Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Hällberga förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Öppning på respektive enhet, det vill säga Barnstugevägen och Tegelslagarvägen.

Frukost cirka klockan 7.30 - FM Pedagogisk verksamhet inne eller ute.

Lunch cirka klockan 11.15.

Sovvila eller läsvila.

Eftermiddag, pedagogisk verksamhet inne eller ute.

Mellis cirka klockan 14.30.

Fri aktivitet inne eller ute.

Stängning på respektive enhet.

Vårt arbetssätt

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att kommunicera med sin omgivning genom olika uttryckssätt. I barnens lek och utforskande ska de utmanas och lära nytt tillsammans med pedagog som utmanar och stimulerar.

Utbildningen på förskolan utgår från barnens behov och intressen. Ett av våra styrdokument är läroplanen för förskolan (Lpfö 18).

Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är vår grunden för utbildningen.

Lek

Leken har en central plats på förskolan och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Genom närvarande pedagoger som introducerar och inspirerar barnen till lek bekräftar vi lekens betydelse. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Språkutveckling

På förskolan stimuleras barnens språkutveckling bl. genom att personalen uppmuntrar och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen erbjuds att lyssna på högläsning och samtala kring litteratur och texter. Pedagogerna berikar barnen med ord, begrepp och meningar och på så vis läggs grunden till att de på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver.

Barns inflytande och delaktighet

Inför varje nytt läsår görs vårdnadshavarna uppmärksamma på de fokusområden som förskolan kommer att arbeta med. Allt grundar sig i läroplanen för förskolan, Lpfö18.

Förskolan har en undersökningsperiod i verksamheten som leder till en organisation för mindre grupper. I gruppverksamheten liksom övrig tid på förskolan har barnen på olika sätt, möjlighet till inflytande och delaktighet.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogerna har ett nyfiket förhållningsätt som bygger på att dokumentera barnens lärprocesser/aktiviteter. Vi använder oss av olika digitala och analoga verktyg och dokumentationerna används sedan i reflektion tillsammans i arbetslag/barngrupp.

Hällberga förskola

Telefon:

Öppettider

Barnstugevägen: måndag-fredag kl. 6.15-17.15
Tegelslagarvägen: måndag-fredag kl. 6.00-17.30

Uppdaterad: 16 mars 2022