Så arbetar vi

Pedagogerna lägger stor vikt vid att verksamheten ska byggas utifrån barnens erfarenheter, tankar och delaktighet, då vi ser på dem rika, nyfikna och väldigt kompetenta personer.Vi tänker att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan.

Ekenhillsvägens förskola består av fyra avdelningar med åldrarna 1-3 & 3-5, med att gott samarbete avdelningar emellan.I vår verksamhet delar vi barnen i mindre grupper större delen av dagen för att skapa trygghet hos alla barn och för att vi pedagoger ska kunna se varje enskilt barns behov.

Vårt arbetsätt

Vi arbetar för att lyfta och utveckla barnens olika uttryckssätt bl.a genom bild, musik, dans, naturvetenskap, teknik, matematik. Det är viktigt för oss att vi som pedagoger inte ska värdera eller påverka barnens uttrycksätt. Vi har valt att komplettera vårt vanliga lekmaterial (bilar, dockor m.m.) med andra sorters material (träspill, rör m.m). Material som öppnar upp barnens fantasivärld på många nya och inspirerande sätt. Vi pedagoger ser oss som medforskande vuxna som hjälper barnen att på ett utforskande sätt, finna svaren på deras frågor.

Vi lägger stort fokus på trygghet, glädje och på ett lekfullt sätt stimulera barnens lust att lära.

Barns inflytande och delaktighet

Utifrån barns intressen, behov och erfarenheter arbetar pedagogerna fram en organisation och struktur där alla barn får ingå i en grupp med ett färre antal barn under större del av dagen. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva utbildning och undervisning och ge barnen ge möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag

Språkutveckling

Språk och kommunikation är grunden som vår verksamhet vilar på. Vi stimulerar den språkliga utvecklingen genom sång, rim och ramsor, språklekar, samlingar, kommunikation i vardagssituationer samt genom lek.

Lek

Leken har en central plats i utbildningen på förskolan. Innemiljön förändras efter barnens olika intressen och behov för att skapa lust att leka och lära. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

Barnets utveckling och lärande dokumenteras med olika digitala verktyg. Dokumentationerna används sedan i samreflektion mellan pedagog/barn/ vårdnadshavare för att synliggöra det enskilda barnets kunnande för både barn och vårdnadshavare

Ekenhillsvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - fredag 6.15 -18.00

Uppdaterad: 1 april 2021