Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Barnstigens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Vi startar dagen på avdelning Ekorrboet, innan vi delar upp oss på våra tre avdelningar. Samtliga måltider äter barnen på sina egna avdelningar. Under förmiddagen delar vi upp barngrupperna i mindre grupper och arbetar med olika projekt eller andra aktiviteter. Barnen vistas både inomhus och utomhus varje dag. Vi stänger på avdelning Björnidet.

Vårt arbetssätt

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att lättare kunna se varje barn och kunna anpassa aktiviteterna efter dem. När vi arbetar i projektform finns möjlighet och tid att arbeta med något ämne under lite längre tid och ur olika vinklar. Utanför projekten händer mycket annat spännande, men som pågår kortare tid. Det finns också gott om tid för barnens egen lek, där vuxna finns nära som stöd. Oavsett typ av aktivitet utgår vi från läroplanens intentioner och barnens behov och intressen.

Delaktighet

När barngrupperna är uppdelade i mindre grupper ges förutsättningar för både vuxna och barn att lyssna på varandras tankar och idéer. Vi lägger vikt vid samspel mellan både vuxna och barn, och mellan barn och barn. Vi låter barnen träna på att klara av saker, men också på att samarbeta, hjälpa varandra och lyssna på varandra. Vi försöker hålla en god balans mellan barns initiativ, idéer och viljor, och vuxenplanerade aktiviteter utifrån förskolans mål.

Språkutveckling

Genom att sätta ord på vad vi ser runt oss, vad vi gör och varför ger vi förutsättningar för språkutveckling. Vi uppmuntrar barnen till kommunikation, både med oss och varandra i såväl rutinsituationer som påklädning och måltider, som i planerade och spontana aktiviteter. Vi läser sagor och arbetar med litteratur på olika sätt, och utvecklar då både språk och tänkande. Vi fångar upp barnens begynnande intresse för bokstäver och text, och utmanar dem utifrån den nivå de befinner sig på.

Lek

När barnen leker med varandra ges möjlighet att dyka in fantasier, prova erfarenheter och skapa kontakt med andra. Vi vuxna finns då som stöd. Vi leker också regellekar, sånglekar och liknande tillsammans med barnen. Även i t.ex. projektarbeten finns lärande genom lek och lekfullhet.

Dokumentation

Vi dokumenterar lärandesituationer för att barnen ska kunna se, tänka tillbaka och sätta ord på vad som hände - både med varandra, oss pedagoger och med vårdnadshavare. Vi använder olika typer av dokumentation för att beskriva verksamheten och dess syften, och för att bättre kunna utvärdera och planera verksamheten.

Barnstigens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-17.30

Uppdaterad: 8 februari 2022