Så arbetar vi

Här kan du läsa om en typisk dag på Balsta förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Utevistelsen är en viktig del av barnens dag på Balsta förskola. Vi försöker skapa en balans för barnen i deras dag på förskolan där vi erbjuder aktiviteter både inne och ute, även balansen mellan rörelse och vila är viktig för oss att erbjuda. Aktiviteterna är både styrda utifrån det pedagogerna ser finns behov av hos barnen men självklart finns den fria leken som är så viktig för barnen.

Ordet trygghet för oss representeras av ömhet, närhet och god kommunikation mellan hem och förskola. En av förutsättningarna för ett positivt lärande och en god utveckling är att klimatet i barngruppen samt i förskolan kännetecknas av en trygg miljö. Trygghet upplevs olika utifrån individen och måste ständigt vårdas för att bestå.

Vårt arbetssätt

På Balsta förskola är varje barns inflytande viktigt och vi försöker se till barnens behov vid planering av verksamheten. Hos oss använder vi oss av föräldraaktiv inskolning, det innebär att du som vårdnadshavare är med och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn. Genom att skapa goda relationer vill vi också att våra vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och känna att de har ett inflytande i verksamheten.

Vi strävar efter att skapa goda grunder för ett livslångt lärande. Barnet ses som en kompetent individ och deras tankar och förmågor värdesätts. Vi tror på deras lust att lära och utvecklas och vi stimulerar deras nyfikenhet och vilja att utforska och upptäcka omvärlden. Vi agerar som goda förebilder och finns ständigt med som stöd i deras lärande och utveckling. Våra arbetsmetoder förnyas och utvecklas kontinuerligt och alltid med barnens intresse och behov i fokus.

Delaktighet

Vi arbetar med att dela barngruppen utifrån olika premisser för att skapa ett lugn för barnen och samtidigt ge dem möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag.

Språkutveckling

Språk och kommunikation är grunden som vår verksamhet vilar på. Vi stimulerar den språkliga utvecklingen genom sång, rim och ramsor, språklekar, samlingar, kommunikation i vardagssituationer samt genom lek.

Lek

På Balsta förskola erbjuder vi barnen en lustfylld miljö där lek och lärande går hand i hand. Leken har en central roll i vår verksamhet. Leken skapar förutsättningar för barnet att samspela, att utveckla sociala förmågor, språket och kommunikationen med omvärlden samt fin- och grovmotoriken. Leken ger även barnet möjlighet att stärka sin identitet.

Pedagogisk dokumentation

Dokumentation i olika former har en betydelsefull och självklar roll inom vår förskola. Vi samlar systematiskt barnens alster, fotografier, intervjuer och tankar i varsin pärm som följer dem under deras vistelse på förskolan. Vi sätter även upp barnens alster och fotografier på våra väggar för att synliggöra vårt och barnens dagliga arbete på Balsta förskola för hemmet. Dokumentationen visar på barnens utveckling samt ger dem möjlighet att bli medvetna om och följa sitt lärande samt reflektera och återuppleva sin egen utveckling.

Balsta förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 8 februari 2022