Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Hållsta förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar gemensamt och delar sedan barnen till respektive modul. Förmiddagen ser lite olika ut för modulerna.

Upptäckarna har projektarbete tisdag, onsdag, torsdag. Barnen är då uppdelade i mindre grupper, de barn som inte har projektarbete går oftast ut på gården och har fri lek eller upptäckaraktiviteter med närvarande vuxna.

Utforskarna: De Gula och Blå barnen har varsin veckodag inomhus med projektarbete, de som inte arbetar med projektet är utomhus. En dag i veckan är barnen över hela modulen uppdelade i åldersindelade aktivitetsgrupper. Syftet med de åldersindelade grupperna på onsdagar är att förbereda de äldsta barnen inför förskoleklass. Detta ger dem en trygghet inom den grupp som flyttar till förskoleklassen höstterminen det år de fyller/fyllt sex år. På slutet av vårterminen brukar barnen i denna grupp gå till skolan tillsammans med sina trygga vuxna från förskolan och hälsa på i den nya miljön som förskoleklassen kommer att vara och deras blivande trygga vuxna i skolan.

Utforskarna går ofta ut på vår fina gård på eftermiddagen, medan Upptäckarna oftast är inomhus på eftermiddagen på vinter halvåret.

Så arbetar vi

Vi vill erbjuda barnen en utbildning som utmanar, väcker nyfikenhet och inspirerar dem att upptäcka, utforska och skapa förståelse för sin omvärld. Vi pedagoger ser barnen som kompetenta och vi finns där för att vägleda och stödja dem. Som arbetsmetoder använder vi oss bland annat av teman, projekt och dokumentation.

Projektarbetet sker i mindre grupper, så att barnen blir sedda och får en ökad trygghet.
Vi arbetar med olika projekt på de olika avdelningarna, baserat på barnens intressen, behov och tidigare erfarenheter.

Under läsåret 2018-2019 arbetar vi med Grön Flagg-temat KRETSLOPPET. Det vi ska arbeta med tillsammans med barnen är ÅTERANVÄNDNING, ÅTERVINNING och HUSHÅLLNING. Verksamheten dokumenteras fortlöpande av personalen och åskådliggörs för vårdnadshavare på anslagstavlor, dokumentationsväggar och i veckobrev.

Vår verksamhet planeras utifrån Förskolans läroplan samt vår lokala verksamhetsplan (LVP).

Språkutveckling

Språk använder vi oss av dagligen i våra dialoger med barnen. Barn lär sig språket bäst genom att använda sig av det. Vår miljö är därför tänkt som en möjlighet för barnen att mötas i samspel i mindre grupper, det är lättare att kommunicera i mindre grupper.
Vi har emellanåt särskilda aktiviteter där vi fokuserar på språkutveckling.

Barnen behöver få möjligheter att använda alla sina uttryckssätt, vi ser att språk är så mycket mer än de talade orden. Vi använder oss därför av olika estetiska uttryckssätt, böcker, text, teckenkommunikation och lek i förskolans utbildning.

Lek

”Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” skriver Skolverket i förskolans läroplan 2018 (Lpfö18, s. 8).

Vi ser leken som en viktig tillgång för barnens lärande, välbefinnande och trygghet. Leken ger barnen möjligheter att testa och pröva kompetenser, samspel och existentiella frågor de funderar kring. Vi använder oss av fri och styrd lek för att ge barnen möjligheter till att kunna använda sig av detta fantasi-baserade uttrycksmedel. Vi arbetar för att vara närvarande vuxna i och runt barnens lekande, både som stödjande och guidande vuxna.

Delaktighet

Barnens delaktighet i sin utbildning är viktig för oss. När vi planerar och genomför projekt lyssnar vi in vad barnen fokuserar sitt intresse på. Utanför projekten är barnens delaktighet lika viktigt, vi har som mål att alla barn ska kunna känna sig respekterade och hörda. Vi tänker att barn har värdefulla kompetenser i och tankar om sin omvärld. Detta vill vi ta vara på i så många lägen som möjligt.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder oss av foton tillsammans med text i dokumentationspärmar och på förskolans väggar. Texterna är skrivna av personalen utifrån det observerade tillfället som dokumenterats. Pärmarna används av barnen tillsammans med andra barn, vuxna eller sina vårdnadshavare, när de läser sina pärmar får de möjlighet att reflektera över saker de varit med om, saker de lärt sig, förmågor de utvecklat och att utveckla sina förmågor inom litteracitet. Vi använder oss även av filmat material från olika situationer som vi tittar på tillsammans med barnen eller inom personalgruppen i samma syfte som med pärmarna.

Hållsta förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.45

Uppdaterad: 21 juni 2022