Anpassad grundskola är en egen skolform som elever med intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att gå i. Eskilstunas anpassade skolor finns på Årbyskolan, Djurgårdsskolan, Ärstaskolan, Idun, Odlaren, Spiken och Rinmangymnasiet.

Anpassad grundskola

Barn och ungdomar som bedöms inte nå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning kan tas emot i anpassad grundskola. Anpassad grundskola är en egen skolform med samma läroplan som det obligatoriska skolväsendet, men med egna kursplaner.

"Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i anpassad grundskola" ur Skollagen 7 kapitel 5§.

Om det efter noggranna utredningar konstateras att ett barn har rätt till plats i anpassad grundskola, kommer vårdnadshavarna att erbjudas en sådan plats för sitt barn. Vilken enhet inom anpassad grundskola, som kan bli aktuell för skolplaceringen, beror på vad som är mest lämpligt efter det enskilda barnets förutsättningar och behov.

Ett beslut om mottagande i anpassad grundskola ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Anpassad grundskola, inriktning ämnen

Anpassad grundskola är integrerad på två grundskolor; Djurgårdsskolan och Årbyskolan.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är integrerad på Rinmangymnasiet.

Anpassad grundskola, inriktning ämnesområden / anpassad gymnasieskola individuellt program

Tuna skolområde består av 5 skolenheter och leds av en rektor samt biträdande rektorer.

De fem skolenheterna är Ärsta , Odlaren 1, Odlaren 2, Idun och Spiken.

I anpassad grundskola för årskurserna 1-9 är inriktningen ämnesområden, i anpassad gymnasieskola finns det individuella programmet.

Elever i anpassad grundskola har varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning. Olika typer av flerfunktionsnedsättningar förekommer till exempel syn- och hörselnedsättningar, rörelsehinder och autism.

Individuella programmet är en del av anpassad gymnasieskola för de elever som gått i anpassad grundskola. Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv.

Lärvux

Lärvux är en del av Komvux i Eskilstuna och är kommunens vuxenutbildning för personer med inlärningssvårigheter som intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Sandra Puljar

Utredare

Telefon:

Uppdaterad: 25 augusti 2023