Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Ekenhillsvägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Ekenhillsvägens förskola består av fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-3 och 3-5 år, med samarbete mellan avdelningarna. I vår verksamhet delar vi barnen i mindre grupper under delar av dagen för att skapa trygghet hos alla barn och för att vi pedagoger ska kunna se varje enskilt barns behov.

Pedagogerna lägger stor vikt vid att verksamheten ska byggas utifrån barnens erfarenheter, tankar och delaktighet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar för att lyfta och utveckla barnens olika uttryckssätt bl.a genom bild, musik, dans, naturvetenskap, teknik, matematik. Det är viktigt för oss att vi som pedagoger inte ska värdera eller påverka barnens uttryckssätt. Vi pedagoger ser oss som medforskande vuxna som hjälper barnen att på ett utforskande sätt, finna svaren på deras frågor.

Vi lägger stort fokus på trygghet, glädje och på ett lekfullt sätt stimulera barnens lust att lära.

Barns inflytande och delaktighet

Utifrån barns intressen, behov och erfarenheter arbetar pedagogerna fram en organisation och struktur där alla barn får ingå i en grupp med ett färre antal barn under en del av dagen. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva utbildning och undervisning och ger barnen en möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag.

Språkutveckling

Språk och kommunikation är grunden som vår verksamhet vilar på. Vi stimulerar den språkliga utvecklingen genom sång, rim och ramsor, språklekar, samlingar, kommunikation i vardagssituationer samt genom lek.

Lek

Leken har en central plats i utbildningen på förskolan. Innemiljön förändras efter barnens olika intressen och behov för att skapa lust till lek och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

Barnets utveckling och lärande dokumenteras med olika digitala verktyg. Dokumentationerna används sedan i samreflektion mellan pedagog/barn/ vårdnadshavare för att synliggöra det enskilda barnets kunnande för både barn och vårdnadshavare.

Ekenhillsvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 16 mars 2022