lärande. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet på förskolan. De pedagogiska miljöerna är viktiga för oss och de bidrar också till barnens trygghet, lärande och glädje.

Vi försöker ha en stimulerande innemiljö där barnen själva kan dela upp sig i grupper efter intressen och kan ta för sig av rummens material. Vi vistas utomhus varje dag, både på vår gård och vi går kontinuerligt till skogen och utforskar närområdet.

Hattmakaren arbetar med ett temainriktat arbetssätt. Till temat kopplas läroplan för förskola( Lpfö 18), förskolans lokala verksamhetsplan, plan mot kränkande behandling och utgår också från barnens intressen, behov och kompetenser.

Delaktighet

Under delar av dagen vistas barn och pedagoger i mindre grupper. Det skapar goda förutsättningar för barnen till delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan och också goda förutsättningar för pedagoger att bedriva undervisning där de utgår från varje barns specifika förutsättningar och finnas nära som stöd i barns lek. I de mindre sammanhangen kan det också bli lättare för barnen att våga uttrycka sina tankar, åsikter samt att de får tillgång till en lugnare lekmiljö.

Språkutveckling

Språket och kommunikation är en av grunderna i vårt dagliga arbete. Vi värdesätter de vardagliga återkommande rutinerna som t.ex. måltiderna. Där samtalar, reflekterar och forskar pedagoger tillsammans med barnen för att locka barnen till att bygga ord, meningar och att språkleka.

Genom sång, ramsor, lekar, språklekar, samlingar, spel och andra aktiviteter stimulerar vi barnens språkutveckling. Vi lägger stor vikt vid att läsa böcker och sagor tillsammans och samtalar också fördjupande kring innehållet i böckerna med barnen.

Lek

På Hattmakarens förskola erbjuder vi en lärande, stimulerande och lustfylld miljö där barnen leker och lär tillsammans. Vi värdesätter leken och ser hur leken skapar förutsättningar för barnens förmåga till samspel, utvecklar barnens sociala förmågor och språk. Via leken får barnen möjlighet att tolka och hantera sin vardag samt stärka sin identitet och självinsikt. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Hattmakarens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-17.30

Uppdaterad: 27 juni 2023