Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Årbygatans förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

För oss är det viktigt att barnet ska känna sig välkommet så vi möter upp, innan klockan 7.30 på vår jouravdelning, och övrig tid på respektive avdelning. På Årbygatans förskola så försöker vi väga samman våra dagar på ett balanserat sätt där vi växlar mellan planerade aktiviter, både inne och ute, fri lek och vila. Vi delar upp barnen så att de vistas i mindre grupper under större delen av dagen. Våra måltider serveras på respektive avdelning, klockan 8.00 är det frukost, klockan 11.30 lunch och klockan 14.30 äter vi mellanmål.

Årbygatans förskola tillhör Förskoleområde Norr som består av åtta andra förskolor.

Vårt arbetssätt

I Förskoleområde Norr skapar vi förutsättningar för barns utvecklande av språk och kommunikation där vi i vårt arbetssätt möjliggör för att barnen ska få kommunicera med sin omgivning genom olika estetiska uttryckssätt. För oss är det viktigt att skapa lärmiljöer där barnen får möta material som förundrar och fascinerar, ett kreativt material som uppträder på ett spännande och intressant sätt. Där barnen får ställa sig frågor och hypoteser där det uppstår en genuin nyfikenhet, en vilja och lust att prova och förstå mer. För oss är det också viktigt att miljön och dess material speglar en mångfald och intar ett jämställdhetsperspektiv. Detta för att barnen ska kunna bli och vara på många olika sätt utan att fastna i stereotypa mönster och förväntningar. Vi tror således på det relationella lärandet som skapas mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna samt med miljön och materialen.

Det här kräver engagerade, närvarande och in lyssnande pedagoger som kan möta upp, bekräfta och utmana barnen i det lärande som pågår. Ett lärande som sker under hela dagen i såväl rutinsituationer som i spontana och planerade undervisningstillfällen.

Barns inflytande och delaktighet

I Förskoleområde Norr arbetar vi för att barnens ska ges förutsättningar att få inflytande över innehållet i utbildningen. Arbetslagen planerar och organiserar samt strukturerar för att alla barn ska ingå i en grupp med ett färre antal barn under större del av dagen. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna möta varje enskilt barn och respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter vilket ska ligga till grund för skapandet av en likvärdig utbildning.

Social språkmiljö

I Förskoleområde Norr har vi en vidgad bild och förståelse av språk där vi tänker att barn tillägnar sig och skapar språk i många olika sammanhang och på olika sätt. För oss har digitala verktyg en stor betydelse för att förstärka det lärande som pågår och ge barnen möjlighet att bli mer producenter än konsumenter. Digitala verktyg tillsammans med medvetna pedagoger kan ge barnen möjlighet till ännu större utrymme för egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barn är bärare av en berättelse och det är viktigt att vi får ta del av den så att vi kan möta upp barnen utifrån deras språkliga erfarenheter, kunskaper och intressen. Utifrån detta skapar vi lärmiljöer som inspirerar barnen att kommunicera, uttrycka och samspela med sina kamrater och förstå sin omvärld. Lärmiljön tillsammans med medvetna pedagoger som i sitt förhållningsätt samtalar, berättar, ”strösslar” barnen med ord, begrepp och meningar är viktigt för att ge barnen ett rikt och nyanserat talspråk.

Lek

Leken har en central plats i utbildningen på förskolan. I barnens lek och utforskande får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck på så sätt kan de bilda en uppfattning om sig själva och andra människor. Pedagogernas förhållningsätt är viktiga faktorer för att barnen ska få bredda sina lekmönster för att motverka könsstereotypa uppfattningar om hur man ska vara. Genom närvarande pedagoger som introducerar och inspirerar barnen till lek bekräftar vi lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

I Förskoleområde Norr intar pedagogerna ett nyfiket och intresserat förhållningsätt som bygger på att dokumentera vilka förutsättningar som skapas för barnen gällande utbildning och undervisning. Underlaget ligger sedan till grund för att skapa nya spännande lärmiljöer och aktiviteter tillsammans med barnen. Till sin hjälp har pedagogerna olika digitala och analoga verktyg, som används både i reflektion i arbetslaget som tillsammans med barngruppen.

Vi tänker att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan.

Årbygatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 06:15-18:00

Uppdaterad: 8 mars 2022