MENY
Eskilstuna kommun

Exjobb och praktik på stadsbyggnadsförvaltningen

Vill du vara med och utveckla Sveriges mest hållbara stad?

Vi vill att fler ska fortsätta att vilja flytta till Eskilstuna. Därför behöver vi en öppen och spännande stadsmiljö med fler platser att bo och mötas på. Här ska alla trivas. Alla ska känna sig välkomna - både boende och besökare.  

Eskilstuna har idag över 106 000 invånare och vi växer med 1400 personer per år. Beräknat behov av bostäder till 2030 är cirka 10-15 000 bostäder. Vi skapar förutsättningar för nya bostäder främst genom förtätning och stadsläkning i centrala delar och yttre miljonprogramsområden. Vår översiktsplan med tillhörande utbyggnadsstrategi har som mål att skapa en sammanhållen och levande stad, både i centrum och i resten av staden med omland.

Du som studerar något inom stadsplanering kan hjälpa till att bygga en mer sammanhållen och attraktiv stad. Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens Eskilstuna och erbjuder praktik och exjobb i en av Sveriges miljösmartaste kommuner.

Exempel på tidigare praktik- och exjobb.
Information om i vilka fall du får ersättning.

Översiktliga projekt

Stadsläkning

Det långsiktiga stadsläkningsarbetet syftar till att utveckla, bättre koppla samman och integrera stadsdelarna Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda, Årby och Skiftinge i Eskilstuna. Hur kan vi förtäta inom och mellan stadsdelarna så att fler bostäder och verksamheter skapar bättre förutsättningar för service, ökad mångfald, integration, naturliga möten i vardagen, trygghet och hållbara transporter? En del av utmaningen innebär också att förslag till förändringar av stadsdelarna kombineras med kunskap och analyser om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Stadsdelar stadsläkning. Klicka på bilden/kartan för att se den i större format.

Grönplan

En ny grönplan ska fördjupa översiktsplanens intentioner när det gäller natur, grönstruktur och friluftsliv och ersätta nuvarande naturvårdsplan och grönstrukturplan. Genom grönplanen integrerar vi begreppet ekosystemtjänster i planeringen av staden och har som mål att visualisera viktiga ekologiska samband mellan stad och landsbygd, befintlig och ny grönstruktur. Planen ska fungera som ett stöd och blir ett viktigt underlag i förtätnings- och exploateringsfrågor. Förslag på arbetsuppgifter är att vara med i en del av framtagandet av grönplanen och ta fram en strategi hur vi kan integrera  ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Klicka på bilden/kartan för att se den i större format.

Resecentrum

Arbetsmarknaden regionaliseras. Eskilstuna Resecentrum är redan idag en av stadens viktigaste entréer och knutpunkter. Ett nytt resecentrum planeras där tågstationens centrala läge med närhet till handel, kontor och verksamhetsområden ska nyttjas fullt ut. Här finns det möjlighet att analysera kopplingen till staden med flöden, stråk och utformning som stödjer det hållbara resandet men även att skapa skisser, illustrationer och volymstudier som ett steg i att se hur ett resecentrum skulle kunna utformas och förhålla sig till den övriga staden.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Visionsbild nytt resecentrum. Illustration: Gehl Architects. Klicka på bilden för att se den i större format.

Kunskapsstråket

Kunskapsstråket ska binda samman stadens centrala delar som resecentrum, handelsstråk och högskolans campus med Munktellstaden. 2016 genomfördes ett pilotprojekt på Strömsholmen, ”hångelbänken”, som ett första steg i utvecklingen. Förslag på arbetsuppgifter är att vidareutveckla idéerna, identifiera kopplingar och gatumiljöer som behöver förbättras, platser som behöver lyftas och byggnader som kan stärka stråket ytterligare. Hur kan detta stråk göras till ett rum för möten, kunskapsutbyte och en vital offentlig miljö?

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Klicka på bilden för att se den i större format.

Å-rummet

Längs Eskilstunaån arbetar kommunen för att kombinera allmänhetens tillgänglighet till vattnet med utvecklingen av attraktiva bostäder och offentligamiljöer. Utmaningen består i att jämka samman strategier för park, trafik, ny bebyggelse och broar till en attraktiv helhetslösning. Strategin handlar även om att beskriva prioriteringar och faser för utvecklingen. 2016 belönades Å-stråket med Sveriges Arkitekter i Sörmlands pris för god arkitektur.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Klicka på bilden för att se den i större format.

Belysningsplan

Hösten 2018 arrangerades ljusfestivalen Nattljus för tredje gången, en kombination av permanenta ljusdesignprojekt som invigs och tillfälliga ljusinstallationer. En ny belysningsplan för Eskilstuna tas just nu fram. Planen syftar till att identifiera miljöer där vi kan arbeta mer kreativt och konstnärligt med belysning. Förslag på arbetsuppgifter är att vara med i en del av framtagandet av planen, till exempel komma med kreativa lösningar på hur man kan arbeta med ljusdesign i det fysiska rummet.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Belysning av broarna vid Fors kyrka. Klicka på bilden för att se bilden i större format.

Visualisering

Eskilstuna kommun satsar på olika kanaler i medborgardialogen. Vi använder fysiska modeller och 3D-skrivare sedan länge och har gjort flera augmented reality-projekt. Stadsbyggnadsförvaltningen erbjuderexjobbare att undersöka om stadsvisualisering i virtual reality kan ge ökad förståelse och förbättrad dialog.

Kontaktperson
Anders Enesved, avdelningschef projekt- och GIS-avdelningen, SBF-Projektavdelningen@eskilstuna.se


Hamngatan/Tullgatan

Mälardalens högskola nya campus ska stå klart 2019, samtidigt som de närliggande kvarteren genomgår stora förändringar. Granne med nya högskolan ligger Rademachersmedjorna och kvarteren ramas in i norr respektive väster av Hamngatan och Tullgatan, vilka är två tungt trafikerade gator i innerstaden. Detta områdes omvandling samt kulturhistoriska värden gör att det blir viktigt att ta ett helhetsgrepp
över gaturummet för att länka samman kvarteren och skapa en god, trevlig och trygg miljö. Ett utvecklings-PM/plan kan tas fram för området.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Illustration: 3XN. Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Stadsvision

För att skapa ett levande centrum har strategier tagits fram där fokus bland annat legat på att skapa attraktiva kopplingar och stråk som möjliggör stadsliv alla tider på dygnet och året. Stadsmiljön ska möjliggöra samarbete och nätverk mellan verksamheter, institutioner och medarbetare. Utformningen av platser och byggnader ska öppna upp och underlätta ett gemensamt användande av dem. Här kan du både jobba på en mer utzoomad strategisk nivå likväl som mer detaljerat inom ett fysiskt avgränsat område.

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Klicka på bilden för att se den i större format.

Utvecklings-PM

S:t Eskils skolområde

Centralt i Eskilstuna ligger St. Eskils skolområde med flera olika verksamheter. Hur kan man koppla samman området och utveckla den potential som finns i det centrumnära läget? Finns det möjlighet att förtäta på platsen? Förslag på arbetsuppgift är att ta ett helhetsgrepp kring platsen och sammanfatta i ett utvecklings-PM/utvecklingsplan.

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Klicka på bilden för att se den i större format.

Ruddammsplatsen

En trafikknutpunkt idag. Hur ska den utvecklas i framtiden? Möjlighet till bostadsbebyggelse? Området ligger inom riksintresse kulturmiljövård för centrala Eskilstuna dessutom finns det fornlämningar på platsen. Det finns flera olika fastighetsägare i området. Förslag på arbetsuppgift är att ta fram en utvecklingsplan för platsen.

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Klicka på bilden för att se den i större format.

Kungsplan/Ridhusplan

Idag är platserna främst parkeringsytor. De är offentliga miljöer som ligger inne i kvarter. Hur kan vi utveckla en centralt belägen plats från parkering till stadsrum? Runt om platserna finns flera verksamheter som behöver tillgång till angörings och avlastningsmöjligheter. Det är flera olika fastighetsägare i områdena. Förslag på arbetsuppgift är att ta fram en utvecklingsplan för platserna.

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Strömsholmen

Strömsholmen är en central plats i årummet. Tidigare har det funnits byggnader på Strömsholmen med publik funktion. Idag är de rivna och ersatta av en grusad yta som används som bilparkering samt scenplats vid större arrangemang. Holmens placering och årummets stora kvaliteter gör detta till en spännande och lämplig plats för utveckling av en framtida mötesplats. Genom vad och på vilket sätt skulle denna plats kunna utvecklas, vilka funktioner och hur skulle mötet med årummet kunna utformas?

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Illustration från studentarbete av Annika Brant. Klicka på bilden för att se den i större format.

Bergsgatan

Idag är gatan en stor barriär mellan övre och nedre Nyfors. Gatan i sig är bred och det finns tunnlar och staket som förhindrar en smidig passage. Hur kan Bergsgatan och utrymmet runt om utvecklas? Går det att komplettera med bebyggelse? Hur kan en trevligare miljö som kopplar samman övre och nedre Nyfors utformas? Hur kan tillgängligheten för fotgängare och cyklister förbättras? Här finns det möjlighet att till exempel ta fram ett utvecklings-PM/utvecklingsplan.

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Vasaplan

Vasaplan är idag en liten och öppen park i sydöstra Eskilstuna. Platsen finns med i kartor från 1920-talet och tydligt utritad som park sedan 1960-talet. Vasaplans läge gentemot staden och service gör den intressant för bostadsbebyggelse. Hur skulle en sådan kunna utformas utan att parkens kvalitéer och värden går förlorade?

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Trafik

Gång- och cykelbro över Eskilstunaån

Eskilstunaån utgör idag en barriär för framför allt gående och cyklister vars korsningsmöjligheter begränsas till ett fåtal passager i centrum. Stadsbyggnadsförvaltningen har undersökt möjligheten till en ny gång- och cykelbro över ån från Kyrkogatan till Stadsparken. Utmaningen består av att hitta en lämplig dragning som skapar en gen och tydlig koppling för gående och cyklister. Vidare ska utformningen av bron överensstämma med dess omgivning och bli ett attraktivt inslag i stadsbilden.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Gatunät i Munktellstaden

I Munktellstaden som ligger nära centrum har byggts ett nytt badhus och en ny arena. I området finns sedan tidigare friidrottsarena, badmintonhall, museum och andra besöksverksamheter. I samband med utvecklingen av området förändras även gatunätet. En studie för lärdomar av utformningen av gatunätet är lämpligt.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Klicka på bilden/kartan för att se den i större format.

Resemönster

Eskilstuna kommun har nya parkeringstal och några bostadsfastigheter har bebyggts enligt de nya parkeringstalen som tillåter byggnation med färre parkeringsplatser än tidigare. Ett möjligt upplägg är att studera bland annat bilinnehav och resmönster i dessa områden och kanske jämföra dem. Ett annat upplägg är att studera hur vi i våra så kallade stadsläkningsområden, där vi planerar för kompletterande bebyggelse, ser till att nyinflyttade redan vid inflyttning nyttjar hållbara färdmedel.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Bilpooler

Bilpooler kommer med all sannolikhet få en större betydelse i framtiden. I Eskilstuna där vi nu planerar för ett minskat bilägande och bilåkande är en naturlig utveckling att det blir viktigare med gemensamt ägande. Vilka är förutsättningarna och behoven för att i större utsträckning få bilpooler att fungera här? Hur kan vi uppmuntra uppkomsten och anslutning till bilpooler? Ett antagande är att Eskilstuna har en låg mängd bilpooler i jämförelse med likvärdiga städer, är det så och i så fall varför?

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Cykelinfrastruktur

I centrumkärnan sker cykling till stor del i blandtrafik, dvs delar körbana med motorfordon. Hur kan man lämpligt utforma gatorna i centrum för att gynna cykling där det inte finns plats för separat cykelbana. Hur kan man utforma för att uppnå så kallade cykelfartsgator? Vilka begränsningar finns i infrastrukturen idag och vilka åtgärder är lämpliga?

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se

Trafikstrategi för centrum

Idag finns det flera större vägar i centrala Eskilstuna som skapar barriäreffekter. Köbildning på vissa platser och tider är ett problem. Samtidigt har kommunen höga ambitioner när det gäller att ställa om transporter mot mer hållbara sätt att förflytta sig. En trafikstrategi för centrum behövs som balanserar tillgänglighet för de olika sätten att röra sig i staden med ökad attraktivitet i stadsmiljön.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Andra projekt

Jämställd offentlig miljö

För kunna ta sig mellan centrum och den södra delen av Eskilstuna kan man välja mellan tre olika tunnlar under järnvägen. Idag upplevs tunnlarna som otrygga. Det finns en stor potential i att förbättra situationen och tunnlarna kan därför bli intressanta designprojekt som bidrar till att uppfylla flera viktiga mål i arbetet med en tryggare stadsmiljö. Förslag på arbetsuppgifter är att noggrannare studera de tre tunnlarna och ta fram förslag på hur jämställda och trygga miljöer skapas för kvinnor, män, pojkar, flickor.

Kontakt
SBF-Projektavdelningen@eskilstuna.se


Uppföljning i projekt

En översiktsplan ska staka ut den väg som en kommun vill att utvecklingen ska ta och på vilket sätt. Här finns det ett behov av att undersöka på vilket sätt översiktsplanen har haft inverkan på detaljplaner som tagits fram i kommunen. Vidare är det även intressant att undersöka hur både översiktsplanen och detaljplaner inverkar och påverkar bygglov. Har det gjorts avsteg från översiktsplanen respektive detaljplaner och i så fall varför?

Kontakt
sbf-utvecklingsenheten@eskilstuna.se


Klicka på bilden för att se den i större format.

Pilotprojekt

Pilotprojekt är en möjlighet för Stadsbyggnadsförvaltningen att pröva projekt i skala 1:1. Syftet är att kunna dra slutsatser gällande vilket resultat ett projekt skulle kunna få i fullstor skala. Målet är att genomföra fyra stycken pilotprojekt per år. Fokus ska ligga på medborgardialog. En arbetsuppgift är att hjälpa till att genomföra ett av pilotprojekten.

Kontakt
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


Exempel på ett tidigare pilotprojekt - beach i Stadsparken. Klicka på bilden för att se den i större format.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna