Så arbetar vi

En dag på förskolan

Öppning 6:15 på både Katthult/Bullerbyn och Mattisborgen
Frukost 7:30
Från kl.9 till lunch pedagogiska gruppaktiviteter ute eller inne
Lunch 11:00 för de yngsta barnen och 11:15 för de äldre
Sovvila eller läsvila
Pedagogiska gruppaktiviteter ute eller inne
Mellanmål 14:15
Fri aktivitet ute eller inne.
16:30 sammanslagning Bullerbyn och Katthult
17:30 sammanslagning alla avdelningar
Vårt arbetssätt
Vi arbetar för att varje barn dagligen ska få uppleva en trygg miljö med närvarande pedagoger. Att bygga hållbara relationer är en viktig del i detta, eftersom vi anser att trygga vårdnadshavare ger trygga barn.

Vi tar tillvara barnens intressen på flera sätt. De får bl.a. möjlighet att vara i mindre projektgrupper där de arbetar med ett speciellt tema. Vi utformar också miljön på förskolan för att ge barnen nya upplevelser och möjlighet till utforskande.
För att kunna möta varje barn på ett positivt sätt har vi lågaffektivt förhållningssätt i fokus. Förskolan är certifierad i Grön Flagg där vi arbetar med olika områden utifrån Hållbar Utveckling.

Delaktighet

Vi intresserar oss för barnens egna tankar och hypoteser, samt tar tillvara på och utmanar deras idéer. Att barnen känner sig lyssnade på är av stor vikt i mötet med varje barn. Vi skapar förutsättningar för detta genom att dela barnen i mindre grupper under större delen av dagen, något som även bidrar till goda förutsättningar för undervisning.
Vi ändrar i miljön för att skapa delaktighet hos barnen och sprida lekglädje.

Språkutveckling

Varje barn har olika sätt att uttrycka sig på och behöver mötas utifrån sina språkliga erfarenheter, något som genomsyrar det vi gör med barnen på förskolan.
Vi erbjuder dem många tillfällen till lek, skapande, drama, sagoläsning, dans, sång och rörelse. Litteratur och böcker har stort utrymme och bidrar till intresse för skriftspråket. Mötet med det enskilda barnet ger rika möjligheter att fördjupa språket. Vi skapar miljöer där barnen naturligt kan mötas varandra i dialog. Att reflektera, repetera och återkoppla kring gemensamma händelser utvidgar deras språk.

Lek

Vi anser att leken är av stor vikt för barnens utveckling och lärande. I leken utmanas barnens fantasi och deras erfarenheter och känslor bearbetas. Barnen lär sig av varandra genom att leka tillsammans, något som bidrar till empati och ett ömsesidigt samspel. Vi pedagoger får här gyllene tillfällen till undervisningssituationer och kan stötta barnen för att den fria leken ska kunna utvecklas och fördjupas.

Pedagogisk dokumentation

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra varje barns lärande. Barnen ges möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande tillsammans med sina kamrater, personal och vårdnadshavare. Dokumentationerna bidrar även till att utveckla förskolans utbildning och undervisning. De verktyg som vi använder oss av är bland annat projektor, i-pads, datorer, papper och penna. Med hjälp av dessa kan vi göra observationer och på olika sätt visa på och reflektera tillsammans med barnen kring vad de har gjort och vad de har lärt sig.

Ärla förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 10 maj 2021