Avgifter (maxtaxa)

Här får du information om hur mycket det kostar att ha ditt barn på förskolan och hur du redovisar ditt hushålls inkomst för att betala rätt avgift.

Eskilstuna kommun tillämpar maxtaxa. Avgiften är högst 1 688 kronor för ett barn i förskoleverksamhet. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum. Barnomsorgsavgiften betalas för 12 månader om året, alltså även då barnet är ledigt.

Inkomsttaket för maxtaxa är 56 250 kronor per månad före skatt. Om hushållet tjänar mindre än 13 000 kronor i månaden före skatt betalar man inte någon avgift.

Maxtaxan höjs varje år då regeringen ändrar förordningen om statsbidrag till kommuner som använder maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Så här räknar du ut din avgift:

Så här räknar du ut din avgift

Förskola

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3 %

1 688 kronor

Barn 2

2 %

1 125 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor

Exempel

Ett avgiftstak på 3 procent för barn 1 innebär:

 • Om ett hushåll har en inkomst på minst 56 250 kronor per månad blir avgiften max 1 688 kronor för barn 1.
 • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kronor per månad blir avgiften max 750 kronor för barn 1.

Källa Skolverket

Eskilstuna kommun tillämpar maxtaxa vilket innebär att en övre gräns är satt för hur hög avgiften får vara. Maxtaxan indexregleras vilket genererar ett nytt inkomsttak varje år.

Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Taxan gäller för barn inskrivna på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid oavsett huvudman.

Tillämpningsföreskrifter

Avgift faktureras för innevarande månad, från och med beslutad placeringsdag, oavsett när barnet börjar och för 12 månader per år. Avgift betalas oavsett om plats utnyttjas eller inte.

Kommunen tillämpar efterskottsfakturering och det innebär att fakturering sker i slutet av innevarande månad med förfallodatum i slutet på nästkommande månad. Förfallodatumet är alltid den sista vardagen i månaden, det vill säga; januari månads debitering kommer att få förfallodatumet i slutet av februari. Februari månads debitering kommer att få förfallodatumet i slutet av mars och så vidare.

Avgiftsunderlag

Avgiftens storlek grundas på:

 • hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad
  där barnet är folkbokfört.
 • på antalet barn som hushållet har inskrivna i avgiftsbelagd verksamhet.

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans under äktenskapsliknande former:

 • och har gemensamt barn
 • och är folkbokförda på samma adress.

Vårdnadshavaren ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas om hushållets avgiftsgrundande inkomst samt andra uppgifter som påverkar avgiften.

Månadsavgift

Den högsta avgiften i den aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet. Yngsta barnet räknas alltid som barn nummer ett.
Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Syskon som är inskrivet i förskoleverksamhet eller fritidshem erhåller syskonrabatt enligt nedan.

Förskola och annan pedagogisk omsorg

Barn 1 - 3 % av inkomsten
Barn 2 - 2 % av inkomsten
Barn 3 - 1 % av inkomsten
Barn 4 och därefter - ingen avgift

Fritidshem

Barn 1 - 2 % av inkomsten
Barn 2 - 1 % av inkomsten
Barn 3 - 1 % av inkomsten
Barn 4 och därefter - ingen avgift

Avgiftsfri förskola

Allmän förskola för 3-5 åringar börjar gälla från och med den första augusti det år barnet fyller 3 år och innebär rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år. Om vistelsetiden överstiger 525 timmar per år betalas en avgift reducerad med 25 %.
Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till avgiftsfri förskola med 15 timmar i veckan. Om vistelsen överstiger 15 timmar per vecka betalas en avgift reducerad med 30 %.

Avgiften reduceras vid styrkt sjukdom hos barnet för den tid som sammanhängande överstiger 21 dagar. Reducering sker med kalenderdagsavgiften för varje sjukdag, det vill säga, från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Schema

Barnets schema ska registreras och vårdnadshavaren ansvarar för att tiderna är aktuella. Närvarotiden ska anpassas med hänsyn till vårdnadshavarens förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemmet har rätt att stänga två dagar per termin för planering eller kompetensutveckling för personal. Datum ska meddelas vårdnadshavaren i god tid och ingen avgiftsreducering ges.

Växelvist boende

Icke sammanboende vårdnadshavare med gemensam vårdnad och där barnet har växelvist boende, delar på ansvaret för barnets plats om båda vårdnadshavarna har behov av placering för barnet. Vårdnadshavarna debiteras var för sig utifrån respektive inkomst och behov av omsorgstid. Den sammanlagda avgiften får inte överskrida avgiften för en plats enligt maxtaxan.

Inkomstredovisning

För korrekt avgiftssättning ska hushållet, där barnet är folkbokfört, i första hand lämna uppgift om sina inkomster i kommunens e-tjänst på eskilstuna.se som därefter fastställer hushållets avgiftsgrundande inkomst.

Den som inte har tillgång till e-tjänsten eller saknar e-legitimation kan kontakta Eskilstuna direkt via brev, telefon eller besök. Om inkomstuppgifter inte registreras debiteras avgift efter högsta inkomst och vid för lågt uppgiven inkomst efterdebiteras mellanskillnaden.

Eskilstuna kommun utför årliga inkomstkontroller hos Skatteverket.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder fram till och med vårterminen det år eleven fyller 10 år, eller till och med årskurs tre.
Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som endast kan ges i form av fritidshem ska dock erbjudas sådan utbildning till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. (14 kap. 6 § skollagen)

Lovplats som erbjuds under sommarlovet, på lov/lovdagar samt skolans upprops- och avslutningsdagar jämförs med inskriven plats på fritidshem och debiteras enligt ordinarie maxtaxa.

Tillfällig plats på fritidshem erbjuds elever utan ordinarie placering men med ett tillfälligt omsorgsbehov och faktureras med 50 kronor per dag. Om omsorgen uppgår till fler än fem dagar per kalendermånad betalas hel månadsavgift.

Öppen fritidsverksamhet erbjuds samtliga elever från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

I den öppna fritidsverksamheten är eleverna inte inskrivna och grupperna kan vara stora. Verksamheten erbjuder inte samma pedagogiska verksamhet och tillsyn som fritidshemmen och vårdnadshavarna är ytterst ansvariga för var eleven befinner sig efter skolans slut. Mellanmål serveras kostnadsfritt.

Lovverksamhet erbjuds under sommarlovet, på lov/lovdagar samt skolans upprops- och avslutningsdagar. Deltagande kräver föranmälan för att eleven ska kunna erbjudas lunch och mellanmål. Deltagande och måltider erbjuds kostnadsfritt.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in. Om barnet har två vårdnadshavare ska uppsägning göras av båda parter. Under uppsägningstiden betalas avgift.

Om särskilda skäl föreligger för längre tids frånvaro kan platsen begäras vilande i upp till tre månader. Avgift betalas under frånvarotiden.

Uppsägning kan också ske om platsen erhållits på felaktiga grunder, om rätten till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg upphört eller om platsen inte utnyttjas enligt överenskommelse.

Vad räknas som inkomst?

Alla inkomster ditt hushåll betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som hushållet inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

Lämna din inkomstuppgift

Lämna ditt hushålls inkomstuppgift i e-tjänsten för förskola när du söker plats. Om du inte lämnar inkomstuppgift får du betala maxavgift tills vi fått andra uppgifter.

Om ditt hushåll får ändrad inkomst under tiden ditt barn går i förskolan behöver du gå in i e-tjänsten för förskola och ändra dina inkomstuppgifter.

Frågor och svar om avgifter och inkomst

 • Svar:

  Alla inkomster ditt hushåll betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som hushållet inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

 • Svar:

  I ett hushåll ingår alla personer som är folkbokförda på samma adress. Är du sambo ingår både din och din sambos månadsinkomst i hushållets inkomstuppgift.

 • Svar:

  Vill du ha hjälp med att lägga upp en avbetalningsplan ska du göra en anmälan om avbetalningsplan.

 • Svar:

  Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela kommunen ditt hushålls månadsinkomst samt även när månadsinkomsten förändras. Här går du in för att ändra ditt hushålls inkomst.

  Alla inkomster ditt hushåll betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som hushållet inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

Uppdaterad: 4 juni 2024