Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Djurgårdens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Vi försöker skapa en balans för barnen i deras dag på förskolan där vi erbjuder aktiviteter både inne och ute, även balansen mellan rörelse och vila är viktig för oss att erbjuda. Aktiviteterna är både styrda utifrån det pedagogerna ser finns behov av hos barnen men självklart även den fria leken som är så viktig för barnen.

På Djurgårdens förskola ses varje barn som unikt, kompetent och visas tilltro till sin förmåga. Vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar för att skapa en öppen och ärlig relation till både barn och vårdnadshavare, vi vill att alla ska känna en trygghet i vår verksamhet.

Vårt arbetssätt

Barns inflytande är viktigt för oss och vi ser till barnens behov och intressen vid planering av vår verksamhet. Vi har ett tematiskt arbetssätt där hela förskolan arbetar i ett gemensamt projekt. Arbetet är ämnesövergripande och med hjälp av temat skapas ett paraply under vilket pedagoger och barn har frihet att utveckla arbetet.

Hos oss använder vi oss av föräldraaktiv inskolning, det innebär att du som vårdnadshavare är med och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn. Genom att skapa goda relationer vill vi också att våra vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och känna att de har ett inflytande i verksamheten.

Vi strävar efter att skapa goda grunder för ett livslångt lärande. Barnet ses som en kompetent individ och deras tankar och förmågor värdesätts. Vi tror på deras lust att lära och utvecklas och vi stimulerar deras nyfikenhet och vilja att utforska och upptäcka omvärlden. Vi agerar som goda förebilder och finns ständigt med som stöd i deras lärande och utveckling. Våra arbetsmetoder förnyas och utvecklas kontinuerligt och alltid med barnens intresse och behov i fokus.

Delaktighet

Vi arbetar mycket med att dela upp oss i mindre grupper för att skapa ett lugn och ge alla barn de bästa förutsättningarna för att lära och samtidigt ge dem möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag.

Språkutveckling

Språk och kommunikation är grunden som vår verksamhet vilar på. Vi stimulerar den språkliga utvecklingen genom sång, rim och ramsor, språklekar, samlingar, kommunikation i vardagssituationer samt genom lek.

Lek

På Djurgårdens förskola erbjuder vi barnen en lustfylld miljö där lek och lärande går hand i hand. Leken har en central roll i vår verksamhet. Leken skapar förutsättningar för barnet att samspela, att utveckla sociala förmågor, språket och kommunikationen med omvärlden samt fin- och grovmotoriken. Leken ger även barnet möjlighet att stärka sin identitet.

Pedagogisk dokumentation

Dokumentation i olika former har en betydelsefull och självklar roll inom vår förskola. Vi samlar systematiskt barnens alster, fotografier, intervjuer och tankar i varsin pärm som följer dem under deras vistelse på förskolan. Vi sätter även upp barnens alster och fotografier på våra väggar för att synliggöra vårt och barnens dagliga arbeta på Djurgårdens förskola.

Djurgårdens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.30

Uppdaterad: 6 mars 2023