Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Alvägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Kl. 06.00 - Öppnar förskolan och barnen välkomnas på våning 1.

Kl. 07.45 - Serveras frukost för de yngre barnen i respektive duo och för de äldre i restaurangen.

Efter frukost delas barnen in i mindre grupper där fokus ligger på temainriktade projekt. Några grupper går ut medan några grupper stannar kvar inne.

Kl. 10.45 - Lunchen börjar serveras. Vi äter i två sittningar. De yngre barnen äter i respektive duo och för de äldre i restaurangen.

Efter lunch vilar de barn som behöver det och för de äldre barnen erbjuds olika aktiviteter ute eller inne.

Kl. 13.45 - Mellanmål börjar serveras och även här äter några av de yngre barnen på respektive duo och de äldre i matsalen.

Cirka kl. 16.30-17.00 - Alla duos slår ihop sig och går in till Fiolen eller är ute.

Vårt arbetssätt

Organisation med små barngrupper

Alvägens förskola är organiserad i åldersgrupper 1-3 år, 3-5 år och 4-5 år. Barnen på Alvägens förskola ingår i en mindre grupp med två pedagoger per grupp så kallade duos.

I vår verksamhet utgår vi ifrån förskolans läroplan, Lpfö-18 och Barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Vi arbetar med hållbar utveckling genom vårt arbete med Grön Flagg. Vår målsättning är att i en trygg miljö skapa goda förutsättningar för barnens egna behov, erfarenheter, lust att lära och den betydelsefulla leken.

Trygghet och tillit

Vi arbetar för att ge våra barn förutsättningar att tro på sig själva, känna trygghet, tillhörighet och utvecklas både som individ och i grupp. Värdegrunden på Alvägens förskola bottnar i inkludering, alla människors lika värde, tillsammans är vi starka och utvecklas av den individuella personen.

Språkutveckling genom estetiska uttrycksformer

Vi arbetar med språk, tillhörighet och trygghet som inramning för vårt läroplansarbete. Vi arbetar med de estetiska uttrycksformerna. Det innebär att vi arbetar med bland annat musik, drama, bild och form och digitala verktyg för att möjliggöra och duka upp för estetiska läroprocesser. Vi tror att det ger barnen goda förutsättningar att utveckla språket samt utforska matematik, teknik och naturvetenskap som ämnen, fenomen och begrepp genom lek och samspel.

Måltidspedagogik

Vi arbetar med måltidspedagogik genom Sapere-metoden, utematlagning och veckans kock. Vi lär oss genom våra sinnen och utforskar tillsammans. På Alvägens förskola anser vi att förhållningssättet till mat, råvara och utforskande och lek hör samman. Genom att smaka, känna lukta, se och höra genom olika Sapere-övningar lär vi oss mer om råvaran, maten som serveras på ett lustfyllt sätt. Här får man lära genom att "leka" med maten. Barnen på förskolan ingår i olika måltidsgrupper och här har barn, pedagoger och kockar ett nära samarbete. Tillsammans är vi ett team.

Förskolebibliotek

På Alvägens förskola har vi ett förskolebibliotek. Alvägens förskola är en av fyra förskolor som ingår i projektet Förskolebibliotek i Eskilstuna kommun. Förskolebiblioteket är ett samarbete med Eskilstuna kommuns lässatsning. Genom förskolebiblioteket vill vi lyfta glädjen, nyttan med litteratur och språket. Vi arbetar för att böcker, litteratur och rekvisita till olika berättelser ska finnas naturligt, nära och tillgängligt. Genom läsning både analogt och digitalt utvecklar vi barnens förmåga att reflektera och återberätta. Vi väcker barnens nyfikenhet till språk och läslust.

El Sistema

Vi har ett samarbete med musikskolan genom vårt El Sistema-arbete. Det innebär att en pedagog från musikskolan kommer till förskolan en dag varje vecka och har aktiviteter som inkluderar musik, dans och musiklek på olika sätt. El Sistema möter våra äldsta barn på förskolan i olika grupper.

Delaktighet

På Alvägens förskola inleds varje läsår med att varje duo har en undersökningsperiod i verksamheten. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva utbildning och undervisning.

Utifrån barnens intressen, behov och erfarenheter arbetar sedan pedagogerna fram en organisation som möjliggör för varje barn att ha inflytande över sin dag. Material finns tillgängligt så att barnen själva kan välja och använda det. Då lockar vi fram barnens nyfikenhet och med lust och glädje upplever vi saker tillsammans. Vi vill att barnen ska bli självständiga och vi tror på deras förmågor. Därför uppmuntrar vi barnen till att klara saker själva eller kanske ta hjälp från sina kompisar.

Lek

I leken ser vi att barnen får möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Leken har en central plats i utbildningen på förskolan. Genom närvarande pedagoger som introducerar och inspirerar barnen till lek bekräftar vi lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

På Alvägens förskola intar pedagogerna ett nyfiket och intresserat förhållningsätt som bygger på att dokumentera vilka förutsättningar som skapas för barnen gällande utbildning och undervisning. Underlaget ligger sedan till grund för att skapa nya spännande lärmiljöer och aktiviteter tillsammans med barnen. Till sin hjälp har pedagogerna olika digitala och analoga verktyg, som används både i reflektion i arbetslaget som tillsammans med barngruppen.

På vår dokumentationsvägg kan barnen och vårdnadshavarna följa undervisningen och utbildningen på förskolan.

Alvägens förskola

Telefon:

Besöksadress

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.30

Uppdaterad: 29 mars 2022