E-tjänst

Ansök om insatser enligt LSS

Här kan du ansöka om olika typer av stöd till personer med funktionsnedsättning, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Det finns följande insatser enligt LSS: personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet.

Vem kan få insatser enligt LSS?

Du kan få insatser enligt LSS om du har något av följande:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Du som ansöker ska vara vårdnadshavare eller företrädare för barnet eller ungdomen som behöver insatsen. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda samtycka till ansökan. Ungdomar över 15 år kan ansöka själv, men måste ha samtycke av vårdnadshavare. Du kan ansöka på två olika sätt:

Du som ansöker kan vara den som behöver insatsen, eller företrädare för en person som behöver den. Du kan ansöka på tre olika sätt:

Vad händer sedan?

Efter ansökan

 1. Kontakt: En biståndshandläggare kontaktar dig inom tre arbetsdagar via telefon eller brev för att boka ett möte.
 2. Möte: Du träffar biståndshandläggaren som ställer frågor om dina behov.
 3. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt/ditt barn/ungdoms behov av stöd utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 4. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Efter beslut

 1. En medarbetare från hemtjänsten hör av sig till dig för att boka in ett första möte med inledningssamtal hemma hos dig. På mötet gör du och en kontaktpersonal tillsammans en genomförandeplan som beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt.
 2. Du kan behöva lämna nycklar till personalen för att du ska få den hjälp som du har beviljats. Om du bor i lägenhet så kan du även behöva lämna en tagg eller portkod till personalen. All personal som arbetar inom hemtjänsten kan identifiera sig när de kommer hem till dig
 3. Vi vill att du är så delaktig du kan i de insatser du fått beviljat, då vi arbetar hälsofrämjande och rehabiliterande för att du ska kunna förbättra eller behålla dina förmågor. Du får besök av medarbetare från hemtjänsten de tider ni har kommit överens om. Vi meddelar dig i förväg om vi måste ändra tid för vårt besök eller är försenade med mer än 30 minuter.
 4. Tillsynsbesök på natten sker främst via fjärrtillsyn.
 5. Genomförandeplanen följs upp vid förändringar eller var sjätte månad.

Läs mer om hemtjänst.

Du ska själv välja och kontakta en assistansutförare.

Läs mer om personlig assistans.

 1. Arbetshandledare som arbetar med daglig verksamhet kontaktar dig och erbjuder en plats senast inom tre månader efter att du fått beslut om daglig verksamhet.
 2. Du och arbetshandledaren planerar tillsammans din tid i den dagliga verksamheten. Läs om dina rättigheter i daglig verksamhet. Det finns också en inläst text om dina rättigheter i daglig verksamhet.
 3. Du får pengar de dagar du är i den dagliga verksamheten, så kallad habiliteringsersättning.
 4. Du som har kontakt med både socialtjänst, habilitering och hälso- och sjukvård får hjälp med samordning av dina insatser, om du vill. I så fall får du hjälp med att få en så kallad samordnad individuell plan, SIP. Här kan du se en kort film om SIP.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Biståndskontoret, våning 5, Drottninggatan 16 , 632 20 Eskilstuna.

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 29 april 2021