Så arbetar vi

En dag på förskolan

Vi startar upp förskolan på morgonen på Skogsbrynet för att därefter dela upp oss när det är dags för frukost. De yngre barnen tillbringar sin dag på Gläntan och de äldre barnen fördelar sig på Skogsbrynet och Dungen. Barngrupperna delar in sig i mindre grupper och vistas både utomhus och inomhus.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar mycket på golvet för att kunna möta barnen på deras nivå. Tillsammans utforskar vi vår närmiljö och försöker väcka barnens intresse och förståelse för omvärlden och hur vi är mot varandra.

För att nå våra mål använder vi oss av den miljö vi har och tillför material som kan inspirera barnen, t.ex. såsom bygg- och konstruktionsmaterial, vattenlek, sång, musik och digitala verktyg.

Vi vill att lärmiljön och det material vi använder, ska vara föränderligt.

Vi arbetar projektinriktat vilket innebär att vi låter barnens intressen styra och vi erbjuder det vi ser att barnen har behov av. Projekten är även kopplade till både läroplanen och de lokala verksamhetsmålen.

Vi försöker skapa en stimulerande och rolig vardag tillsammans så att varje barn ska känna att just hen är välkommen och tillhör vår förskola.

Vi har skapat medvetna rutiner som följer barnen varje dag för att skapa en trygg och harmonisk tillvaro under dagen.

Delaktighet

När barnen delas in i mindre grupper ges förutsättningar för barnen att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi är närvarande pedagoger som skapar förståelse för demokratiska processer och stöttar barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och vår miljö.

I vårt projektinriktade arbetssätt låter vi barnens intressen styra innehåll och förändringar i våra lärmiljöer.

Språkutveckling

Vi lägger stor vikt på språk, kommunikation och samarbete. Barnen ska få möjlighet att kunna uttrycka sina tankar och åsikter. Vi uppmuntarar barnen i alla situationer att kommunicera, delge och komma överens.

Vi lägger tonvikt på aktiviteter som stimulerar barns språk – och kommunikationsutveckling. De språkinriktade stunderna kan innefatta högläsning ur kapitelbok eller bilderbok, sång, rim och ramsor, flanosagor eller digitala sagor.

Lek

I leken utmanas barnens fantasi och deras erfarenheter och uppleversler bearbetas. Leken utmanar också barnens motorik, kommunikation och samspel med andra. Genom en aktiv närvaro har vi möjlighet att stödja samspelet mellan barnen samt förebygga konflikter.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar vår verksamhet för att synliggöra barnens lärande. Genom bilder, filmer, text mm ges barnen möjlighet till reflektion över vad de varit med om, för sig själva, med andra barn, pedagoger och vårdnadshavare. Den pedagogiska dokumentationen är viktig när vi utvärderar och planerar verksamheten.

Gillberga förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06:00-17:30

Uppdaterad: 10 maj 2021